V Nitre štartuje Mladý tvorca 2014

29. 04. 2014

V dňoch 29. 04. - 30. 04. 2014 sa v areáli výstaviska Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra začína už 22. ročník celoslovenskej prezentačnej výstavy výrobkov žiakov stredných odborných škôl s názvom „Mladý tvorca 2014“. Hlavným usporiadateľom je Ministerstvo hospodárstva SR. 

Mladý tvorca -plagát

 

Zámerom výstavy je inšpirovať žiakov základných škôl pri výbere budúceho povolania a propagovať odbornú činnosť stredných škôl, ktorá je previazaná s podnikateľským prostredím a trhom práce. „ Žiaci tu majú jedinečnú príležitosť vybrať si svoje budúce povolanie na základe požiadaviek trhu a zároveň sa môžu porovnať s rovesníkmi z celého Slovenska“, povedal v tejto súvislosti minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský.
Na realizácii výstavy sa spolupodieľajú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo obrany SR, Nitriansky samosprávny kraj a ostatné samosprávne kraje, Združenie pre rozvoj stredoškolského odborného vzdelávania, profesijné zväzy a združenia.  Výstava Mladý tvorca je určená pre odbornú i laickú verejnosť. Boli na ňu pozvaní aj riaditelia škôl, výchovní poradcovia i pedagógovia zo základných škôl. Výstava je už po druhýkrát spojená s veľtrhom práce JOB EXPO 2014 a s medzinárodným festivalom „Ľudové umelecké remeslá." Vstup na výstavu je bezplatný. 

"Spojenie výstav Mladý tvorca s Veľtrhom práce JOB EXPO sa v minulom roku veľmi osvedčilo. Organizátorom sa podarilo vytvoriť priestor pre dvojdňové stretnutie manažmentov stredných odborných škôl a zamestnávateľov, na ktorom mali jedinečnú príležitosť nadviazať spoluprácu. Zamestnávatelia zo Slovenska i zo zahraničia aj v tomto roku prídu na veľtrh s konkrétnymi ponukami práce, preto očakávame, že podujatie bude zaujímavé ako pre zamestnávateľov, tak aj pre absolventov škôl a prinesie zlepšenie situácie v zamestnanosti mladých do 30 rokov ", pripomenul minister T. Malatinský. 

Mladý tvorca je najväčšia výstava stredoškolského vzdelávania na Slovensku. V tomto ročníku sa zúčastní 148 vystavovateľov a spoluvystavovateľov, z toho škôl 136 stredných škôl zo Slovenska, ale i z Čiech, ktoré na ploche 4 000 m2 prezentujú svoju činnosť a ponúkajú širokú škálu učebných a študijných odborov, ktoré vyučujú. Po prvýkrát bude výstava rozšírená aj na vonkajšie plochy výstaviska , na ktorých sa budú konať sprievodné podujatia. 
Aj v tomto roku MH SR vyhlásilo súťaž o Top výrobok, o Cenu ministra hospodárstva SR „Za inováciu a technickú tvorivosť“ a Najlepšiu spoluprácu SOŠ so zamestnávateľskou sférou pri príprave žiakov pre odvetvia v pôsobnosti MH SR“.

Súťaž o TOP výrobok je určená pre žiakov stredných odborných škôl a vyhlásená je v 6 kategóriách: Strojárstvo (12 výrobkov), Elektrotechnika a energetika (15 výrobkov), Drevospracujúca výroba (9 výrobkov), Textil a odevníctvo (5 výrobkov), Chémia, farmaceutický priemysel, polygrafia, papiernictvo, sklárstvo (5 výrobkov), Umelecké spracovanie výrobkov (16 výrobkov). V tomto ročníku sa prihlásilo 62 výrobkov, ktoré vyrobili žiaci buď jednotlivci alebo kolektívy pod vedením pedagógov. Pričom každá zo škôl, ktoré sú zároveň aj vystavovateľmi, mohla prihlásiť len jeden výrobok v každej kategórii. 
Komunikačné oddelenie MH SR

Plagát

Zdroj: PR servis, 28. 4. 2014
http://www.economy.gov.sk/

(AO)

Kľúčové slová:
výstavy

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač