Bayer ocenil najlepšie študentské návrhy na podporu zvyšovania prestíže vedy v projekte „Veda má budúcnosť“

05. 06. 2014

logo SAVBratislava, 5. júna 2014 – Dnes, 5. júna, bol školskou konferenciou v priestoroch Slovenskej akadémie vied slávnostne ukončený ďalší ročník programu „Veda má budúcnosť“.Študenti stredných odborných škôl prezentovali svoje vlastné návrhy na zlepšenie prestíže vedy na Slovensku pred odbornou porotou, zloženou z manažérov spoločnosti Bayer, odborníkov zo vzdelávacej inštitúcie AISIS, o.z., a z členov Slovenskej akadémie vied.

Projekt „Veda má budúcnosť“ sa snaží dlhodobo bojovať s negatívnym trendom klesajúceho záujmu o štúdium prírodovedných odborov medzi slovenskou a českou mládežou. V rámci tejto iniciatívy spoločnosti Bayer sa deti základných a stredných škôl môžu už po tretí rok oboznamovať s využitím prírodovedných odborov v praxi poprednej inovatívnej, chemicko-farmaceutickej firmy. Projekt koordinuje organizácia AISIS a zapojených je doň niekoľko renomovaných firiem, ktorým leží na srdci budúcnosť prírodovedných a technických odborov v Čechách i na Slovensku.

„Neustály pokles záujmu žiakov o prírodovedné odbory vnímame ako vážnu hrozbu pre Slovensko. Tento trend, a ním aj nedostatok technicky a prírodovedne vzdelaných absolventov, dlhodobo nepriaznivo ovplyvňuje ekonomický rozvoj Slovenska a jeho konkurencieschopnosť. Bayer sa v rámci svojho firemného motta ,Veda pre lepší život‘, rozhodol tomuto trendu proaktívne čeliť, a to i partnerstvom na projekte ,Veda má budúcnosť‘. Teší nás, že práve naši odborníci, naši zamestnanci sú tými, ktorí pedagógom základných a stredných škôl, ale predovšetkým mladej generácii sami ukazujú, aké príležitosti a možnosti prírodovedné odbory prinášajú pre zlepšovanie kvality života,“ uviedol Frank Held, generálny riaditeľ firmy Bayer pre Českú a Slovenskú republiku.

V praxi projekt „Veda má budúcnosť“ prebieha formou aktívnej spolupráce firiem so školami. Mládež sa zapája do týchto činností:

- V rámci stretnutí „Deň v živote firmy“ študenti na vlastnej koži spoznajú, ako funguje medzinárodná firma zameraná na inovácie a výskum v oblasti prírodných vied v slovenskom prostredí, čomu sa ich pracovníci venujú, aké problémy riešia, čo k svojej práci potrebujú. Zároveň sa oboznámia s riešeniami, aké prírodné vedy v praxi dokážu vytvoriť, aké celospoločenské výzvy môžu pomáhať riešiť.

- V bloku s názvom „Tvorba životopisov a príprava na pohovor“ sa študenti priamo vo firme naučia, ako sa pripraviť na prijímací pohovor. Taktiež si ho môžu s personalistami nanečisto vyskúšať. Odborníci ďalej konzultujú, ako by mal vyzerať správny životopis a ako sa nasmerovať na budúcu kariéru v oblasti prírodných vied.

- Na stretnutiach „Veda v praxi“ účastníci preskúmajú vedu tvárou v tvár s odborníkmi a vedcami zo Slovenskej respektíve Českej akadémie vied.

Program bol zavŕšený práve dnes záverečnou školskou konferenciou a prezentáciou študentských projektov pred vrcholovými manažérmi firmy Bayer. Navrhované projekty boli predstavené taktiež laickej verejnosti na portáli ww.soutez.vedamabudoucnost.cz, kde študenti získavajú hodnotenie a odporúčania verejnosti, ako aj iných škôl a partnerov projektu.

Porota zložená zo zástupcov firmy Bayer, Slovenskej akadémie vied a neziskovej organizácie AISIS vybrala v rámci konferencie 3 víťazné projekty. Ocenené boli finančnou odmenou v celkovej výške 1000 EUR.

Prehľad víťazných študentských projektov tohto ročníka súťaže „Ako zlepšiť prestíž vedy“ nájdete na webových stránkach www.vedamabuducnost.sk alebo www.soutez.vedamabudoucnost.cz, prípadne na facebookovej stránke s názvom Veda má budúcnosť.

Z priebežného hodnotenia projektu vyplynulo, že študenti v rámci neho najviac oceňujú možnosť stretnúť sa so zamestnancami firiem z praxe, poznávať prostredie firmy, kde by mohli raz pracovať, a využívať získané poznatky pri rozhodovaní sa o budúcom profesijnom smerovaní. Učitelia zapojení do projektu „Veda má budúcnosť“ zasa oceňujú predovšetkým prakticky prezentované možnosti rôznych typov povolania v oblastiach využívajúcich odbor chémie, biológie a fyziky. Vnímajú to ako výrazné zatraktívnenie výučby a veľmi prínosnú demonštráciu toho, ako sa ich žiaci môžu uplatniť v rôznych oboroch chemicko-farmaceutického priemyslu. Vďaka množstvu podnetov získaných počas vzdelávacieho procesu obohacujú svoju výučbu o praktické poznatky a pokúšajú sa hodiny urobiť ešte zaujímavejšie.

„Žiaci sa často rozhodujú o svojom budúcom zamestnaní podľa toho, aké boli predmety v škole. Program projektu ,Veda má budúcnosť‘ bol skoncipovaný tak, aby mladí ľudia videli, že tieto odbory sú pre kvalitu života zásadné a majú obrovský potenciál pre budúcnosť. Dôležité je v projekte taktiež ukázať učiteľom rôzne inovácie a trendy v aplikácii týchto odborov tak, aby boli učitelia schopní svojich žiakov ďalej zaujať a motivovať pre záujem o prírodovedné respektíve technické odbory, a aby im následne pomohli uplatniť sa na trhu práce,“ vysvetľuje hlavný cieľ vzdelávacieho programu Radim Zabadal, hlavný koordinátor projektu „Veda má budúcnosť“.

Do projektu „Veda má budúcnosť“ je v Českej republike aktívne zapojených viac ako 700 žiakov a takmer 200 učiteľov. Na Slovensku je to pomer 200 žiakov a 14 učiteľov.

O projekte Veda má budúcnosť

Program Veda má budúcnosť vznikol v roku 2011 v rámci celosvetovej iniciatívy firmy Bayer „Making Science Make Sense“ pod záštitou MH SR a SAV. Spoluorganizátorom projektu je občianske združenie AISIS. Cieľom projektu je štrukturovaná spolupráca zapojených škôl a spoločnosti Bayer. Zmyslom projektu je zvýšiť atraktivitu prírodovedných a technických odborov na základných a stredných školách. Know-how projektu vychádza z úspešnej írskej iniciatívy School Business Partnership, do ktorej je v súčasnosti zapojených 125 veľkých firiem a 170 škôl. V Čechách je do projektu zapojených 5 firiem, na Slovensku 1.

Bayer: Science For A Better Life

Bayer je celosvetovo pôsobiaca spoločnosť, ktorej hlavné kompetencie spadajú do oblasti zdravotnej starostlivosti, poľnohospodárstva a high-tech polymérnych materiálov. Ako firma založená na inováciách, Bayer nastavuje trendy v oblastiach vývoja a výskumu. Výrobky a služby spoločnosti Bayer sú vyvinuté tak, aby prinášali ľuďom osoh a pomáhali zlepšovať kvalitu života. Zároveň sa skupina Bayer podieľa na spoločenskom rozvoji prostredníctvom inovácií, rastu a zvyšovania výnosovej sily. Bayer je zaviazaný dodržiavať zásady trvalo udržateľného rozvoja a plní úlohu sociálne a spoločensky zodpovedného korporátneho subjektu. Vo fiškálnom roku 2013 spoločnosť Bayer zamestnávala 113 200 ľudí po celom svete a dosiahla tržby vo výške 40,2 mld. EUR. Kapitálové výdavky dosiahli 2,2 mld. EUR, investície do výskumu a vývoja predstavovali 3,2 mld EUR. Viac informácií o spoločnosti nájdete na www.bayer.cz alebo na www.bayer.com

Pre detailné informácie kontaktujte prosím:

Ing. Margareta Gačková
Oddelenie komunikácie firmy Bayer s.r.o.
E-mail: margareta.gackova@bayer.com

(MB)

Fotogaléria

Kľúčové slová:
konferencie, projekty, Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač