Veda v CENTRE – Nitra: Tatry očami geografa

09. 06. 2014

doc. Lacika

Doc. RNDr. Ján Lacika, CSc.,  pôsobí od roku 1980 na Geografickom ústave SAV v Bratislave ako vedecký pracovník zaoberajúci sa najmä geomorfologickým a environmentálnym výskumom. Zaoberá sa najmä vplyvom aktívnej tektoniky na reliéf. Po 10-ročnom pôsobení na Technickej univerzite vo Zvolene sa s odstupom času vrátil do univerzitného prostredia. Od februára 2014 pracuje na Katedre geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre. Popri vedeckej práci sa pomerne veľkým objemom venuje publicistike a popularizácii vedy. Píše knihy a príspevky do časopisov, cestuje a fotografuje. Je autorom cca 30 kníh. V ostatnom čase sa väčšou mierou zaoberá problematikou historickej kultúrnej krajiny a kultúrnych pamiatok.

Obsah prednášky

Prednáška bude obsahovať viacero postrehov, ktoré autor ako geograf, fotograf a publicista zozbieral počas vyše 30-ročného poznávania Tatier. Dotkne sa tém ako potreba nového geomorfologického členenia Tatier, poznatky morofoštruktúrneho výskumu Tatier zameraného na genézu a vývoj reliéfu a identifikáciu predglaciálnych foriem reliéfu, historické a geografické aspekty vzťahu človeka plagatk tatranskej prírode.

Pozvánka

Kedy: 19. júna 2014 Kde: divadelná kaviareň Tatra v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre

Zdroj: Fakulta prírodných vied UKF

(JN)

Kľúčové slová:
vedy o Zemi a enviromentálne vedy, popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač