Masterclasses – Hands On Particle Physics

10. 04. 2014

Od 12. marca do 12. apríla 2014, počas medzinárodného podujatia „Masterclasses – Hands On Particle Physics“, bude vyše 10 000 študentov skúmať tajomné stopy elementárnych častíc. Vo viac ako 200 univerzitách a vedeckých ústavoch z 40 štátov Európy, Afriky a Ameriky budú mať možnosť študenti zažiť aktívne jeden výskumný deň.

Úvodné prednášky lektorov pripravia účastníkov podujatia na praktickú časť podujatia – analýzu záznamov z detektorov elementárnych častíc s použitím špeciálneho softvéru. Praktická časť bude prebiehať tak, aby na základe reálnych dát z medzinárodného centra európskeho jadrového výskumu CERN v Ženeve mohli študenti identifikovať častice, ktoré vznikli v procesoch kolízií protibežných zväzkov urýchlených častíc a antičastíc. V tretej – videokonferenčnej časti podujatia sa študenti dozvedia akými spôsobmi prebieha medzi výskumníkmi komunikácia a spolupráca. Študenti sa zúčastnia videokonferencie, na ktorej budú diskutovať o výsledkoch získaných v praktickej časti akcie. Diskusie s účastníkmi z iných krajín prostredníctvom videokonferencie budú prebiehať v anglickom jazyku a budú moderované výskumníkmi z medzinárodného centra CERN.


Tento ročník sa nesie v znamení zaujímavých výsledkov z minulého roka (objav Higgsovho bozónu) a 60. výročia založenia Európskeho laboratória v CERN-e ( Ženeva, Švajčiarsko). Uvedené medzinárodné podujatie je aj ako súčasť osláv 50. výročia založenia Katedry jadrovej fyziky a 100. výročia narodenia jej zakladateľa prof. RNDr. Juraja Dubinského.
Podujatie sa uskutoční v miestnosti VKM, Jesenná 5. Konanie týchto aktivít na UPJŠ v Košiciach a Prešovskej univerzite v Prešove, je podporené  agentúrou KEGA v rámci projektu 022ŽU-4/2013 (RNDr. I. Melo/ŽU, RNDr. M. Bombara/UPJŠ).

 Zdroj:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika – Prírodovedecká fakulta

 (MI)

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač