Unikátna štúdia pomôže absolventom UPJŠ v Košiciach pri uplatnení na trhu práce

15. 05. 2014

V stredu 30. apríla 2014 sa uskutočnilo v Košiciach odovzdanie odbornej štúdie v rámci celouniverzitného projektu „Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (RIFIV)“.


Strategickým cieľom projektu RIFIV je rozvíjať inovatívne formy vzdelávania a vytvoriť interdisciplinárny charakter štúdia na všetkých stupňoch a subjektoch UPJŠ v Košiciach. Projekt financovaný z operačného programu Vzdelávanie spolufinancovaného zo zdrojov Európskej únie začal 1. novembra 2013 a potrvá do 31. októbra 2015. Impulzom pre projekt RIFIV bola potreba inovácie študijných programov na všetkých troch stupňoch štúdia (bakalárskom, magisterskom, doktorskom aj doktorandskom), nutnosť prispôsobenia metodík súčasným potrebám a snaha dosiahnuť vysoký stupeň interdisciplinarity vo vzdelávacom procese na základe súčasných trendov, najmä podľa požiadaviek študentov a praxe.

Štúdiu vypracovala spoločnosť PERSON s. r. o. pôsobiaca v oblasti personálnej podpory trhu za účelom porovnania profilu absolventov UPJŠ v Košiciach s potrebami trhu práce vo vedomostnej spoločnosti a špecifikácie ďalších kompetencií študentov všetkých stupňoch štúdia a subjektov UPJŠ na základe zrealizovaného prieskumu.

„Výsledky tejto štúdie prispejú k efektívnejšiemu a kvalitnejšiemu využívaniu kvalifikačného potenciálu mladej vysokoškolsky vzdelanej pracovnej sily a k zmapovaniu štrukturálnych disproporcií medzi ponukou tejto pracovnej sily, teda vyštudovanými vysokoškolsky vzdelanými mladými ľuďmi a potrebami trhu práce. Prispejú tiež ku skvalitneniu štúdia na UPJŠ užším prepojením obsahu trojstupňového vzdelávania zahŕňajúceho bakalársky, magisterský a doktorandský stupeň, s potrebami ekonomiky a trhu práce a k lepšej pripravenosti mladých ľudí pre trh práce aj v oblasti kompetenčných zručností, najmä pokiaľ ide o rozvoj ich jazykových, komunikačných a manažérskych zručností a schopností podporujúcich podnikateľské aktivity. Vypracovaná štúdia umožní komplexnejšie podchytiť aj túto problematiku a prijať opatrenia na formovanie potrebných zručností v rámci študijných programoch UPJŠ,“ hovorí odborný garant projektu prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. a prorektor UPJŠ v Košiciach pre vysokoškolské vzdelávanie a informačné technológie, ktorého teší pozitívne hodnotenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v odbornej štúdii nazvanej „Porovnanie profilu absolventov UPJŠ s potrebami trhu práce vo vedomostnej spoločnosti a špecifikácie ďalších kompetencií študentov všetkých stupňov štúdia a subjektov UPJŠ“.

Celá tlačová správa

Zdroj: UPJŠ Tlačová správa

(MI)

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač