Nový priemysel aj vďaka školám

17. 06. 2014

Trh práce má najväčší záujem o informatikov. Potvrdzujú to štatistiky, ktoré zverejnil portál Profesia (http://www.profesia.sk/info/tlacova-sprava/zostavili-sme-rebricek-zaujmu-zamestnavatelov-o-absolventov-vysokych-skol/). Vyplýva z nich, že zamestnávatelia na portáli Profesia vyhľadávajú v prvom rade životopisy informatikov, konkrétne absolventov Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

„Teší ma, že absolventi našich IT fakúlt sú najžiadanejšími absolventmi na trhu práce.“ hovorí Robert Redhammer, rektor Slovenskej technickej univerzity vBratislave. „Vnímame to ako potvrdenie kvality práce našej vysokej školy. Tiež to potvrdzuje vysoké tempo rastu kreatívneho priemyslu na Slovensku, ku ktorému informatika patrí.“

Informačné technológie sú veľmi dynamickou oblasťou a rýchlo sa rozvíjajú. Dávajú ľuďom veľký priestor realizovať sa, využívať naplno svoju kreativitu a schopnosti. Podľa oficiálnych štatistík je na Slovensku v tomto sektore zamestnaných viac ako 40 tisíc zamestnancov, z ktorých väčšina sú absolventi slovenských vysokých škôl. Informačné služby sú rastúcim exportným artiklom už desať rokov a stali sa významným priemyselným sektorom najmä z pohľadu príjmov do štátneho rozpočtu.

„Vhodným nasmerovaním študijných programov, vedeckého výskumu a ďalšej kreatívnej činnosti môžu univerzity výrazne prispieť k rozvoju hospodárstva na Slovensku. Príkladom je IT. Myslím si, že práve slovenské univerzity svojim vzdelávaním v informatike pomohli vytvoriť na Slovensku perspektívne priemyselné odvetvie s nízkou závislosťou na surovinách, priemysel, ktorý predáva ľudský um,“ hovorí Redhammer.

FIIT je najmladšou fakultou STU, vznikla pred 10 rokmi práve z reakcií na požiadavky trhu práce, jej študenti sú autormi mnohých projektov, ktoré sa uchytili aj v praxi. Tradíciu a veľmi dobré výsledky v príprave informatikov má aj Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI), ktorej absolventi sú tiež na čele rebríčka najžiadanejších absolventov. Poznamenávame, že FEI ešte prijíma prihlášky na bakalárske štúdium v týchto lukratívnych disciplínach.

„Údaje Profesie potvrdzujú širší záujem oabsolventov technických vysokých škôl. Chápeme to ako potvrdenie našej filozofie zapájať študentov do výskumu a orientovať ich na potreby praxe. Takúto ambíciu má STU aj v mnohých ďalších oblastiach, napr. v biotechnológiách, v zelenej chémii, v bezpečnosti potravín či udržateľnosti stavieb.“ hovorí rektor Redhammer.

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) je modernou, výskumno-vzdelávacou inštitúciou. Podľa rebríčka ARRA je najlepšou univerzitou pre chemické technológie, počítačové a technické vedy. Ročne študuje na siedmych fakultách STU 17-tisíc študentov. Vzdelávanie vychádza z vlastného vedeckého výskumu a je orientované na potreby praxe. STU v roku 2013 riešila 212 výskumných projektov pre priemysel a 471 výskumných projektov podporených z grantov.

Viac na stránke :
https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/absolventi-stu-su-na-profesii-najvyhladavanejsi.html?page_id=8291

Andrea Settey Hajdúchová
manažérka pre komunikáciu
Slovenská technická univerzita

(AO)

Kľúčové slová:
počítačové a informatické vedy, vysoké školy

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač