Europrojekty TU vo Zvolene

20. 06. 2014
(17.06.2014; Televízna stanica TA 3; Euroskop; 16.30; por. 1/1; Simona Frantová/‑)

Simona Frantová, moderátorka: "Jediná na Slovensku a výnimočná vo svete. Taká je 3D jaskyňa Technickej univerzity vo Zvolene, ktorá dokáže simulovať zaujímavý pohľad do prírody. Ako to vo výskumnej jaskyni vyzerá nám dnes porozpráva rektor univerzity Rudolf Kropil a našim hosťom k eurofondom je aj Marián Kostolányi, generálny riaditeľ Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy Európskej únie. Pekne vás vítam."

Rudolf Kropil, rektor Technickej univerzity vo Zvolene: "Ďakujeme."

Simona Frantová: "V tejto chvíli vás pozývame na prehliadku spomínanej virtuálnej jaskyne, o ktorej sa budeme v najbližších minútach rozprávať. Tu je reportáž."

Martin Dušička, redaktor: "Zvolenská technická univerzita má jedno z najmodernejších vedecko‑výskumných pracovísk na Slovensku. Úplnou raritou je takáto virtuálna jaskyňa, ktorej súčasťou je 3D simulácia. Funguje ako trenažér a dajú sa v nej programovať situácie z lesníckej a drevárskej praxe."

Pracovník TU Zvolen: "Študenti na cvičeniach sa tu budú učiť vyznačovať stromy a sledovať aký to bude mať vplyv na budúcu produkciu."

Martin Dušička: "Dá sa to urobiť do najmenších detailov. Nielenže dokážu presne zistiť ako bude vyzerať les o dvadsať rokov, ale aj to koľko bude mať kubíkov dreva, aké budú výnosy, či ktoré stromy treba spíliť. Na svoje si tu neprídu iba lesníci, ale aj architekti či dizajnéri. Môžu postaviť novú ulicu, zrub či inú drevostavbu. Okrem toho majú k dispozícii aj laboratórium, v ktorom je formou 3D tlače možné zhotovovať 3D prototypy a funkčné modely."

Simona Frantová: "Pán rektor, ako sa hovorí, nápady nerastú na stromoch, ako vznikol váš unikátny projekt?"

Rudolf Kropil, rektor TU vo Zvolene: "Tak tento projekt vznikol, tá základná myšlienka už v podstate pred desiatimi rokmi, kedy pracovníci našej univerzity, predovšetkým z lesníckej fakulty, prišli na to, že bolo by veľmi dobré, keby sme nielen v praxi, ale aj v teórii vedeli predpovedať určitú budúcnosť lesa, ako les rastie. No a vďaka tomu sme, alebo teda naši kolegovia začali pripravovať, v podstate počítačový program, softvér, kde na základe aktuálnych parametrov o lesnom ekosystéme, ale aj na základe určitých klimatických údajov, na základe toho ako lesníci môžu zasahovať do tých porastov, vypracovali projekt, na základe ktorého vieme túto budúcnosť prognózovať. Ten názov toho programu bol veľmi symbolický, volá sa to Sybila, to znamená, že vieme niečo predpovedať a nám išlo o to, že chceme nielen predpovedať, ale chceme teda vedieť, ako na základe modelovania, ako sa bude ten porast vyvíjať. No a to bol začiatok myšlienky CAVE, z angličtiny computer added virtual environment, kedy sme chceli modelovanie robiť nielen na monitore počítača, ale prišlo sa k tomu, že by bolo dobre vytvoriť CAVE jaskyňu, kde vo virtuálnom prostredí môžeme pracovať. A tak študent, výskumník, alebo pedagóg sa môže prechádzať vo virtuálnom lese, kde môže jednou rukou ovládať pohyb po tom virtuálnom lese a druhov rukou vyznačovať zásahy, ktoré v tom lese chceme urobiť. No a čo je vlastne veľmi dobré, že na základe matematických modelov a prepojení vieme potom odhadnúť, aký po našom zásahu bude vývoj lesa. A to je vlastne tá virtuálna realita, ktorá je prepojená na tú budúcnosť. Dá sa povedať, že toto zariadenie je špičkové, v podstate nemá obdobu v Európe, a čo bolo dôležité pre ten vývoj, že nevyrába sa sériovo. Znamená, že bolo treba, aby sa také zariadenie naprojektovalo a zložilo sa z viacerých komponentov, hardvérových a softvérový, takže v tomto je tá jedinečnosť. S pohľadu toho, že ako sme to chceli využívať je veľmi dôležité okrem samotného výskumu, vývoja sme chceli tak trochu za brány toho všedného a byť pred dobou, aby naši študenti, naši výskumno‑vývojoví pracovníci mohli mať niečo jedinečné, niečo čo tak trochu predbieha dobu a myslím, že sa to podarilo, pretože sa to využíva vo výučbe na našich študijných programoch a treba povedať, že nielen pre odbor lesníctvo, ale je to použiteľné aj pre mnohé ďalšie odbory. Tá jaskyňa má päť stien po stranách, pred nami, ale ešte aj strop a pôdu, pretože niektoré naše študijné odbory potrebujú vidieť ako lesníci aj do korún stromov, takže preto aj ten strop, ale geoinformatik, ktorý zalietava terén, krajinu potrebuje vidieť aj pred seba. A preto vznikla táto jaskyňa, ktorá má rozmery 3x3x2,25 metra, je v jednej veľkej hale pretože je umiestnená vlastne vo vzduchu a systémom 14 dataprojektorov, 7 v podstate serverov počítačových vieme vytvárať tento virtuálny obraz."

Simona Frantová: "Spomeniem aj to, že súčasťou tohto špičkového zariadenia je aj laboratórium prototypingu. S týmto slovom sa zrejme nie každý z nás v bežnom živote stretol. Čo to vlastne znamená prototyping?"

Rudolf Kropil: "Prototypig to je vec, kde vieme vyrábať v podstate prototypy nejakých materiálov, alebo súčiastok a poviem aj to, že to vlastne vychádza z 3D tlačiarne. Čiže dnes si vieme vytlačiť obrázok, alebo text na papier v 2D priestore, čo je veľmi jednoduché, ale na tomto princípe v podstate dnes už vieme tlačiť už i 3D rozmery. Niektorí odborníci tvrdia dokonca že to, čo vo svete počítačov znamenal internet, tak to v tom svete vývoja technológii a inovácii je 3D prototyping a 3D tlač. Ja vám poviem iba to, že sú tam dva spôsoby ako môžeme tlačiť 3D rozmerové materiály. Ten prvý, že máme to niekde v softvéri, ktorý je špeciálny a z tohto softvéru vieme ten výrobok vytlačiť, ale sú aj novšie metódy, ktoré práve v tom laboratóriu prototypingu máme, kde tú súčiastku len naskenujeme a z toho skenu tú súčiastku vieme vytlačiť. Obyčajne nie je možné, aby tá súčiastka zniesla tie záťaže a sú to nefunkčné súčiastky alebo materiály, ale dnes už tlačia už aj na báze kovových materiálov a tieto môžu byť plne funkčné. Je to veľmi zaujímavé, opäť to používajú naši študenti aj pracovníci výskumu, inovácii, rozvoja technológii, pretože to, čo si nadizajnujú môžu vlastne pri vytlačení tohto 3D prostriedku vlastne aplikovať a posúdiť vhodnosť toho dizajnu aj prevedenie."

Simona Frantová: "Rovnako ako aj na iných univerzitách, v hre boli aj ďalšie zaujímavé projekty. Pán Kostolányi, akou sumou ste ich prostredníctvom vašej agentúry podporili?"

Marián Kostolányi, generálny riaditeľ ASFEU: "Som rád, že v dnešnom vydaní Euroskopu môžeme prezentovať výsledky, konkrétne výsledky úspešných projektov nielen slovne ale aj vizuálne, kde agentúra poskytla z operačného programu Výskum a vývoj prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja Technickej univerzite 20 miliónov eur na efektívne využívanie týchto zdrojov pre výskum a vývoj s tým, že celkovo implementovala počas 7 rokoch programového obdobia 9 projektov. Ako sme už spomínali v prechádzajúcej otázke alebo v predchádzajúcej časti tohto Euroskopu, agentúra na unikátny projekt virtuálnej jaskyne poskytla takmer 4 milióny eur a Technická univerzita prispela z vlastných zdrojov takmer 200‑tisíc eur na tento projekt. Je paradoxom to, že nebol to ani vzdelávací projekt, nebol to ani projekt na presun teórie do praxe, ale bol to projekt z opatrení budovania infraštruktúry. A som veľmi rád, že sa dalo spojiť nielen vybudovanie nejakej budovy alebo stavby, ale sa to spojilo aj so zlepšením výučbového procesu. Okrem toho v tomto projekte bola zmodernizovaná technická infraštruktúra IKT (?) systémov, ktorá tak isto prispela na zlepšenie vzdelávacieho procesu. Okrem toho Technická univerzita má tam aj smer zameraný na lesníctvo, ako bolo práve spomínané v tej virtuálnej jaskyni, kde boli budované tri centrá excelentnosti a práve jedno centrum excelentnosti bolo zamerané na lesné ekotypy."

Simona Frantová: "Tento projekt, o ktorom rozprávate, bol rozdelený na dve etapy. Čomu ste a pán rektor venovali v tej prvej?"

Rudolf Kropil: "Prvá etapa tohto vedeckého projektu, ktorý nesie názov Centrum excelentnosti pre adaptívne lesné ekosystémy, bolo zosieťovanie jednak našich národných excelentných pracovísk a teraz spolupráca s medzinárodnými inštitúciami. Myslím, že sa to dokonale podarilo. Okrem Technickej univerzity vo Zvolene v projekte sú partneri z Akadémie vied Ústav ekológie lesa a Národné lesnícke centrum. Sú to pracoviská, ktoré majú v tejto oblasti niekoľko stoviek expertov, takže je to megaprojekt, kde sme chceli zapojiť každého, kto je minimálne nadpriemerne schopný. Tá druhá časť projektu bolo vybudovanie infraštruktúry a samotný výskum. V prvej etape sme riešili predovšetkým samotný výskum a jednak oblasti lepšieho spoznania, vy som povedal, tých biologických vlastností populácie drevín, či už ide od úrovne genetickej až po celkové štúdium vlastnosti lesných ekosystémov, vrátane živočíchov. Pretože práve tie výsledky z prvej etapy hovorili o tom, že je potrebné využívať možnože niektoré prvky dynamiky prírodných lesov, dokonca hospodárskych lesov práve preto, aby sme vedeli udržateľne hospodáriť v lesných ekosystémoch. Takže toto bola viac‑menej tá prvá etapa ‑ zosieťovanie a začiatok výskumu."

Marián Kostolányi: "Ešte by som chcel spomenúť jeden unikátny projekt unikátny projekt, ktorý sem financovali a to bolo financovanie z Výskumu a vývoja ‑ výskum špeciálnych lanových zariadení, kde bol takzvaný špeciálny lanový vozík, ktorý bol unikátny svojou technológiou pre približovanie dreva. Čiže za tento projekt bol v roku 2010 ocenený cenou Jána Bahýľa, ktorú udeľuje Úrad priemyselného vlastníctva pre patenty. Samozrejme tu by som chcel týmto zablahoželať Technickej univerzite, pánovi rektorovi. A pánovi rektorovi by som chcel zablahoželať ešte aj k tomu, že sa stal predsedom Slovenskej rektorskej komisie. Takže ešte raz blahoželám."

Rudolf Kropil: "Ďakujem pekne."

Simona Frantová: "Blahoželáme. Vráťme sa ale ešte k projektu, čo nasledovalo v tej druhej etape pár rektor."

Rudolf Kropil: "No v druhej etape sme venovali pozornosť predovšetkým infraštruktúre pracovísk špičkových laboratórií. Skutočne väčšina z nich je na európskej alebo svetovej úrovni. Spomeniem napríklad laboratórium pre genetiku lesných drevín, spomeniem laboratórium pre GIS(?) a GPS telemetriu. No a takto etablované pracoviská, ktoré majú výbornú infraštruktúru a poviem aj to, že doteraz sa možnože v takej kvalite na Slovensku nenachádzali, poskytuje priestor na to, aby sme robili vedu na špičkovej úrovni. Z tých prístrojov spomeniem možnože atómový silový mikroskop, ktorý študuje mechanické vlastnosti dreva ale aj listov, koreňov na úrovni bunky, to znamená, že my idem až do sféry nanotechnológii. A to nás posúva možnože ďalej v oblasti inovácií využitia špeciálnych vlastností dreva. Potom sme zabezpečili laboratórium pre telemetriu GPS prístrojmi, kde my sledujeme jednak ekológiu, migráciu, ale aj ekológiu a správanie zvierat, či už tých, ktoré je potrebné manažovať a teda využívať ich aj ako prírodný zdroj aj z toho dôvodu, aby nespôsobovali škody na lesných ekosystémoch. Alebo naopak pre zachovanie, udržanie biodiverzity je potrebné tieto populácie vzácnych zvierat chrániť. No a možno spomeniem pozemný laserový skener, ktorý dokonale umožňuje zachytiť štruktúru opäť v 3D rozmere lesa a takáto zachytená štruktúra nám dokonca umožňuje podrobnejšie sortimentovať jednotlivé časti stromu preto, aby sme v odbyte dreva a využití drevnej suroviny mohli byť veľmi efektívni."

Simona Frantová: "Máme ešte jednu minútku. Pred nami je ďalšie programové obdobie, pán Kostolányi, dá sa predpokladať, že environmentálna politika únie bude opäť súčasťou projektov?"

Marián Kostolányi: "Áno environmentálna politika bude tvoriť významnú súčasť a nového programového obdobia 2014 ‑ 2020. Operačné programy, prioritné osy a jednotlivé opatrenia aj iných rezortov sa budú zaoberať práve problematikou ochrany životného prostredia, efektívneho využívania zdrojov, nových ekologických technológií. Úlohou a cieľom Európskej komisie do roku 2020 je, aby sa zastavila strata biodiverzity, aby sa ochrana prírody z pohľadu automobilového priemyslu zabezpečila ochrana proti emisiám ochrana pôd, ochrana pôdohospodárstva. A tieto problematiky bude mať vo svojich výzvach aj operačný program Výskum a vývoj, respektíve Výskum a inovácie v budúcom programovom období."

Simona Frantová: "Mojimi hosťami boli dnes Marián Kostolányi, generálny riaditeľ Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy Európskej únie a Rudolf Kropil, rektor Technickej univerzity vo Zvolene. Páni, ďakujem vám za príjemný rozhovor, dovidenia."

Marián Kostolányi: "Dovidenia."

Rudolf Kropil: "Dovidenia."

Simona Frantová: "My sa pred letnou prestávkou stretneme v Euroskope ešte o týždeň. S hosťami sa pozrieme na projekty Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. Nezabudnite, že pre vaše otázky je aj naďalej k dispozícii e‑mailová adresa euroskop@ta3.com. Majte sa pekne. Dovidenia."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)
(AO)

Kľúčové slová:
projekty, vysoké školy, popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

Tlač