Veda v CENTRE – Nitra: Strojový preklad – fenomén doby?

14. 05. 2014

RNDr. Daša Munková, PhD.

Od roku 2010 pôsobí na Katedre translatológie FF UKF v Nitre. Svoju výskumnú činnosť zameriava na počítačovú lingvistiku a strojový preklad. Dominantnou oblasťou výskumu je evalvácia strojového prekladu. Absolvovala niekoľko zahraničných pobytov a workshopov venovaných jazykovému modelovaniu, a spracovaniu prirodzeného jazyka (NLP) kam patrí aj strojový preklad. V minulosti participovala na národných a medzinárodných výskumných i edukačných projektoch. V súčasnosti je vedúcou projektu VEGA – Evalvácia strojového prekladu a spoluriešiteľkou projektu APVV Lingvistický intervenčný program.

Je autorkou 3 publikácií v karentovaných časopisoch, 12 článkov v sériách vydávaných vydavateľstvom Elsevier a Springer a 2 príspevkov evidovaných v profesnej databáze ACL Anthology (A Digital Archive of Research Papers in Computational Linguistics).

Obsah prednášky

Strojový preklad je technológia, ktorá umožňuje automatický preklad textu z jedného prirodzeného jazyka do druhého. Štatistický strojový preklad (SMT) hovorí o preklade ako o matematickom probléme. Je založený na predpoklade, že prirodzený jazyk je taký bohatý a komplexný, že ho nie je možné dokonale analyzovať a „roztriediť“ do množiny pravidiel, ktoré sa potom dajú zakódovať do algoritmov a následne do počítačových programov. Základom SMT je vytvoriť systém, ktorý by objavoval pravidlá prekladu automaticky z rozsiahlych bilingválnych korpusov, zarovnával východiskové vety textu s cieľovými a „učil“ by sa z výsledkov štatistických analýz z príslušných textových dát.

Pozvánka

Kedy: 22. mája 2014
Kde: divadelná kaviareň Tatra v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre

Zdroj: Fakulta prírodných vied UKF

(JN)

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač