Europrojekty vedy a výskumu

23. 04. 2014

(15. 4. 2014; Televízna stanica TA 3; Euroskop; 16.30; 15 min.; FRANTOVÁ Simona)

Simona FRANTOVÁ, moderátorka: „Príjemný dobrý deň želám pri sledovaní relácie Euroskop. 1. mája uplynie 10 rokov od vstupu Slovenska do Európskej únie, čím sa našej krajine otvorili možnosti čerpania eurofondov. Presnejšie, štát má k dispozícii peniaze Únie, ktoré nám pomáhajú vo viacerých strategických oblastiach. Viac ako miliarda eur podporila vedu a výskum."

Redaktor: „Na Slovensku máme 11 operačných programov. Jedným z nich je výskum a vývoj, ktorý riadi ministerstvo školstva. Jeho sprostredkovateľská agentúra pre štrukturálne fondy má v agende takzvané dopytovo orientované projekty. Ide o 445 projektov, ktoré realizovali vysoké školy a univerzity, ústavy Slovenskej akadémie vied, výskumné organizácie, ale aj súkromný sektor. Z eurofondov, čiže nenávratných finančných príspevkov, sa počas uplynulých siedmich rokov zrekonštruovali budovy škôl, bolo skvalitnené štúdium budúcich vedcov, vybudovali sa centrá excelentnosti a podporili výskumné aktivity malých a stredných podnikov. Práve podpora vedy a výskumu je pre našu krajinu dôležitá a slovenskí vedci to dokazujú jedinečnými úspechmi. Na Lomnickom štíte napríklad skúmajú naši astronómovia slnečnú korónu prístrojom, ktorý je jediný v Európe a ich výsledky zaujali aj Američanov. Podobne úspešné sú aj mnohé ďalšie europrojekty, s ktorými vás oboznámime." Simona FRANTOVÁ: „V našom štúdiu dnes vítam pána Mariána KOSTOLÁNYIHO, generálneho riaditeľa Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy Európskej únie. Dobrý deň."

Marián KOSTOLÁNYI, generálny riaditeľ ASFEU: „Dobrý deň."

Simona FRANTOVÁ: „Pán KOSTOLÁNYI, povedzte nám niečo viac o vašej agentúre. Aký je jej prínos a čím sa zaoberáte?"

Marián KOSTOLÁNYI: „Naša agentúra bola založená v roku 2007 ministerstvom školstva. Jej úlohou je podpora cez štrukturálne fondy, operačné programy, výskum a vývoj a vzdelávanie. Agentúra sa zaoberá schvaľovaním procesov pre prijímanie projektov pre jednotlivé vedecké inštitúcie. Tento proces je výsledkom národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky pre roky 2007 až 2013."

Simona FRANTOVÁ: „Ako som už v úvode spomínala, počas siedmich rokov vaša agentúra preinvestovala takmer jednu miliardu eur vo vedeckovýskumnej oblasti. Koľko projektov ste z tejto sumy podporili?"

Marián KOSTOLÁNYI: „Áno, v súčasnosti máme zakontrahovaných 445 projektov, v celkovej alokácii na operačný program Výskum a vývoj v hodnote 1 052 000 000 eur. Ako vidíme, v priemere to vychádza vyše dvoch miliónov eur na jeden projekt. Hlavnou úlohou pri poskytovaní tejto finančnej pomoci pre tento operačný program a pre výskum a vývoj bolo v prvej fáze, respektíve počas celého priebehu modernizácie infraštruktúry vysokých škôl, ktorá bola, aj je stále veľmi, tie vysoké školy sú zdevastované, odborné učebne nespĺňajú kritériá súčasného výskumu a vývoja."

Simona FRANTOVÁ: „Spomínali ste teda infraštruktúru vysokých škôl. Do akých ďalších oblastí išla táto suma?"

Marián KOSTOLÁNYI: „Tak vieme, že aby bol podporený výskum a vývoj vôbec na Slovensku ako taký, tak okrem tejto infraštruktúry vysokých škôl to boli aj centrá excelentnosti, kompetenčné centrá, vytvárali sa aj nové inovatívne projekty malých a stredných podnikov, bolo to prepojenie, práve prepojenie toho, akademickej oblasti, alebo akademickej sféry s podnikateľskou sférou a tak isto aj spojenie verejného a podnikateľského sektoru."

Simona FRANTOVÁ: „Vedeli by ste spomenúť aj nejaké konkrétne vysoké školy, ktoré získali tento finančný príspevok, prípadne na čo ho využili?"

Marián KOSTOLÁNYI: „Áno, zúčastnil som sa počas môjho pôsobenia vo funkcii generálneho riaditeľa, som sa zúčastnil na viacerých otvoreniach, už zrealizovaných projektov a aj na otvorenie nových projektov. A z tých už zrealizovaných bola zaujímavá práve Univerzitná knižnica Ružomberskej vysokej školy katolíckej a to za prítomnosti kardinála poľského, kardinála zo Slovenska, kde ten kardinál z Poľska dostal na tejto slávnosti titul doctor honoris causa a v tej univerzitnej knižnici je sústredených 800 000 exemplárov knižných. Zaujímavosťou je aj projekt, ktorý jediný takéhoto typu a z obidvoch operačných programov, ako z operačného programu Výskum a vývoj, tak aj z operačného programu vzdelanie, bola rekonštrukcia bazéna v Nitre na Univerzite Konštantína Filozofa. Chceme do budúcnosti vzhľadom k tomu, že aj telesná výchova je odborný predmet, či na všetkých typoch škôl, aby v tých operačných programoch, ako výskum a vývoj, tak aj v operačnom programe Vzdelanie, ktoré zastrešujeme, sa viac finančných zdrojov dostalo aj na rekonštrukciu telocvične a športovísk."

Simona FRANTOVÁ: „Z ktorého konkrétneho fondu bol váš operačný program, Výskum a vývoj, podporený?"

Marián KOSTOLÁNYI: „Tak náš operačný program je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktorý slúži práve na vyrovnávanie rozdielov v jednotlivých regiónoch, nielen Slovenska, ale aj Európskej únii. Slúži hlavne na to, aby bol trvalo udržateľný rozvoj v týchto regiónoch, aby sa zabezpečila zamestnanosť, aby sa zvýšila konkurencieschopnosť a hlavne, aby aj bola takzvaná územná spolupráca, hej? Ide nám o to, že týmito projektmi sa zvyšuje spolupráca nielen medzi slovenskými vedeckovýskumnými inštitúciami, ale aj nadnárodnými, čiže európska a celosvetová. To je hlavná úloha tohto operačného, teda tohto Európskeho fondu regionálneho rozvoja."

Simona FRANTOVÁ: „V súvislosti s touto témou sa často stretávame s pojmami, aby som bola presná, dopytovo orientované projekty a nenávratné finančné príspevky. Skúsme našim divákom vysvetliť, čo to v praxi znamená."

Marián KOSTOLÁNYI: „Áno, dopytovo orientované projekty sú vlastne vyhlasované výzvou, to znamená, že je to určitá súťaž pre oprávnených žiadateľov, ktorí, kde tou výzvou vlastne je určitá otázka, určitý námet na výskumnú úlohu, alebo na vylepšenie toho technologického parku jednotlivých výskumných ústavov, alebo pod výskumnými ústavmi samozrejme rozumieme vysoké školy, Slovenská akadémia vied, súkromné výskumné ústavy, keď je vyhlásená výzva, oprávnení žiadatelia, to sú tí, ktorých táto výzva oslovuje, vypracujú svoj projekt a keď ten projekt majú vypracovaný, stávajú sa žiadateľmi o nenávratný finančný príspevok a ministerstvo školstva prostredníctvom agentúry vyžiadajú si touto žiadosťou o nenávratný finančný príspevok, ktorý je im potom schválený a po schválení prebiehajú všetky tie procedúry až k tomu, keď dôjde k podpísaniu zmluvy."

Simona FRANTOVÁ: „Aké podmienky musia títo žiadatelia, ako ste spomínali, spĺňať, aby nenávratný finančný príspevok mohli vôbec dostať?"

Marián KOSTOLÁNYI: „Tak ako som už povedal, najprv musia byť oprávnení žiadatelia, to znamená, že v tej výzve je konkrétne špecifikované, pre koho je tá výzva adresovaná. Keď je to pre vysokú školu, tak vysoká škola vypracuje projekt, ktorý potom prejde rôznymi stupňami schvaľovania, až dôjde k podpisu patričného, patričnej zmluvy pre realizáciu konkrétneho projektu."

Simona FRANTOVÁ: „Vedecká oblasť často verejne kritizuje, že namiesto výskumu sa musia venovať hodinám nadmernej administratívy. Je naozaj celý ten proces, alebo mechanizmus spracovania taký náročný a zložitý?"

Marián KOSTOLÁNYI: „Túto kritiku o takzvanej administratívnej byrokracii počujeme zo všetkých strán, ale skúsme si predstaviť, bolo vyhlásených 28 výziev. Je podpísaných 445 projektov. K tomu my na operačnom programe Výskum a vývoj máme na Agentúre okolo sto ľudí. Pri realizácii týchto projektov musíme dbať na to, že v jednotlivých výzvach sú presne špecifikované aktivity a činnosti, ktoré tí prijímatelia musia dodržať. Pri kontrole týchto úloh a rozpočtu, činnosti, kontrola na mieste, je strašne veľa možností, kde môže dôjsť k pochybeniu. tie pochybenia znamenajú, že prijímatelia dostávajú neoprávnené výdavky, ktoré musia vrátiť, alebo vznikajú korekcie. Čiže nebol som pri začiatku, samozrejme, tvorby manuálov a všetkých smerníc pri čerpaní týchto peňazí, ale vieme, že bol tam vplyv našich zákonov, vplyv Európskej únie, vplyv našej agentúry, riadiaceho orgánu. Po určitých skúsenostiach po tých 7 rokoch je nám jasné, že kde treba niečo pridať, kde treba niečo ubrať, už aj prijímatelia majú určité schopnosti, takže veríme, že to budúce programové obdobie v priebehu týchto polroka, roka, pripravujeme taký manuál, ktorý bude jednoduchší, bude zrozumiteľnejší, nebude obsahovať toľko strán ako ten predchádzajúci, ale aj ten sa ešte stále inovuje, pretože my tie projekty z predchádzajúceho programového obdobia, ktoré bolo od 2007 do 2013, stále musíme implementovať a potom sú aj takzvané tie monitorovacie správy, tá trvalá udržateľnosť toho projektu. Čiže tá administrácia stále bude, ešte aj po skončení projektu."

Simona FRANTOVÁ: „O eurofondy prejavuje záujem množstvo žiadateľov, preto ma zaujíma, čo sa stane s tými projektmi, ktoré neuspeli."

MariMarián KOSTOLÁNYI: „V tých prvých rokoch implementácie tohto operačného programu sa nevytvárali zásobníky, lebo bol predpoklad, že budú vyhlásené ďalšie výzvy, kde tí neúspešní z tých predchádzajúcich období budú môcť sa zúčastniť ďalšej výzvy s podobným programom, alebo s podobnou výzvou, ako bola tá predchádzajúca. V týchto posledných obdobiach, práve od obdobia, keď som v podstate nastúpil ja do tej funkcie, do tej svojej pozície, tak vytvárame výzvy so zásobníkmi. Znamená to, že ak neuspeje a nedostane sa nad čiaru možných finančných zdrojov, tak v prípade ušetrenia finančných zdrojov tých projektov, ktoré sa implementujú, alebo odhláseniu, alebo navýšeniu finančných zdrojov je možné, aby tento postúpil a bola s nimi uzavretá zmluva o využití teda finančných prostriedkov zo štrukturálneho fondu."

Simona FRANTOVÁ: „Čiže projekty v koši neskončia."

Marián KOSTOLÁNYI:„Neskončia v koši. Nie."

Simona FRANTOVÁ: „Ako prvú ste v roku 2008 vyhlásili výzvu zameranú na podporu infraštruktúry vysokých škôl. Boli vtedajšie podmienky vzdelávacieho procesu natoľko nevyhovujúce a zlé, že dostali absolútnu prioritu?"

Marián KOSTOLÁNYI: „Tie podmienky k výskumu na všetkých tých výskumnovedeckých inštitúciách sú stále zlé, trochu sa zlepšili. Tých finančných zdrojov na to, aby sme sa vyrovnali vyspelým krajinám, kde ten výskum a vývoj funguje na vynikajúcej úrovni, tak je ešte potreba veľa tých finančných zdrojov. Preto aj prvotne bola práve podporená tá infraštruktúra na modernizáciu tých vysokých škôl a to jedna po stránke budov a potom aj po stránke toho technologického parku. Bolo to nevyhnutné, nevyhnutné a preto aj ten zdroj, ktorý išiel na tú infraštruktúru, je v celkovej sume takmer 280 miliónov, presne je to 278 miliónov eur. A neľutujeme za to, že to bolo a stále to aj, tie výzvy v súčasnosti sa implementujú ešte projekty na zdokonaľovanie tejto infraštruktúry."

Simona FRANTOVÁ: „Pán KOSTOLÁNYI, mohli by ste byť konkrétnejší a povedať nám aj nejaké iné oblasti, kam išla tá suma okrem tej infraštruktúry?"

Marián KOSTOLÁNYI: „Áno, samozrejme, okrem tej infraštruktúry vysokých škôl bolo potrebné zriaďovať aj nejaké centrá, kde sa tí vedci sústreďujú a boli to centrá excelentnosti, a to ako na vysokých školách, verejných, súkromných, štátnych, cirkevných, všetkých typov, potom aj na Slovenskej akadémii vied, takzvané kompetenčné centrá, kde sa spájal práve ten verejný sektor s podnikateľským, akademický sektor alebo akademická obec s tou podnikateľskou obcou, kde v rámci tých kompetenčných centier je možno zapojiť do takzvaných partnerských zmlúv desať, pätnásť vedeckovýskumných inštitúcií, ktoré spoločne skúmajú, alebo bádajú na jednotlivých, na konkrétnych vedeckovýskumných úlohách."

Simona FRANTOVÁ: „Naším hosťom bol pán Marián KOSTOLÁNYI, generálny riaditeľ Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy Európskej únie. Ďakujem, že ste prijali pozvanie do štúdia a dovidenia."

Marián KOSTOLÁNYI: „Ďakujem pekne, dovidenia."

Simona FRANTOVÁ: „My sa uvidíme opäť o týždeň pri hodnotení prvého zaujímavého projektu v relácii Euroskop. Dovtedy môžete svoje otázky k eurofondom posielať na e-mailovú adresu euroskop@ta3.com. Pekný deň a dovidenia."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (obsah relácie)

(MB)

Kľúčové slová:
projekty

Tlač