Osobnosti ocenené v súťaži Vedec roka SR 2013

13. 05. 2014

Vedec roka SR 2013 doc. Ing. S. Tokár, CSc., a minister D. ČaplovičV Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave sa v utorok 13. mája 2014 uskutočnil 17. ročník súťaže Vedec roka Slovenskej republiky, s cieľom vyzdvihnúť významné osobnosti vedeckého života, ako aj dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Od roku 2013 sú vyhlasovateľmi tejto súťaže: Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Slovenská akadémia vied (SAV) a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS).

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Vedec roka SR 2013 sa konalo za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča, generálneho riaditeľa CVTI SR prof. RNDr. Jána Turňu, CSc., predsedu SAV prof. RNDr. Jaromíra Pastoreka, DrSc., prezidenta ZSVTS prof. Ing. Dušana Petráša, PhD., EUR ING, ktorí zasadli za prednícky stôl. Spolu so zástupcom hodnotiacej komisie Vedec roka SR prof. RNDr. Jozefom Nogom, DrSc., odovzdali ocenenia piatim osobnostiam vedy v kategóriách: Vedec roka SR, Technológ roka SR, Mladý výskumník roka SR, Uznanie za celoživotné dielo v SR a Za výsledky v programoch EÚ.

Vedec roka SR 2013:

doc. RNDr. Stanislav Tokár, CSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave.

Ocenenie bolo udelené za významný a originálny príspevok vo fyzike vysokých energií, predovšetkým v oblasti hľadania Higgsovho bozónu a určenia náboja top-kvarku.

Doc. Stanislav Tokár zavŕšil v roku 2013 štúdium elektrického náboja top-kvarku v experimentoch ATLS a CDF. Určením náboja top-kvarku sa definitívne potvrdilo, že top-kvark je skutočne štandardným modelom, predpokladaný kvark s nábojom 2/3 a nie jeho exotický variant s nábojom –4/3.

Otázka náboja top-kvarku patrila medzi hlavné priority výskumnej činnosti doc. Tokára v prvej dekáde 21. storočia a bola úspešne zavŕšená v r. 2013 publikovaním základných výsledkov získaných analýzou dát z experimentov CDF. Jedná sa o publikáciu Physical Review D 88/2013/032003 a ATLAS – publikácia: Journal of High Energy Physics 11/213/031. Analýza dát experimentu CDF vylúčila exotický kvark s hladinou významnosti 99 % (takmer 3 sigma).

Analýza dát experimentu ATLAS, ktorá použila trocha odlišnú metódu, vylúčila exotický kvark s hladinou významnosti viac ako 8 sigma a zároveň určila konkrétnu hodnotu náboja top-kvarku, ktorá je v súlade s hodnotou 2/3 očakávanou v štandardnom modeli.

Analýza realizovaná v rámci experimentu ATLAS bola uskutočnená výlučne skupinou FMFI (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky), kde hlavný príspevok poskytli: doc. Stanislav Tokár a jeho doktorand Mgr. Pavol Federič. Analýza vykonaná v rámci experimentu CDF bola realizovaná v spolupráci s pracovnými skupinami z University of Rochester a Michigan State University. Skupina z FMFI UK Bratislava, doc. Stanislav Tokár a jeho doktorandi Mgr. Peter Bednář a Mgr. Pavol Bartoš doviedla spomínanú analýzu do finálneho stavu. Za výsledky v oblasti náboja top-kvarku boli vedecké skupiny ocenené aj v zahraničí. Docent Stanislav Tokár svoje vedomosti a skúsenosti odovzdáva aj ako vysokoškolský profesor.

.....................................

Technológ roka SR 2013

Ing. Michal Krajčík, PhD., Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave.

Ocenenie bolo udelené za dosiahnuté významné výsledky v oblasti vnútornej klímy budov.

Ing. Michalovi Krajčíkovi, určila životné profesijné zameranie Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave už v roku 2003, keď sa začal zaujímať o inžinierstvo životného prostredia. Hneď po dosiahnutí bakalárskeho vzdelania sa jeho záujem sústredil na techniku prostredia budov, pričom v tejto oblasti ukončil s vyznamenaním inžinierske štúdium na Katedre technických zariadení budov.

Ako hosťujúci doktorand na Dánskej technickej univerzite v Lyngby – v Medzinárodnom centre pre vnútornú klímu a energie, dosiahol viaceré pozoruhodné výsledky pri experimentálnom overovaní prevádzky progresívnych systémov techniky prostredia z hľadiska ich energetickej náročnosti a kvality vnútorného prostredia, najmä v inteligentných budovách.

Jeho vynikajúce výsledky počas doktorandského štúdia ocenil aj rektor STU v Bratislave, udelením ceny rektora. Bolo to v roku 2012, kedy sa záujem a ďalšie smerovanie Ing. Michala Krajčíka rozvíjalo na STU V Bratislave na Stavebnej fakulte, kde začal pracovať na výskume v riešiteľskom kolektíve Kompetenčného centra STU na projekte INTELINSYS – doména Inteligentné budovy.

Výsledky výskumu zamerané na techniku prostredia inteligentných budov boli publikované v prestížnych svetových časopisoch a nachádzajú sa vo viacerých vedeckých databázach. Ocenením jeho vedeckovýskumných aktivít je i „REHVA Award for young scientist" – cena, udelená minulý mesiac Európskou federáciou asociácií techniky prostredia so sídlom v Bruseli. Jeho výsledky v tejto oblasti sú ocenené aj dnes, udelením ceny Mladý technológ roka SR 2013.

...............................

Mladý výskumník roka SR 2013

RNDr. Michal Pitoňák, PhD., Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave.

Ocenenie bolo udelené za presný, kvantovochemický výpočet nekovalentných komplexov, so zameraním na biologicky významné molekuly, akými sú napríklad DNA alebo proteíny.

Mgr. Michal Pitoňák sa venuje výskumu, ktorého cieľom je získať čo najpresnejšie a najspoľahlivejšie kvantovochemické predpovede interakčných energií pre molekuly s veľkosťou na hranici „spočítateľnosti“ pri použití dostupných hardvérových a softvérových nástrojov. Výstupy týchto štúdií slúžia na overenie spoľahlivosti metód počítačovej chémie, ktoré sú aplikovateľné na realistickejšie modely v bio- a nanovedách.

Michal Pitoňák je spoluautorom niekoľkých kapitol vo vedeckých monografiách, ako aj vysokoškolskej učebnice a 35 vedeckých prác vydaných v karentovaných časopisoch aj v zahraničí.

Z jeho bohatej autorskej tvorby z oblasti výskumu je vari dôležité spomenúť štúdie viacčasticových interakcií nekovalentných komplexov, napríklad trojíc a štvoríc DNA aj preto, že ako prvému sa ich podarilo popísať na veľmi presnej úrovni spriahnutých klastrov práve Mgr. Michalovi Pitoňákovi.

............................ 

Uznanie za celoživotné dielo v SR 2013

prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP, Národný ústav reumatických chorôb.

Ocenenie bolo udelené za vynikajúce výsledky medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu reumatologických ochorení vo vyššom veku, úspešné riešenie projektu Polymyalgia reumatika a temporálna artritída – význam faktorov podieľajúcich sa na závažnosti priebehu ochorení.

Prof. Jozef Rovenský vo svojej praxi úspešne rozvíjal medzinárodnú spoluprácu s Univerzitou v Liverpoole a ako hlavný koordinátor za SR v projekte „ALKAPTONÚRIA A OCHRONÓZA“ zaslúžil sa o vynikajúce umiestnenie slovenských reumatológov vo vedeckej produktivite, sledovanej v rámci bibliometrickej analýzy počas 15 rokov (1996 – 2010) v anglickom odbornom časopise „Rheumatology“. Druhé miesto v celosvetovom hodnotení je vynikajúci úspech.

Profesor Jozef Rovenský svojimi vedeckými aktivitami a úspešnou medzinárodnou spoluprácou významne prispel k rozvoju slovenskej reumatológie a šíreniu dobrého mena slovenskej medicíny.

Pedagogickými aktivitami sa zaslúžil o odborný vedecký rast 20-tich lekárov ašpirantov, v odbore reumatológia. História slovenskej medicíny zostáva aj dnes jeho záľubou.

..............................

Za výsledky v programoch EÚ 2013

prof. Ing. Tomáš Sabol, CSc., Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach.

Ocenenie bolo udelené za výsledky v oblasti znalostných technológií s podporou informačných a komunikačných technológií a za medzinárodné uznanie v európskej výskumnej komunite v predmetnej oblasti.

Za 20-ročné obdobie si kolektív výskumníkov prof. Tomáša Sabola získal medzinárodné uznanie v európskej výskumnej komunite v predmetnej oblasti.

Dôkazom je aj počet realizovaných vedeckovýskumných projektov rámcových programov, v ktorých spolupracovali s poprednými európskymi výskumnými pracoviskami z akademickej aj výskumnej sféry.

Vo všetkých projektoch bol profesor Tomáš Sabol vedúcim riešiteľského tímu na Technickej univerzite v Košiciach. V rámci medzinárodných výskumných aktivít bol kolektív prof. Sabola pozvaný do cca 60-tich výskumných konzorcií na prípravu RP EÚ.

Prof. Sabol pracoval v Európskej komisii na viacerých postoch, napríklad ako oponent hodnotiteľa, predseda oponentskej komisie, evaluátor projektov 6. RP, programu IST. Bol členom vedeckého riadiaceho výboru výskumného programu Inštitútu pre perspektívne technologické štúdie. Prof. Tomáš Sabol má za sebou celý rad úspešne realizovaných projektov RPEU a pred sebou viac aktuálnych významných projektov.

 


Spracovala: PhDr. Marta Bartošovičová


Foto: Ing. Alena Oravcová
kliknutím na fotografie získate ich plnú veľkosť

Fotogaléria z podujatia na portáli NCP VaT

Kľúčové slová:
osobnosti vedy

Tlač