Cena Jána Bahýľa 2014

08. 07. 2014

Úrad priemyselného vlastníctva SR organizuje v roku 2014 podujatie s názvom „Cena Jána Bahýľa", ktorú udeľuje predseda úradu za mimoriadne hodnotné priemyselnoprávne chránené slovenské riešenia. Úrad aj týmto spôsobom motivuje a podporuje rozvoj tvorivosti na Slovensku.

O cenu možno súťažiť na základe štatútu a predseda úradu ju udeľuje v troch kategóriách:

• stredné a veľké podniky s 50 a viac zamestnancami,

• individuálni prihlasovatelia, malé podniky a mikropodniky do 49 zamestnancov,

• vysoké školy a výskumné centrá.

Ocenení získajú okrem medaily a diplomu aj finančnú prémiu.

Prihlášky je možné zasielať do 31. júla 2014.

Viac informácii o podujatí: http://www.upv.sk/?aktuality&clanok=cena-jana-bahyla-2014

David Zaoral
Kancelária predsedu a medzinárodných vzťahov
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Švermova 43
974 04 Banská Bystrica

tel.: +42148 4300 279
e-mail: david.zaoral@indprop.gov.sk
web: http://www.upv.sk/
http://www.patentovat.sk/

(MB)

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač