Komisia vyzdvihuje význam reforiem v oblasti inovácií na udržanie hospodárskeho oživenia

12. 06. 2014
Európska komisia v tlačovej správe zo dňa 10. 6. 2014 zdôraznila dôležitosť investícií do výskumu a inovácií a reforiem zameraných na oživenie hospodárstva v Európskej únii a predložila návrhy, ktoré majú členským štátom EÚ pomôcť maximalizovať vplyv ich rozpočtov v období, keď mnohé krajiny stále čelia obmedzovaniu výdavkov.

Zvyšovanie investícií do výskumu a inovácií je nepochybne hnacou silou rastu. Takisto aj zlepšovanie efektivity a kvality verejných výdavkov na výskum a inovácie je mimoriadne dôležité, ak si má Európa udržať alebo má dosiahnuť vedúce postavenie v mnohých oblastiach týkajúcich sa poznatkov a kľúčových technológií. Komisia prisľúbila poskytnúť členským štátom podporu pri uskutočňovaní reforiem v oblasti výskumu a inovácií, ktorá bude najviac zodpovedať ich potrebám, a to vrátane podpory politiky a poskytovania prvotriednych údajov a príkladov osvedčených postupov.

V oznámení, ktoré bolo 10. 6. 2014 zverejnené, sa poukazuje na tri kľúčové oblasti reformy:

• Zlepšenie kvality procesu rozvoja stratégií a procesu tvorby politiky, ktorý spája činnosti v oblasti výskumu a inovácií a ktorý by bol podporený stabilným viacročným rozpočtom, ktorý sa zameriava na zdroje.
• Zlepšenie kvality programov v oblasti výskumu a inovácií, a to aj prostredníctvom zníženia administratívnej záťaže a konkurenčnejšieho prideľovania finančných prostriedkov.
• Zlepšenie kvality verejných inštitúcií vykonávajúcich výskum a inovácie, aj prostredníctvom nového partnerstva s priemyslom.

Inovácie majú kľúčový význam pre hospodársky rast a konkurencieschopnosť podnikov a sú neoddeliteľnou súčasťou stratégie Európa 2020. Návrhy uvedené v tlačovej správe nadväzujú na odporúčania pre jednotlivé krajiny z roku 2014, v ktorých viacero členských štátov dostalo odporúčania na reformu svojich výskumných a inovačných politík. Európska komisia vydala aj správu o stave iniciatívy Inovácia v Únii, v ktorej sa dokazuje pokrok na základe 34 prijatých záväzkov a zdôrazňuje sa, že je potrebné ďalšie úsilie.

Zdroj:

Tlačová správa EK z 10. 6. 2014

Ďalšie informácie týkajúce sa Slovenska: ODPORÚČANIA RADY, ktoré sa týka národného programu reforiem Slovenska na rok 2014 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability Slovenska na rok 2014

(MI)

Tlač