V Košiciach otvorili nové fyzikálne laboratória

03. 04. 2014


Koncom marca sa uskutočnilo slávnostné otvorenie štyroch nových fyzikálnych laboratórií Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a Ústavu experimentálnej fyziky SAV v budove Park Angelinum 9, vybudovaných v rámci projektu zo  štrukturálnych fondov EÚ z Operačného programu Výskum a vývoj nazvaného „Dobudovanie Centra pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych podmienkach – EXTREM II“.

V rámci projektu v hodnote 2,6-milióna EUR realizovaného od roku 2011 do januára tohto roka, sa vybudovalo v priestoroch PF UPJŠ Laboratórium prípravy vzoriek pre skenovaciu elektrónovú mikroskopiu, Laboratórium EPR spektroskopie, Laboratórium kvantového magnetizmu a Laboratórium kvantového transportu. Zrekonštruovaný bol aj nákladný výťah s prístupovými cestami a plošinami pre transport nádob s kvapalným dusíkom a héliom, ktoré slúžia ako chladiace médium. Súčasťou projektu bola tiež rekonštrukcia niektorých ďalších laboratórií v Centre fyziky veľmi nízkych teplôt.

„Centrum fyziky veľmi nízkych teplôt ako Centrum excelentnosti Slovenskej akadémie vied a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je spoločným pracoviskom Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach. Tvoria ho nízkoteplotné laboratóriá a vybrané teoretické pracoviská Ústavu fyzikálnych vied a vybrané pracoviská Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty spolu s Oddelením fyziky nízkych teplôt Ústavu experimentálnej fyziky. Myšlienkou jeho vzniku bolo systematické uskutočňovanie prvosledového výskumu nových progresívnych materiálov v extrémnych fyzikálnych podmienkach, ako napríklad supravodičov, nízkorozmerných magnetík a tiež výskum supratekutosti hélia-3,“ vyjadril sa  riaditeľ Ústavu fyzikálnych vied Dr. h. c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc. a odborný garant projektu v tlačovej správe PF UPJŠ.

Na stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou laboratórií sa vynaložila zhruba desatina prostriedkov z projektu EXTREM II, pričom ich realizácia musela byť schválená Pamiatkovým úradom, keďže budova Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Parku Angelinum 9 je Národnou kultúrnou pamiatkou. Jedna z najstarších budov UPJŠ v Košiciach má nielen najväčšiu historickú hodnotu, ale aj zaujímavú históriu. Postavená bola v roku 1906 pre Rád Uršulínok a vo svojej histórii slúžila prevažne vzdelávacím účelom. Ako prvý v nej sídlil Učiteľský ústav, teraz ju užíva Ústav fyzikálnych vied, Ústav informatiky a Centrum aplikovanej informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a niektoré spolupracujúce pracoviská Ústavu experimentálnej fyziky SAV. Podobné priestory, v akých sú vybudované nové fyzikálne laboratória, slúžili kedysi na obslužné činnosti, napríklad ako práčovňa, sklady a kuchyňa.

Celú správu si môžete prečítať v Tlačovej správe.

Zdroj:

Tlačová správa UPJŠ

(MI)

Kľúčové slová:
fyzikálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač