Veda v CENTRE: Náhoda ako zdroj efektívnosti

12. 03. 2014

 

prof. RNDr. Juraj Hromkovič, DrSc.

prof. RNDr. Juraj Hromkovič, DrSc.
Švajčiarsky federálny  technologický inštitút (ETH)  v Zürichu

 Pozývame Vás do vedeckej kaviarne pod názvom Veda v CENTRE, ktorú v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri CVTI SR.

Vo štvrtok 27. marca 2014 o 17.00 hod. príde do vedeckej kaviarne uznávaný slovenský informatik, expert na počítačové vedy, matematiku a teoretickú informatiku prof. RNDr. Juraj Hromkovič, DrSc. V súčasnosti pôsobí ako vysokoškolský pedagóg a profesor vo Švajčiarskom federálnom technologickom inštitúte (ETH) v Zürichu. Jeho materskou inštitúciou je Matematický ústav SAV v Bratislave. Oblasťou jeho vedeckého bádania je algoritmika, teória zložitosti a diskrétna matematika. Venuje sa aj problematike výuky matematiky a informatiky na všetkých stupňoch vzdelávania, počnúc základnými školami, kde učí deti základy informatiky na otvorených hodinách. 

Náhoda ako zdroj efektívnosti – je názov marcovej Vedy v CENTRE, v ktorej sa dozvieme, ako sa koncept náhody a z neho odvodená teória pravdepodobnosti dá využit na ušetrenie obrovského množstva matematických výpočtov. Matematika umožňuje nielen jednoznačne pomenovať objekty, vzťahy a situácie, ale umožňuje i kontrolovateľnú logickú argumentáciu, preto môže byť výskumným nástrojom.

Veda v centre plagátProf. Hromkovič nám vo svojej prednáške predstaví jeden z matematických pojmov – náhodu a jej využitie v informatike. Typický problém v informatike je matematicky sformulovateľný a pozostáva z nekonečného množstva konkrétnych prípadov problému. Úlohou je nájsť taký algoritmus, ktorý rieši každý z týchto prípadov. Mnohé problémy majú však takú vlastnosť, že ich pomocou súčasných vedomostí a výpočtovej techniky nevieme vyriešiť. Museli by sme ich odložiť na neskôr, nebyť náhody. Niekedy môže náhoda viesť k tomu, že výmenou určitých prvkov v algoritme dostaneme riešenie v priebehu niekoľkých sekúnd aj na bežnom počítači. Už starogrécky filozof Aristoteles sa vyslovil, že náhoda je to, čo môže byť takým, ale aj niečím iným; to, čo môže nejakej veci patriť, ale aj nepatriť.

V neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj vy. Vedecká kaviareň Veda v CENTRE sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave, na Patrónke. Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.

(zh, mb)

Kľúčové slová:
matematické vedy, popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač