Už po desiatykrát zasadnú do lavíc Žilinskej detskej univerzity bakalárikovia a inžinierikovia

26. 06. 2014

Žilinská detská univerzitaNa detských študentov, ktorí neváhajú rozšíriť si svoje vedomosti aj počas letných prázdnin, sa tešia pedagógovia a organizátori už desiateho ročníka Žilinskej detskej univerzity. Mladých študentov privítajú na pôde Žilinskej univerzity počas prvého júlového týždňa.

Žilinská detská univerzita vychovala doteraz približne 1 200 bakalárikov a inžinierikov. Do projektu bolo zapojených spolu viac ako 60 vysokoškolských pedagógov. Už desať rokov je snahou organizátorov detskej univerzity v Žiline zamerať pozornosť detí školského veku na technické a prírodné vedy a eliminovať ich rešpekt pred predmetmi ako sú matematika, fyzika či prírodoveda. Na detských študentov, ktorí neváhajú rozšíriť si svoje vedomosti aj počas letných prázdnin, sa tešia pedagógovia a organizátori už desiateho ročníka Žilinskej detskej univerzity. Mladých študentov privítajú na pôde Žilinskej univerzity počas prvého júlového týždňa.

Žilinská detská univerzita vychovala doteraz približne 1 200 bakalárikov a inžinierikov. Do projektu bolo zapojených spolu viac ako 60 vysokoškolských pedagógov. Už desať rokov je snahou organizátorov detskej univerzity v Žiline zamerať pozornosť detí školského veku na technické a prírodné vedy a eliminovať ich rešpekt pred predmetmi ako sú matematika, fyzika či prírodoveda. Vysokoškolskí pedagógovia vysvetľujú detským študentom témy hravým spôsobom a zameriavajú sa na rozvíjanie ich tvorivého myslenia. „Deti veľmi baví napríklad návšteva laboratória s názvom Krajina vĺn, kde si na viacerých pokusoch vyskúšajú šírenie mechanických, akustických, či iných vĺn v prostredí. Ani po takmer desiatke rokov neutícha záujem detských študentov o možnosť vyskúšať si úlohu výpravcu vlaku v špeciálnom dopravnom laboratóriu s modelovým koľajiskom s dĺžkou 100 metrov s piatimi železničnými stanicami,“ hovorí doc. Peter Hockicko z organizačného tímu Žilinskej detskej univerzity. Jej popularita rastie každým rokom, voľné miesta pre študentov sú naplnené už tradične pár hodín po spustení prihlasovania.

Do vysokoškolských lavíc aktuálneho ročníka zasadne od 30. júna do 4. júla 2014 takmer 140 detí vo veku 8 až 12 rokov. Študijný program „Bakalárik“ je určený pre žiakov s ukončeným 2. a 3. ročníkom základných škôl. Starší žiaci môžu študovať v študijnom odbore „Inžinierik“. Samotné „štúdium“ tvorí ucelený komplex prednášok a cvičení univerzitných pedagógov a výskumníkov. Bakalárikovia sa naučia napríklad ako môžu zviditeľniť teplotu, vytvoriť film, dozvedia sa akým spôsobom funguje internet, či ako chrániť ľudský život. Ako je možné vidieť neviditeľné, na akých princípoch funguje počítač alebo ako sa vytvára farebné svetlo sa zase naučia inžinierikovia. Rovnako ako riadni študenti, tak aj mladí študenti detskej univerzity dostanú na začiatku štúdia index, vypracujú diplomovú prácu a na záver si vychutnajú jedinečnú chvíľu slávnostných promócií. Tie sa uskutočnia v piatok 4. júla. Nabitý program pre deti doplní počas týždňa návšteva radnice, exkurzia na Letisku Žilina a zábavné hry po vyučovaní. Počas celého týždňa budú deťom poskytnuté obedy, zabezpečený pitný režim a ovocie. Ku každej skupine sú priradení inštruktori, ktorých povinnosťou bude dbať najmä o bezpečnosť detí.

Mapa

ZU areal

Rozvrh

Kontakt:

Ing. Katarína Géčová
Referent PR
Oddelenie medzinárodných vzťahov a styku s verejnosťou
Žilinská univerzita v Žiline
tel.: +421-908-928-432 gecova@uniza.sk

O Žilinskej univerzite v Žiline: Žilinská univerzita v Žiline (ŽU) ako verejná vysoká škola univerzitného typu poskytuje vzdelanie vo všetkých troch stupňoch štúdia. Svojou šesťdesiatročnou históriou zaujíma popredné miesto v slovenskom vzdelávacom priestore a to nielen počtom študentov, ponukou akreditovaných študijných programov, ale najmä výraznou výskumnou i zahraničnou aktivitou založenou na rozsiahlej spolupráci s domácimi a zahraničnými firmami a inštitúciami. V oblasti vedy a výskumu sú pracoviská ŽU zapojené do riešenia takmer 200 vedeckých a výskumných projektov finančne podporovaných z verejných zdrojov prostredníctvom celoštátnych grantových schém. Kolektívy pracovníkov univerzity riešia zároveň 41 projektov podporovaných zo zahraničia. Prostredníctvom projektov štrukturálnych fondov v operačnom programe výskum a vývoj je podporovaných 6 centier excelentnosti a 4 kompetenčné centrá. Rozhodujúcimi projektmi súčasnosti sú projekty Univerzitného vedeckého parku a Výskumného centra Žilinskej univerzity, orientované na transfer poznatkov a technológií do praxe s regionálnym, ale aj medzinárodným rozmerom. Kooperácia so zahraničnými univerzitami umožňuje študentom a učiteľom aktívnu účasť v medzinárodných programoch Erasmus+, COST, 7. rámcovom programe a i.

 kliknutím na fotografie získate ich plnú veľkosť

(MI)

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Tlač