Na prax sa budú deti pripravovať už na základných školách

09. 06. 2014

(6. 6. 2014; Rozhlasová stanica Slovensko; K veci; 18.18; por. 2/5; Zuzana Kupcová/Jaroslav Barborák) Jaroslav Barborák, moderátor: „Vrátiť technické vzdelávanie už na základné školy a vybudovať tak predpoklad pre väčšie prepojenie školy s praxou. S týmto cieľom vzniká projekt duálneho vzdelávania. Pripravuje ho ministerstvo školstva v spolupráci so zamestnávateľmi. V rozhovore so Zuzanou Kupcovou ho predstaví Július Hron, koordinátor zamestnávateľov pre transformáciu odborného vzdelávania a prípravy."


Zuzana Kupcová, redaktorka: „Dnes ste predstavili nový model vzdelávania v odbornom školstve na základných a stredných školách. Na všetkých školách by mal byť realizovaný do roku 2020. Ako by to nové vzdelávanie malo vyzerať?"


Július Hron, koordinátor zamestnávateľov pre transformáciu odborného vzdelávania a prípravy: „No my v prvom rade vlastne na 49 základných školách sa v rámci Národného projektu podpora polytechnickej výchovy sa podarilo zriadiť laboratórium, kde nabieha od septembra polytechnická výchova a bude sa tu vlastne vytvárať to prostredie vzťahu k technickému vzdelávaniu, aby sa vrátila na základné školy. Budeme vlastne rok to testovať, čo to prinesie a chceli by sme vlastne, aby sa toto premietlo aj potom na ostatné základné školy. Samozrejme k tomu je ešte model, kde by sme cez... prostredie chceli rodičom a žiakom vytvoriť podporu sprevádzania rodičov a žiakov k výberu pre povolanie, a to by malo vlastne na jednej strane zvýšiť záujem a ten vzťah k tomu technickému vzdelávaniu cez tie laboratóriá na jednej strane, na druhej strane by to malo ukázať aj, kto má aké tie danosti, ktorý má aké predpoklady na to, že práve na tom technickom vzdelávaní bude úspešný. Takže to sú, myslím, dve veci, keď sa podaria behom tohto školského roku, ktoré rozbiehame otestovať, tak vlastne by sme ich potom chceli preniesť aj na ostatné základné školy. To je vlastne ten nový model výberu povolania. No a na základe toho by si mali vybrať tú strednú školu, na ktorú vlastne ten žiak má záujem ísť, má predpoklady, je to pre neho ako perspektíva, a tieto stredné školy budú tak duálnym systémom vzdelávania, kde celá prax bude u zamestnávateľa a teória na škole, alebo to budú centrá odborného vzdelávania, kde vlastne v týchto centrách odborného vzdelávania, teda na škole, budú mať aj teóriu aj teóriu, aj prax, alebo prax po dohode s niektorým so zamestnávateľov, takže vlastne toto sú tie dva typy, ktoré vlastne budú."


Zuzana Kupcová: „Dnes to takto nevyzerá, áno? Možno niekde."


Július Hron: „Dnes sme v štádiu, keď vlastne stredné odborné školy vlastne majú len dve možnosti. Jednu, že teóriu, aj prax vyučujú u seba, alebo teóriu u seba a prax po dohode s niektorým zamestnávateľom, že chodia tam žiaci na prax. Ale nie sú tak kmeňovo, tam, kde chodia na prax. Ale tento systém my chceme vylepšiť tým, že vlastne tieto školy existujúce sa budú viac špecializovať, vzniknú z nich centrá odborného vzdelávania na tú špecializáciu, ktorú prax potrebuje, to je ako prvý bod, druhý bod, že k tomu adekvátne budú pripravení pedagógovia, budú pripravené učebné pomôcky a samozrejme sa zrekonštruujú aj budovy. A druhá vec, že časť týchto škôl prejde aj na duály systém vzdelávania, čiže bude mať dohody so zamestnávateľmi. V rámci týchto dohôd so zamestnávateľmi celá odborná odborná prax žiakov bude u zamestnávateľa a celá teória na škole. To je tá novinka, ktorá sa zriaďuje, a doteraz to nebolo, že vlastne celú teóriu od prvého ročníka zabezpečoval zamestnávateľ, o tom bude mať žiak učebnú zmluvu, v ktorej sa vlastne zaviaže zamestnávateľ, že mu dá tú kvalifikáciu počas tých troch, alebo štyroch rokoch, tam si zvykne na pracovné návyky. Chceme, aby boli aj motivovaní tí žiaci, aby dostávali určitú fixnú finančnú odmenu takú tú variabilnú."


Zuzana Kupcová: „Odmenu kto by mal platiť?"

Július Hron: „Tú odmenu, my predpokladáme, že pôjde od zamestnávateľov a bude vlastne v rámci stimulov zamestnávateľovi potom v rámci daňových odpočítateľná položka z daňových základov."


Zuzana Kupcová: „Toto je motivácia pre žiakov. Majú o systém duálneho vzdelávania záujem aj firmy, podniky, zamestnávatelia?"


Július Hron: „Situácia na trhu je, že všetkým zamestnávateľom chýba kvalifikovaná pracovná sila, pretože už dlhé roky neprichádza zo škôl pripravená kvalifikovaná pracovná sila, takže dnes všetky podniky majú záujem, ale niektoré spĺňajú tie predpoklady, a niektoré nebudú spĺňať tie predpoklady na to, aby mohli tento duálny systém u seba realizovať. Preto aj chceme motivovať tie firmy, ktoré to môžu realizovať, aby vlastne pripravovali viac žiakov, ako ony potrebujú, a to je tá učebná zmluva, ktorá by vlastne mala motivovať toho zamestnávateľa, že v rámci toho, keď vyučí viacej žiakov, tak tie náklady, ktoré budú s tým spojené, vlastne sa mu budú z daňového základu odpočítavať, a na základe toho tí žiaci, keď majú len učebnú zmluvu podpísanú, nemusia sa uviazať u toho konkrétneho zamestnávateľa."


Jaroslav Barborák: „Konštatuje Július Hron v rozhovore so Zuzanou Kupcovou."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MI)

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač