Botanikiáda 2014

15. 05. 2014

Vyše dvesto žiakov základných škôl s kladným vzťahom k botanike bude v priebehu troch májových dní riešiť v Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na Mánesovej 23 rôzne problémové úlohy z biológie v rámci regionálneho kola projektu Botanikiáda 2014.


Prvý deň sa uskutoční v stredu 14. mája, ďalší v stredu 21. mája a záverečný v stredu 28. mája 2014, pričom na 206 piatakov zo 106 škôl z celého východného Slovenska čaká bohatý program zameraný na získavanie vedomostí i zážitkov. Regionálneho kola sa zúčastňujú zaregistrované školy s vybranými žiakmi po absolvovaní prvého on-line kola, do ktorého sa zapojilo vyše 2400 žiakov. V tomto roku má podtitul „Ja©prírodu“.

„Projekt Botanikiáda vznikol pred piatimi rokmi s finančnou podporou APVV a jeho prvoradým cieľom bolo podporovať nadaných žiakov piatych ročníkov základných škôl Košického a Prešovského kraja a motivovať ich k štúdiu prírodovedných disciplín nenásilným a tvorivým spôsobom. To, že Botanikiáda svoju cieľovú skupinu oslovila a je veľmi úspešná, svedčí pretrvávajúci záujem škôl o tento projekt. Počas piatich rokov sa do on-line testovania zapojilo už vyše 13 000 žiakov z 587 škôl, pričom niektoré školy sa do projektu zapájajú každoročne,“ hovorí riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc. Ako podotýka, počas všetkých piatich rokov bolo prioritou, aby sa do projektu mohli zapojiť aj školy z najvzdialenejších okresov východného Slovenska.

„Žiaci, ktorí sa do projektu zapojili v prvom roku jeho realizácie, už tento rok základné školy opustia a niektorí z nich akiste smerujú na gymnázium, aby sa mohli venovať štúdiu biológie aj v budúcnosti. Je tiež zaujímavé vidieť, ako študenti Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorí sa zúčastnili projektu ako realizátori v rámci svojej pedagogickej praxe počas štúdia, sa následne stávajú už ako absolventi našej univerzity účastníkmi projektu ako učitelia biológie, ktorí prichádzajú do botanickej záhrady so svojimi žiakmi,“ dodáva doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc.


Ako vysvetľuje odborná pracovníčka Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach RNDr. Andrea Fridmanová, PhD., ktorá projekt Botanikiáda 2014 pripravovala, žiakov čaká atraktívny program, v rámci ktorého budú na šiestich stanovištiach rozmiestnených v areáli botanickej záhrady zábavnou formou plniť rôzne problémové úlohy.


„Samostatný program venovaný botanike absolvuje aj vyše sto učiteľov. Pedagógovia sa môžu z pripravených prezentácií dozvedieť viac o najnovších trendoch pri pestovaní rastlín, ochrane prírody a o nových poznatkoch v biológii,“ poznamenáva RNDr. Andrea Fridmanová, PhD., podľa ktorej chcú pracovníci Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach motivovať aj učiteľov, i keď hlavným cieľom Botanikiády je pripraviť lákavé podujatie pre talentovaných žiakov, spopularizovať odbor botaniky a motivovať ich k jej ďalšiemu štúdiu. A keďže sa ho darí napĺňať a Botanikiáda sa teší veľkej obľube nielen u žiakov, ale aj u pedagógov, prirástol tento zaujímavý a prínosný projekt k srdcu i zamestnancom Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach a realizujú ho aj napriek jeho organizačnej a časovej náročnosti. „Botanikiáda má ako jeden z mála projektov širokú pôsobnosť, pretože oslovuje všetky základné školy vo východoslovenskom regióne,“ poznamenáva RNDr. Andrea Fridmanová, PhD.


Rovnako ako v predošlom roku, je aj tentoraz projekt Botanikiáda zabezpečený zo zdrojov Botanickej záhrady UPJŠ a realizuje sa aj vďaka podpore partnerov. „Naša veľká vďaka pri realizácii jubilejného piateho ročníka patrí Nadácii Kosit, spoločnostiam Zeocem Bystré a Ryba Košice, Základnej organizácii Košice Slovenského zväzu včelárov, Referátu školstva Magistrátu mesta Košice a v neposlednom rade aj Nadácii Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,“ dodáva RNDr. Andrea Fridmanová PhD.


Zdroj:

Tlačová správa UPJŠ

(MI)

Kľúčové slová:
biologické vedy, popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač