Štúdia po prvý raz mapuje stravovaciu politiku v školách v EÚ

21. 07. 2014

Ako súčasť úsilia Európskej komisie znížiť obezitu detí Spoločné výskumné centrum, ktoré je interným vedeckým útvarom Európskej komisie, uverejnilo prvú súhrnnú správu o stravovacích politikách v školách v Európe.

Zo správy vyplýva, že európske krajiny uznávajú dôležitosť prínosu, aký má strava v školách pre zdravie detí, ich vývoj a školské výsledky. Všetky krajiny, ktoré boli predmetom štúdie (28 členských štátov EÚ, Nórsko a Švajčiarsko) majú usmernenia pre školské stravovanie, hoci tieto usmernenia sa v jednotlivých krajinách značne líšia. Štátne opatrenia zamerané na podporu zdravého stravovania v školách zahŕňajú opatrenia od usmernení na dobrovoľnej báze, týkajúce sa napríklad jedálneho lístka a veľkosti porcií, až po úplné zákazy predajných automatov a nápojov sladených cukrom, vrátane obchodných obmedzení. Komisár pre zdravie Tonio Borg uviedol: „Takmer jedno z každých troch detí v Európe trpí nadváhou alebo obezitou, a takémuto dieťaťu preto hrozí riziko mnohých chorôb, ktorým sa dá predísť, ako je napríklad cukrovka 2. typu. Školy sú dôležitým partnerom v rámci našich snáh viesť deti k tomu, aby si vypestovali zdravé stravovacie návyky a aby vďaka tomu mohli vyrastať v dobrom zdraví, mať dobré výsledky v škole a využiť svoj plný potenciál. Prvé hodnotenie stravovacích politík v školách je preto dôležitým príspevkom k nášmu boju proti obezite.“ Komisárka pre výskum, inováciu a vedu Máire Geogheganová-Quinnová uviedla: „Táto správa poskytuje pre európskych politikov, pedagógov a vedcov dobrý základ na analýzu možných prepojení medzi politikami stravovania v školách a verejným zdravím a na hodnotenie účinnosti propagácie zdravých stravovacích návykov.“

Súvislosti

Správa mapuje najnovšie dokumenty o štátnych politikách týkajúcich sa noriem a usmernení v oblasti stravovania na základných a stredných školách. Tieto politiky sú opísané podľa spoločných kritérií, akými sú napríklad: potraviny, ktoré sú povolené alebo zakázané, výživové hodnoty, stravovacie zariadenia, stravovacie služby a obmedzenia predaja. V správe sa takisto uvádza prehľad o regulačnej situácii, čo predstavuje dôležitý krok smerom k hodnoteniu dosahu takýchto politík na obezitu detí.


Niektoré kľúčové fakty správy:

Viac ako 90 % politík, ktoré boli predmetom štúdie, obsahuje stravovacie normy na zabezpečenie vyváženého jedálneho lístka. Potom nasledujú usmernenia týkajúce sa veľkosti porcií (76 %) a nutričné normy pre obedy (65 %). Veľmi bežné sú obmedzenia alebo odporúčania súvisiace s dostupnosťou nápojov (65 – 82 %), z ktorých väčšina je zameraná na podporu (voľného) prístupu k čerstvej pitnej vode a konkrétne obmedzenie alebo zákaz nealkoholických nápojov (sladených cukrom). Zlepšenie výživy detí, výučba zdravého stravovania a životného štýlu, ako aj znižovanie obezity detí a predchádzanie obezite detí sú primárnymi všeobecnými cieľmi, ktoré sú spoločné pre väčšinu krajín. Sladkosti a ochutené snacky sú vo väčšine politík obmedzené, pričom prístupy sa rôznia – od príležitostného povolenia až po úplné zákazy. Meranie výsledkov stravovacej politiky v školách sa vyžaduje alebo odporúča pri 59 % daných politík. Najbežnejšie sa merajú výsledky súvisiace so zabezpečením stravovania v školách a percentom detí, ktoré sa v školách stravujú. Príjem energie a tuku sú najbežnejšími parametrami zahrnutými v energetických/nutričných normách pre obedy (energetické normy sa používajú v 65 % všetkých politík a nutričné normy v prípade 56 % všetkých politík). Predajné automaty sú obmedzené približne v polovici krajín, ktoré boli predmetom štúdie. Opatrenia sa rôznia – od tých, ktoré odporúčajú zdravšie potraviny v predajných automatoch, cez tie, ktoré zakazujú nezdravé potraviny v nich, až po opatrenia, ktoré predajné automaty v školských priestoroch zakazujú úplne. Bežným postupom je aj obmedzenie predávania nezdravých potravín.

Rozloženie štátnych stravovacích opatrení v školách v EÚ 28,
Nórsku a Švajčiarsku podľa toho, či sú povinné (oranžová farba) alebo dobrovoľné (modrá farba).


Zmapovanie stravovacích politík v školách sa uskutočnilo s pomocou skupiny EÚ na vysokej úrovni pre výživu a fyzickú aktivitu na podporu stratégie EÚ na riešenie zdravotných problémov súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou z roku 2007, ako aj akčného plánu EÚ zameraného na obezitu detí na obdobie rokov 2014 – 2020.

Odkaz na správu:

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/mapping-national-school-food-policies-across-eu28-plus-norway-and-switzerland

Návrh Európskej komisie týkajúci sa kombinovania a posilnenia existujúcich systémov stravovania v školách (IP/14/94).

Zdroj:

Tlačová správa EK zo 16. 7. 2014

(MI)

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy , Pôdohospodárske vedy

Tlač