UPJŠ v Košiciach patrí medzi úspešné univerzity

10. 03. 2014

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach má za sebou ďalší úspešný rok. V roku 2013 sa jej podarilo zrealizovať viacero významných investícií, bola úspešná v oblasti výskumu a má vysoký ranking v rámci slovenských univerzít i v celosvetovom meradle. Uplynulý rok sa tiež niesol v znamení výročí – jej Prírodovedecká fakulta oslávila 50. výročie svojho vzniku, Právnická fakulta si pripomenula 40. výročie svojej existencie v rámci UPJŠ a Fakulta verejnej správy 15 rokov od svojho založenia. Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach oslávila 40 rokov svojej činnosti a Rakúska knižnica v Košiciach, ktorá je samostatnou organizačnou súčasťou Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach, 20. výročie svojho vzniku.

Na Slovensku patrí UPJŠ v Košiciach na základe svojej publikačnej aktivity v oblasti najprestížnejších publikácií do skupiny štyroch najlepších zo 40 slovenských univerzít, ktoré majú najväčší počet tzv. karentovaných publikácií v prepočte na 1000 hodín výskumno-vývojovej kapacity. Naši zamestnanci publikujú ročne približne desatinu všetkých karentovaných publikácií spomedzi všetkých univerzít a SAV, čo jednoznačne poukazuje na výskumný charakter UPJŠ. Veľmi úspešní sme aj v počte realizovaných vedeckých projektov – celkovo riešia naši pracovníci takmer 300 projektov ročne,“ hovorí rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., podľa ktorého toto významné postavenie UPJŠ potvrdzujú aj hodnotenia medzinárodnými nezávislými rankingovými agentúrami.
V medzinárodných rankingoch publikovaných spoločnosťami ako sú napríklad Scimago Institution alebo Cybermetrics Lab. sa UPJŠ v Košiciach pravidelne hodnotí v skupine štyroch najlepších slovenských univerzít a v skupine top desiatich percent svetových univerzít (v r. 2013 sa umiestnila na 1695. mieste vo svete).

Podľa najnovšieho rankingu univerzít, University Ranking by Academic Performance (URAP 2013 – 2014) sa UPJŠ v Košiciach na základe výkonov vo vede evidovaných v databáze Web of Science (WoS) v roku 2012 umiestnila na 3. mieste na Slovensku (po UK a STU), na 480. mieste v Európe a na 1232. mieste na svete spomedzi 2000 hodnotených svetových univerzít predstavujúcich približne 10 % svetových vysokoškolských inštitúcií. V hodnotení fakúlt slovenských vysokých škôl Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) z konca novembra 2013, ktoré sa opiera o verejne dostupné a overiteľné údaje o kvalite vzdelávania a výskumu na vyše sto fakultách za rok 2012, skončili tri z piatich fakúlt UPJŠ na vysokých priečkach. Lekárska, Prírodovedecká a Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach boli vo svojich skupinách druhé najlepšie na Slovensku.

O významnom postavení UPJŠ ako vedeckej inštitúcie svedčí aj skutočnosť, že UPJŠ začala v Košiciach v roku 2013 budovať univerzitný vedecký park ako špičkové národné a medzinárodné centrum pre aplikovaný biomedicínsky výskum a transfer jeho výsledkov do praxe v rámci projektu MediPark, Košice v celkovej hodnote 33 miliónov EUR na ktorom bude spolupracovať s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Neurobiologickým ústavom SAV a TUKE. Ďalej sa UPJŠ v Košiciach ako partnerTechnickej univerzity Košice podieľa na príprave projektu zameraného na vybudovanie univerzitného vedeckého parku TECHNICOM, orientovaného na informačné technológie a v partnerstve so SAV a TUKE sa zapojí do budovania výskumného centra PROMATECH v hodnote 22 miliónov EUR zameraného na oblasť progresívnych materiálov a technológií, zdôrazňuje prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
Viac informácií prináša tlačová správa zo 4. marca 2014

Zdroj:

 Tlačová správa UPJŠ v Košiciach

(MI)

Kľúčové slová:
vysoké školy

Tlač