Mosty v Bratislave by mohol monitorovať automatizovaný merací systém

27. 06. 2014

Posuny a deformácie mostov by mohol nepretržite sledovať automatizovaný monitorovací systém. Vyvíjajú ho študenti a zamestnanci Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity a s podporou bratislavského magistrátu ho testujú na mostoch.

Na mostných konštrukciách dochádza pri prevádzke a pri zmenách teploty vzduchu a konštrukcie k posunom, sktorými sa po istú hranicu pri prevádzke počíta. Dôležité je včas zachytiť výraznejšie odchýlky a zabrániť problémom. To umožňuje navrhnutý systém.

„Vyvíjame merací systém na nepretržitý monitoring posunov a deformácií mostov. Automatický merací systém sme testovali na Moste Apollo, momentálne prebiehajú testovacie merania na Moste SNP a v  príprave je overovanie podobného systému na Prístavnom moste,“ hovorí prof. Alojz Kopáčik, vedúci vývojového tímu a dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

Na najväčších a moderných mostoch v Japonsku, Južnej Kórei, či v Hong-Kongu sú dnes obdobné automatizované meracie systémy inštalované už v okamihu výstavby. Využívajú rôzne typy senzorov na permanentné automatizované monitorovanie posunov a deformácií mostov. Niektoré merajú dokonca emisie a hluk.

„Na Slovensku sa doteraz na meranie zmien na mostoch používajú klasické geodetické merania, ktoré sa opakujú niekoľkokrát v roku. Upozornia najmä na dlhodobé zmeny posunov vo vybraných bodoch mostnej konštrukcie. Tieto merania však nedokážu zachytiť okamžité vplyvy dopravnej premávky či zmeny teploty okolia, resp. konštrukcie,“ hovorí Imrich Lipták z tímu zodpovedného za projekt, doktorand na Katedre geodézie Stavebnej fakulty STU.

Tím už monitoroval pohyby Mosta Apollo viacerými časovo synchronizovanými senzormi v nosnej konštrukcii a v hornej časti oblúka. Teraz meria na Moste SNP, kde je viacero senzorov umiestnených na nosnej konštrukcii mosta. Na vývoj systému a monitoring spomenutých dvoch mostov získal tím podporu z agentúry VEGA v rámci projektu „Vývoj meracieho systému na kontinuálny monitoring bratislavských mostov“.

Pokračovanie vývoja systému a monitoring Prístavného mosta podporila zase agentúra APVV „Monitorovanie nosných konštrukcií mostov opakovanými dynamickými experimentami“ .

Automatizovaný merací systém zatiaľ beží v testovacej prevádzke, senzory zasielajú údaje do počítačov na fakulte a odborníci ich vyhodnocujú. O nasadení do praxe chce tím vedcov rokovať s vedením mesta Bratislava a s Národnou diaľničnou spoločnosťou.

„Bratislavské mosty denne zažívajú enormné záťažové dopravné situácie. Zavedenie automatizovaného meracieho systému na mostoch bude prínosom pre zlepšovanie dopravy v hlavnom meste. Monitorovací systém nám v časovej dennej osi zmapuje reálny záťažový stav mostných konštrukcií, čo je dôležité z hľadiska bezpečnosti, aj pri vzniku neočakávaných situácií. Bratislavská samospráva je takejto iniciatíve študentov a zamestnancov Stavebnej fakulty STU naklonená a v rámci svojich možností poskytne súčinnosť a pomoc pri zavádzaní systému do praxe,“ povedal primátor hlavného mesta Bratislavy Milan Ftáčnik.

Andrea Settey Hajdúchová
Slovenská technická univerzita

kliknutím na fotografie získate ich plnú veľkosť

(AO)

Kľúčové slová:
stavebné inžinierstvo

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač