Gender Summit 4 – Europe 2014 (GS4EU)

26. 05. 2014

Od nápadov po trh: Excelentnosť v začleňovaní témy genderu do výskumu inovácií a politiky je podnázov medzinárodného genderového podujatia, ktorý sa uskutoční v dňoch od 30. 6. – 1. 7. 2014 v Bruseli.

Tento rok sa usktoční podujatie Gender Summit 4 – Europe 2014 (GS4EU) v Bruseli, kde sa opäť zídu odborníci z výskumu, priemyslu a politiky, aby zvážili výskum dôkazov o rovnosti žien a mužov a spôsoby zlepšenia kvality a vplyvu výskumu a inovácií prostredníctvom začlenenia genderu do vedy.


Tohtoročné podujatie sa snaží spojiť vedcov, zástancov rodovej rovnosti, tvorcov politiky a iné zainteresované strany v oblasti vedeckého snaženia. Zameria sa na program Horizont 2020 a na strategické a prierezové úlohy, ktoré sa vzťahujú k otázkam genderu v pracovnom programe H2020. V tomto programe je začlenenie témy genderu súčasťou viac ako 100 tém v spoločenských otázkach, otázkach zdravia, životného prostredia, dopravy, vody, energetickej bezpečnosti potravín a technológií v rámci 13 rôznych programov. Prvýkrát v histórii EÚ, financovanie rodovej rovnosti a rodový rozmer v obsahu výskumu boli zahrnuté ako kritérium úspechu.


V januári 2014 bol uvedený nový program podpory výskumu a inovácií Horizont 2020 (H2020). Jeho neoddeliteĺnou súčasťou a kĺúčovou prioritou je posilnenie genderovej rovnosti vo vede a zahrnutie genderovej dimenzie do tvorby vedomostí a vývoja technológií.


V porovnaní s minulosťou je zásadný posun H2020 v tom, aká pozornosť je venovaná integrácii genderovej dimenzie do obsahu výskumu a inovácií. Dnes je už zjavné, že obcházanie genderovej dimenzie pri dizajne a vykonávaní výskumu vedie k tomu, že o niektorých dôležitých výskumných problémoch nemáme dostatočne dobré informácie alebo, že výsledky niektorých výskumov majú aj negatívne dopady, buď na ženy alebo na mužov. Program sumitu bude obsahovať prezentácie a diskusie v rozmedzí od biologických, sociálnych a environmentálnych faktorov, ktoré ovplyvňujú kvalitu a účinnosť výskumu a inovácií pre ženy a mužov.


Cieľ 4th Gender Summit-u: Naplnenie kľúčovej role vedy, výskumu a inovácií pre udržateĺný a inkluzívny rast v európskych krajinách. To vyžaduje plné využitie ľudského kapitálu, spoločensky zodpovednú a prínosnú originálnu a udržateĺnú vedu, inovatívny, systematický a udržateĺný prístup k riešeniu problematiky štrukturálnych bariér na inštitucionálnej úrovni v oblasti genderovej rovnosti a rovných príležitosti žien a mužov.
Viac informácií nájdete na stránke http://www.gender-summit.com/

Spracovala a preložila Mgr. Mária Izakovičová

Kľúčové slová:
ženy vo vede

Tlač