Digitálne technológie by mali byť samozrejmosťou – aj preto realizujeme Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

12. 05. 2014

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a ním priamo riadené organizácie v súčasnej dobe realizujú viacero Národných projektov, spolufinancovaných zo zdrojov Európskej únie, ktorých súčasťou je aj dovybavenie škôl digitálnymi technológiami.

K tým najnovším patrí Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, do ktorého je v súčasnosti zapojených už 3 966 materských, základných a stredných škôl z celého Slovenska, s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Práve v tomto období začíname fázu distribúcie zazmluvnených dodávok digitálnych technológií, ktoré projekt do škôl prináša.

Pre materské školy je určený set pozostávajúci z interaktívnej tabule s projektorom, notebooku a farebnej tlačiarne. Základné a stredné školy dostávajú interaktívnu tabuľu s projektorom a notebook. A tisícka škôl, ktoré predložili najatraktívnejšie projekty na využívanie digitálnych technológií v edukačných procesoch, získa aj tablety na vybavenie modernej digitálnej učebne.

Distribúcia takéhoto množstva technológie je časovo i organizačne náročná záležitosť a projektový tím Národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, alebo inak – EVSRS, ako mu zjednodušene zvykneme hovoriť, je rád, že v tejto oblasti spolupracuje so skutočnými profesionálmi.

So samotným rozvozom technológií sa začalo presne 5. 5. 2014 a už do konca tohto školského roka bude na školách umiestnených 2 700 nových interaktívnych tabúľ s príslušenstvom. Celý proces distribúcie technológií je rozdelený na dve, na seba nadväzujúce fázy – a to na samotný rozvoz a následnú inštaláciu, ktorá zahŕňa aj základné užívateľské zaškolenie dodávateľom. Počas obidvoch fáz zabezpečuje projektový tím zazmluvneným školám maximálnu organizačnú a informačnú podporu. Projekt EVSRS má vo všetkých regiónoch Slovenska svojich kontaktných koordinátorov, pracovníkov partnerskej organizácie projektu EVSRS – Metodicko-pedagogického centra, ktorí sú pripravení kedykoľvek osobne poskytnúť odbornú radu, či potrebnú informáciu.

Projekt EVSRS však nie je len o „ďalšom rozvoze techniky“, ako o ňom zjednodušene zvyknú hovoriť tí, ktorí si nevedia, alebo nechcú predstaviť všetky benefity, ktoré rezortu školstva realizácia tohto projektu prináša.

Hlavným cieľom projektu EVSRS je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie jeho elektronických služieb do prevádzky. Rozvinutím tohto hlavného cieľa sú ďalšie, špecifické ciele projektu EVSRS. Sú nimi :

1. modernizácia vzdelávacieho procesu s cieľom skvalitniť pripravenosť žiakov končiacich predprimárne, primárne a sekundárne vzdelávanie,

2. implementácia vybraných elektronických služieb pokrývajúcich životné situácie občana súvisiace s prístupom k vzdelaniu a možnosti elektronizácie s nimi súvisiacich procesov MŠVVŠ SR,

3. prepojenie školského vzdelávania a domácej prípravy žiaka za účasti rodičov a vytvorenie systému eGOV služieb a digitálneho vzdelávacieho obsahu,

4. vytvorenie elektronickej podpory pre procesy vzdelávacieho systému regionálneho školstva, moderného vyučovania a digitálnej triedy.

A práve za takýmto krátkym a strohým výpočtom cieľov projektu EVSRS sa ukrýva najcennejšia a najrozsiahlejšia práca množstva odborníkov z oblasti informatiky a množstva odborníkov z oblasti riadenia rezortu školstva, ako aj zo samotnej pedagogickej praxe, z prostredia rôznych typov slovenských škôl. Na spoločnom prieniku ich profesionality, odbornosti a skúseností z praxe projekt EVSRS stavia postupné napĺňanie svojich stanovených cieľov.

A najmä o tomto bude séria článkov, ktorými sa Vám bude postupne prihovárať projekt EVSRS na stránkach Učiteľských novín. Budeme radi, ak naše názory a skúsenosti budeme môcť rozšíriť aj o tie Vaše. Navštívte našu webstránku: www.digiskola.sk, na ktorej nájdete všetky potrebné kontakty a aktuálne informácie. A ak budete chcieť, alebo potrebovať – kontaktujte nás.

Tešíme sa na spoluprácu s každou jednou školou, ktorá sa už do projektu zapojila, alebo svoje zapojenie ešte len zvažuje. A vopred ďakujeme za spoluprácu všetkým odborníkom, ktorí ponuku spolupracovať na projekte EVSRS už prijali alebo ešte len príjmú J... !

Projektový tím Národného projektu

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

(MI)

Kľúčové slová:
počítačové a informatické vedy, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač