Výskum zahŕňajúci ľudské embryonálne kmeňové bunky v štátoch EÚ

30. 05. 2014

Európska komisia predstavila 28. 5. 2014 svoju odpoveď na iniciatívu občanov pod názvom „Jeden z nás“.

Po stretnutí s jej organizátormi a preskúmaní ich žiadosti sa EK rozhodla nepredložiť legislatívny návrh, keďže členské štáty i Európsky parlament len nedávno prerokovali a stanovili politiku EÚ v tejto oblasti. V rámci iniciatívy „Jeden z nás“ sa od EÚ žiadalo zastavenie financovania činností, pri ktorých sa predpokladá ničenie ľudských embryí, najmä v oblasti výskumu, rozvojovej pomoci a verejného zdravia. Organizátori iniciatívy po registrácii návrhu zozbierali viac ako požadovaný milión podpisov aspoň zo siedmich členských štátov EÚ. S EK sa stretli 9. apríla (VYHLÁSENIE/14/115) a následne sa 10. apríla konalo verejné vypočutie v Európskom parlamente. Komisia dospela k záveru, že existujúci rámec financovania, na ktorom sa po diskusii zhodli aj členské štáty EÚ a Európsky parlament, je primeraný. Európska komisia uplatňuje na všetok výskum zahŕňajúci ľudské embryonálne kmeňové bunky komplexný systém trojitého zabezpečenia, ktorý je podľa nej v plnom súlade so zmluvami EÚ, ako aj s Chartou základných práv Európskej únie. Tento systém, ktorý sa uplatnil už v predošlom výskumnom programe EÚ, odsúhlasili členské štáty a Európsky parlament v kontexte schvaľovania legislatívy pre program Horizont 2020 v roku 2013.

Pravidlá sú takéto:
• Rešpektujú sa vnútroštátne právne predpisy – projekty EÚ sa musia riadiť právnymi predpismi krajiny, v ktorej sa výskum vykonáva. • Všetky projekty sa musia vedecky overiť v partnerskom preskúmaní a musia sa podrobiť prísnemu etickému posudzovaniu.

• Finančné prostriedky EÚ sa nesmú použiť na deriváciu nových línií kmeňových buniek, ani na výskum, pri ktorom sa ničia embryá – vrátane obstarávania ľudských embryonálnych kmeňových buniek.

Európska komisia sa nezameriava vyslovene na financovanie výskumu spojeného s ľudskými embryonálnymi kmeňovými bunkami. Financuje skôr výskum liečby ochorení alebo riešení problémov v oblasti zdravotníctva, ako sú napríklad terapie na liečbu Parkinsonovej choroby, Huntingtonovej choroby či cukrovky. Výskum môže zahŕňať aj ľudské embryonálne kmeňové bunky, ak sú súčasťou najlepších projektových návrhov. V rokoch 2007 až 2013 EÚ financovala 27 projektov spoločného výskumu v oblasti zdravotníctva, ktoré zahŕňali použitie ľudských embryonálnych kmeňových buniek. Príspevok z rozpočtu EÚ predstavoval 156,7 milióna EUR. Celkové výdavky na zdravotnícky výskum za toto obdobie boli približne 6 miliárd EUR.

Viac informácii nájdete v tlačovej správe z 28. 5. 2014 Európska iniciatíva občanov: Komisia odpovedá na iniciatívu s názvom „Jeden z nás“

Zdroj:

Tlačová správa EK – Európska iniciatíva občanov: Komisia odpovedá na iniciatívu s názvom „Jeden z nás“

(MI)

Kľúčové slová:
zdravotné vedy

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač