Festival vedy a inovácií v Trnave

08. 04. 2014

V dňoch 25. – 26. apríla 2014 sa v priestoroch Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave bude konať s podporou mesta Trnava Festival vedy, ktorý je súčasťou projektu „Festival vedy ako platforma pre podporu spolupráce medzi univerzitami regiónu V4“ financovaného Vyšehradským fondom.


Hlavným zámerom projektu je vytvoriť, prostredníctvom výmeny osvedčených postupov a vedomostí, základňu pre aktívnu vedeckú spoluprácu v rámci regiónu V4. Je to tiež príležitosť na prepojenie akademických, vedeckovýskumných a podnikateľských organizácií v rámci krajín V4, za účelom podpory a spolupráce v oblasti medzinárodnej mobility vysokoškolských učiteľov a študentov, ako aj v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania.


Festival vedy je dvojdňovým podujatím, ktoré sa v takomto zameraní a rozsahu uskutoční na Slovensku po prvýkrát. Cieľom festivalu je vytvoriť platformu pre spoluprácu nielen výskumníkov, vedcov a profesionálov v oblasti podnikania a manažmentu, ale aj umelcov a študentov zo SR a celej Európy. Festival poskytne priestor, ktorý má napomôcť k rozvoju spolupráce, k zvýšeniu povedomia o najnovších trendoch v oblasti inovácií, ako aj podnietiť záujem žiakov a študentov o najnovšie poznatky z oblasti zelených a sociálnych inovácií.


Festival vedy a inovácií 2014 je organizovaný v nadväznosti na oficiálne otvorenie regionálnej kancelárie Európskej aliancie pre inovácií na Slovensku, ako výsledku spolupráce medzi Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Materiálovotechnologickou fakultou so sídlom v Trnave a Európskou alianciou pre inovácie so sídlom v Bruseli. Viac na stránke STU alebo na stránke festivalu.

Zdroj:

Festival vedy a inovácií 

 

(MI)

Kľúčové slová:
projekty, popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač