Veda v CENTRE – Nitra: Význam mokradí v krajine

09. 04. 2014

 

RNDr. Vladimír Slobodník, CSc.

je absolvent Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, odbor biológia, špecializácia zoológia a ekológia (1977). V rokoch 1978 – 1981 bol interný ašpirant na Zoologickom ústave UK Bratislava. Po ukončení ašpirantúry pôsobil ako zoológ, vedúci zoologického oddelenia, prevádzkový námestník riaditeľa v ZOO Bojnice (1981 – 1990). Bol koordinátor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (SZOPK) pre stredné Slovensko a koordinátor mapovania mokradí na Slovensku v rámci projektu SZOPK (1990 – 1993).

Od roku 1993 pôsobí na Správe CHKO Ponitrie. Je spoluriešiteľom zoologických projektov zameraných na monitoring fauny (vtáky, veľké šelmy, vydra, krakľovce), ako aj do projektu mapovania Mokradí. Od roku 1982 sa venuje environmentálnej výchove na základných, stredných, vysokých školách, ale aj špeciálnych školách. Svoje poznatky šíri medzi verejnosť, zabezpečuje školenia pedagógov a pod.

Jeho publikačná činnosť je zameraná na vedecké, populárno-vedecké, popularizačné príspevky. Je spolueditor publikácie Mokrade SR, spoluautor učebnice prírodopisu pre ZŠ, spoluautor publikácie Rozšírenie vtákov na Slovensku. Jeho publikačná činnosť sa prejavila v ohlasoch na ňu (viac ako 110 citácií).

Obsah prednášky

Čo sú to mokrade podľa Dohovoru o ochrane mokradí (Ramsarský dohovor). Funkcie mokradí. Problémy a východiská s mokraďami v lesnom, poľnohospodárskom aj mestskom prostredí.

Pozvánka 

Kedy: 24. apríla 2014

Kde: divadelná kaviareň Tatra v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre

Zdroj: Fakulta prírodnách vied UKF

(JN)

Kľúčové slová:
vedy o Zemi a enviromentálne vedy, biologické vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač