Vyhlásenie súťaže o „Cenu Jozefa Murgaša za rok 2013“

09. 04. 2014

Slovenská elektrotechnická spoločnosť a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlasujú súťaž o „CENU JOZEFA MURGAŠA za rok 2013“.


„Cena Jozefa Murgaša“ je určená na podporu tvorivej činnosti mladých vedeckých a technických pracovníkov pôsobiacich v oblasti elektronických komunikácií prispievajúcej k rozvoju elektronických komunikácií a ich aplikácií v súvisiacich oblastiach elektrotechniky, energetiky a informatikyna Slovensku. Udelenie „Ceny“ je spojené s finančným ohodnotením.

„Cena Jozefa Murgaša“ sa udeľuje za:

– publikovanie pôvodného teoretického príspevku podporujúceho rozvoj elektronických  komunikácií a ich aplikácií v súvisiacich oblastiach elektrotechniky, energetiky a informatiky na Slovensku;
– využitie pôvodného teoretického príspevku pri rozvoji elektronických komunikácií a ich aplikácií v súvisiacich oblastiach elektrotechniky, energetiky a informatiky a pri rozvoji telekomunikačného priemyslu na Slovensku;
– využitie nových poznatkov zo zahraničia pri rozvoji elektronických komunikácií a ich aplikácií v súvisiacich oblastiach elektrotechniky, energetiky a informatiky a pri rozvoji telekomunikačného priemyslu na Slovensku.


Podmienky súťaže


Prihlášky do súťaže o „Cenu Jozefa Murgaša“ sa zasielajú na sekretariát Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti, Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica najneskôr do 30. apríla 2014.


Prihláška


Slávnostné odovzdanie „Ceny Jozefa Murgaša“ sa uskutoční pri príležitosti osláv „Svetového dňa telekomunikácií a informačnej spoločnosti“ na Ústave telekomunikácií Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 15. mája 2014.

Zdroj:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

(MI)

Kľúčové slová:
elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy, ceny za vedu a techniku, osobnosti vedy

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač