Úspechy Technickej univerzity v Košiciach

16. 05. 2014

(13. 5. 2014; Televízna stanica TA 3; Euroskop; 15.00; por. 1/1; Simona Frantová)

Simona Frantová, moderátorka TA3: „Želám vám pekný deň pri sledovaní relácie Euroskop. Dnes vám predstavíme tretiu najúspešnejšiu univerzitu v počte projektov výskumu a vývoja. Je ňou Technická univerzita v Košiciach, ktorá poskytla odborné vzdelanie tisíckam študentov a jej fakulty tvoria súčasť Európskeho výskumného priestoru. Mojimi hosťami sú dnes rektor Technickej univerzity Anton Čižmár a Marián Kostolányi, generálny riaditeľ agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy Európskej únie. Vitajte."

Anton Čižmár, rektor Technickej univerzity v Košiciach (hosť v štúdiu): „Ďakujeme pekne."

Marián Kostolányi, generálny riaditeľ ASFEU (hosť v štúdiu): „Dobrý deň, ďakujeme."

Simona Frantová: „Na úvod sa pozrime na celkovú úspešnosť univerzity v čerpaní eurofondov. Pán riaditeľ, kedy sa o tieto finančné príspevky uchádzala univerzita po prvýkrát?"

Marián Kostolányi: „Som rád, že môžem medzi nami privítať aj zástupcu východu v našej relácii. Technická univerzita Košice ako aj ostatné vysoké školy vlastne začali využívať eurofondy z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom operačného programu Výskum a vývoj už v roku 2008. Medzi prvými výzvami, ktoré boli, boli práve výzvy na infraštruktúru, na zlepšenie a rekonštrukciu budov a priestorov, ktoré vysoké školy a vedecké ustanovizne mali. Keď chceme od zástupcov či študentov, alebo zástupcov pedagógov z univerzít, aby sa veľkou mierou podieľali na výskume, tak je potrebné, aby sme práve im vylepšili tú infraštruktúru, kúpili im nové zariadenia, vylepšili laboratóriá, učebné priestory a rôzne zariadenia, ktoré v tých laboratóriách, v tých výskumných centrách fungujú. Práve Technická univerzita v Košiciach mala 5 projektov z týchto eurofondov v celkovej výške 20 miliónov eur."

Simona Frantová: „Buďme už trošku konkrétnejší. Pán Čižmár, ako túto sumu 20 miliónov eur univerzita využila?"

Anton Čižmár: „Mám pripravené aj konkrétne údaje, ale ak dovolíte, ja by som chcel na úvod povedať, že čerpanie eurofondov je úspešným príbehom našej univerzity a miera investície nemá obdobu v novodobej histórii našej univerzity, takže ja si neviem predstaviť rozvoj univerzity bez týchto štrukturálnych fondov alebo projektov zo štrukturálnych fondov. Zaiste patrí vďaka za túto úspešnosť našim ľuďom na univerzite, ale chcel by som oceniť veľmi dobrú komunikáciu s ľuďmi z Agentúry pre štrukturálne fondy Európskej únie. Skutočne bola na veľmi vysokej profesionálnej úrovni, no a aj vďaka tejto komunikácii sme boli úspešní v toľkých projektoch, v koľkých sme boli. Jednoznačné pozitívum týchto fondov alebo projektov pre našu univerzitu by som veľmi stručne charakterizoval dvoma slovami - atraktivita a zviditeľnenie.

Univerzita sa viac ako doteraz zatraktívnila smerom dovnútra voči študentom a zamestnancom tým, že sme zmodernizovali učebné priestory a technológie v laboratóriách, samozrejme aj technologickú infraštruktúru a smerom navonok sme veľmi serióznymi partnermi viditeľnými pre priemyselné firmy a pre medzinárodné spoločenstvo, pre medzinárodných partnerov v rámci medzinárodných projektov, v ktorých sme celkom slušne aktívni. Aj vďaka týmto projektom sme získali v poslednom čase mnohé ocenenia, či už Vedec roka za citačný ohlas, alebo Študentskú osobnosť roka v oblasti umelej inteligencie. Dnes doobeda som sa zúčastnil aktivity Vedec roka 2013, kde v kategórii Najúspešnejšie európske projekty sme získali ocenenie, teda náš pracovník našej univerzity, takže sme veľmi hrdí na tieto úspechy.

Ak dovolíte, teraz niekoľko čísiel, ktoré mám pripravené. Verím, že ich budem presne interpretovať. Vyše 20 veľkokapacitných učební sme modernizovali najmodernejšími multimediálnymi zariadeniami. Takmer 300 klasických učební bolo modernizované klasickou prezenčnou technikou. 20 učební pre matematické simulovanie, naša moderná knižnica sa obnovila viac ako 250 počítačmi pre použitie študentov, implementovali sme, a to je unikátne, internetové vysielanie v rámci vzdelávania pomocou modernej streamingovej technológie. A na čo sme zvlášť hrdí, je otvorenie veľmi modernej videokonferenčnej teleprezentačnej miestnosti, ktorá je unikátna, alebo bola prvá unikátna na Slovensku. Dostali sme sa do akademickej špičky vďaka tejto technológii a len v súčasnosti v rámci Spojených štátov severoamerických máme napojenie pomocou tejto technológie na viac ako 200 univerzít. Takže sme radi, je to dobrý technologický základ pre ďalšie programovacie obdobie."

Simona Frantová: „V dnešnej dobe je dôležité aj preniesť všetky tie získané poznatky do praxe. Pán Kostolányi, koľko takýchto projektov ste prostredníctvom vašej agentúry podporili?"

Marián Kostolányi: „Ja sa ešte vrátim k predchádzajúcej otázke. Technická univerzita v Košiciach projekty, ktoré podávala, vždy mali vysokú úroveň, vždy sa umiestnili tak, že boli v podstate aj financované, čiže boli v tej časti úspešnosti a v tom poradí tak, aby finančné zdroje, ktoré na tú výzvu boli určené, tak vždy sa do tej finančnej čiastky vmestili, takže to je aj blahoželanie zo strany agentúry pre Technickú univerzitu Košice. A ako už bola teda otázka zadefinovaná, tak Technická univerzita je technického zamerania a preto aj výsledky výskumu a vývoja s očakávaním sleduje práve to odvetvie priemyslu. Takže ako technická univerzita zo všetkých tých univerzít technických na Slovensku mala najviac projektov, ktoré boli realizované v agentúre, a to 31 a z toho 18 bolo práve na prenos poznatkov z teórie do praxe.

Projekty TUKE

Zameranie projektov Počet projektov Suma NFP v €
Prenos poznatkov do praxe 18 19 511 432,96
Centrá excelentnosti 8 19 185 154,89
Infraštruktúra TUKE 5 20 025 581,39
Spolu 31 58 722 169,24

Čiže tam je to práve počas realizácie projektu vhodné aj pre študentov, ktorí spolupracujú s inými univerzitami, s inými vedeckými centrami, či slovenskými či medzinárodnými, a samozrejme je to aj výzva pre vedeckých pracovníkov, ktorí na univerzite pracujú, aby spolupracovali a tie výsledky boli publikované na všetkých úrovniach, či európskych, svetových, samozrejme aj slovenských. Takže tá spolupráca medzi výskumno-vedeckými ústavmi na Slovensku zo strany Technickej univerzity v Košiciach bola veľmi dobrá a ich partneri chvália ich spoluprácu taktiež."

Simona Frantová: „Aby sme neostali len pri teórii, spomeniem projekt Strojníckej fakulty a jej laboratória počítačovej tomografie. Pán rektor, najskôr nám povedzte, kde v praxi sa s tomografiou stretávame."

Anton Čižmár: „Takto, počítačová tomografia je vlastne diagnostický systém, ktorý pracuje podobne ako röntgenový systém, akurát používa metódu nedeštruktívnej defektoskopie, je to taký terminus technicus, je to vlastne zisťovanie vnútorných chýb materiálu alebo súčiastok bez toho, aby sme deštruovali či už súčiastku alebo zariadenie. To je taká veľmi jednoduchá charakteristika počítačovej tomografie. Tých oblastí je niekoľko, ale spomeniem najmä dve, v ktorých aj my sme úspešní vďaka tomuto projektu, a to je oblasť medicíny, najmä diagnostika častí ľudského tela alebo ochorení a potom druhá oblasť je oblasť priemyslu, najmä automobilového priemyslu alebo priemyslu bielej techniky."

Simona Frantová: „A ako tomografia súvisí s týmto konkrétnym projektom?"

Anton Čižmár: „Nuž na čo sme veľmi hrdí, že vďaka tomuto projektu sme získali v laboratóriu počítačový tomograf svetovej špičky Metronom, ktorý je jediný v krajinách strednej Európy. Podľa mojich informácií najbližšie takéto zariadenie je v Nemecku. Vraj na svete ich je len 20 kusov a jedno takéto zariadenie máme aj my na Strojníckej fakulte, teda na našej univerzite. Je to dobrý základ na aplikovaný výskum a na prenášanie výsledkov tohto výskumu do praxe. Takže je to veľká príležitosť pre nás, aby sme dokázali, že teda sme úspešní v tejto oblasti. A to, že sme úspešní dokazuje aj výsledok, pretože v súčasnosti máme realizovaných 13 implantátov z titánu, ktoré nahradzujú niektoré časti ľudského tela a boli vyvinuté aj vďaka tomuto zariadeniu a vďaka výsledkom, ktoré dosiahli naši ľudia pri riešení tohto výskumného projektu vďaka podpore eurofondov."

Simona Frantová: „Chcela by som spomenúť aj centrá excelentnosti, ktorým sme sa v našich reláciách už viackrát venovali. Jeden z vašich projektov bol zameraný na výskum získavania a spracovania zemských zdrojov. Čo bolo jeho cieľom? Skúsme si ho nejako vysvetliť, objasniť."

Anton Čižmár: „Áno, tak táto oblasť je veľmi zaujímavá pre našu univerzitu čo sa týka získavania surovín zo zemských zdrojov, pretože dve fakulty máme unikátne, ktoré sú jediné na Slovensku a ktoré sa venujú práve tejto problematike, a to je Fakulta baníctva a Fakulta hutníctva. Slovensko je relatívne bohaté na nerastné suroviny, či už je to magnezit, vápenec, alebo mastenec a ďalšie a ďalšie suroviny a mám informácie, že čo sa týka napríklad ťažby magnezitu, tak šiestimi percentami sa Slovensko ocitá na 4. mieste svetovej produkcie hneď za Čínou, Ruskom a Tureckom. No a táto surovina je veľmi vďačná na spracovanie ju do výrobkov s veľkou, s väčšou pridanou hodnotou. Nuž a na to, aby sme pripravovali, spracovali výrobky s takouto vyššou pridanou hodnotou, je potrebné inovovať technológie ich spracovania. A práve na túto oblasť inovácie technológie je zameraný tento projekt.

Mňa veľmi teší, že v takých dvoch oblastiach inovatívnych technológií, a to je primárne fyzikálne spracovanie surovín a tepelné spracovanie, sme dosiahli dohromady 6 unikátnych riešení, teda tento tím dosiahol 6 unikátnych riešení, čo je svetové unikum. A čo je ešte pozoruhodné je, že všetky tieto riešenia a systémy už sú priamo aplikované, či už v poloprevádzkach alebo v prevádzkach priemyselných podnikov. Takže tu vidíme priamu prepojenosť teda výskumu a praxe. Ak dovolíte, ďalším takýmto prínosom tohto projektu bolo včlenenie sa do európskeho výskumného priestoru. Vďaka tomuto projektu sme sa stali členmi európskej technologickej platformy pre spracovanie surovín, zapojili sme sa do veľkého projektu 7. rámcového programu Intel ..., no a najčerstvejšia informácia je tá, že sme boli oslovení ministerstvom školstva, aby sme založili národnú technologickú platformu pre výskum a inovácie v oblasti spracovania surovín. Takže veľmi nás to teší a som rád, že sme dosiahli takéto výsledky."

Simona Frantová: „A ktorý z projektov je pre vás tak osobne unikátny, pokrokový, na ktorý môže byť univerzita hrdá v porovnaní so zahraničím?"

Anton Čižmár: „Každý projekt je samozrejme zaujímavý, ja som hrdý na každý projekt, ktorý sme úspešne zrealizovali. Tých projektov je veľa, ale existuje jeden krásny výsledok ako projekt európskych štrukturálnych fondov a to je zriadenie univerzitného centra pre inovácie a transfer technológií. Toto centrum by malo podporovať takzvaný, ja ho nazývam tretí pilier univerzity, a to je transfer technológií, prenos poznatkov do praxe. Ja som rád, že vďaka finančnej podpore sme realizovali, fyzicky etablovali toto centrum na našej univerzite, že sme ho dokázali obsadiť mladými ľuďmi a že toto centrum manažuje napríklad také aktivity ako je pripravovaný vedecko-technologický park technikom. Nedávno sme otvorili start up centrum na našej univerzite, kde prvých 10 študentských kolektívov si otvorilo svoje firmy, čo je teraz moderný trend pre spoluprácu univerzity s praxou. Takže toto je takýto zaujímavý projekt, ktorý má budúcnosť a na tom by sme chceli postaviť ďalší rozvoj univerzity práve v tej oblasti prenosu poznatkov z univerzity do praxe."

Simona Frantová: „Blíži sa ďalšie programové obdobie. Viete si už aj teraz predstaviť, v ktorých oblastiach by sa dali ešte eurofondy využiť?"

Anton Čižmár: „Ja si myslím, že nemusíme vymýšľať nič nové, pokračovať v týchto oblastiach, v ktorých sme rozbehli tieto projekty. Cieľom doterajších projektov európskych bola vlastne výstavba alebo modernizovanie technologickej infraštruktúry. No keďže máme veľmi slušne vybavenú infraštruktúru v laboratóriách modernými technológiami, máme na čom stavať. Ja vidím také obdobie tých 10 rokov, kedy by sme sa mohli viac ako doteraz už zamerať nie na budovanie technologickej infraštruktúry, ale na konkrétne oblasti výskumu. A čo by sme ešte chceli, keď už bol spomenutý ten východ, aby sa rozšírili brány všetkých univerzít, ktoré sa nachádzajú v tejto časti Slovenska a vytvorili niečo veľkolepé, už nielen v spolupráci naozaj len ako univerzity medzi sebou, ale (...) do toho mesto, kraj, priemyselné podniky, tak aby sme vytvorili to, čo my tak nazývame pracovne Science City Košice. Čiže toto je náš taký sen, ktorý by sme chceli v tom ďalšom programovacom období Horizont 2020 dosiahnuť."

Simona Frantová: „Tak veríme, že sa vám vyplní. Mojimi hosťami dnes boli pán Marián Kostolányi, generálny riaditeľ Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy Európskej únie a Anton Čižmár, rektor Technickej univerzity v Košiciach. Páni, ďakujem za zaujímavé a cenné informácie. Dovidenia."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)
(MB)

Kľúčové slová:
projekty, vysoké školy

Tlač