Pocta Mistríkovi

25. 08. 2014

(19.08.2014; Televízna stanica JOJ; Noviny o 17:00; 17:00; por. 17/20; Soňa Vincze / Ján Mečiar, Klaudia Suchomel Guzová)

Ján Mečiar, moderátor: "Profesor Jozef Mistrík patrí k naším významným osobnostiam. Bol jazykovedcom, pedagógom a grafológom, ktorý aktívne pôsobil aj v zahraničí."

Klaudia Suchomel Guzová, moderátorka: "Dnes si na neho na pôde Univerzity Komenského v Bratislave zaspomínali jeho potomkovia, ale aj kolegovia a študenti pri odhalení jeho pamätnej tabule pri príležitosti päťdesiateho výročia letnej školy slovenského jazyka Studia Academica Slovaca."

Soňa Vincze, redaktorka: "Profesorovi Jozefovi Mistríkovi, ktorý sa venoval jazykovede, dnes na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave odhalili pamätnú tabuľu."

prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc, syn Jozefa Mystríka: "Myslím, že je to také naozaj dobré miesto, lebo on sám by asi bol spokojný s tým, že je to tam na mieste, ktoré si vážil a na mieste, kde vytvoril tie svoje najväčšie veci, na ktoré si myslím, že bol aj najviac hrdý."

prof. PhDr. Jozef Mistrík, DrSc, syn Jozefa Mystríka: "Sa to organizuje pri tej príležitosti päťdesiateho výročia Studia Academica Slovaca, kde on bol dvadsať rokov vlastne riaditeľ a proste vtlačil tomu nejakú pečať. Zdá sa teda, že dos výraznú, keď si spomenuli aj teraz."

Soňa Vincze: "Jozef Mistrík bol nielen jazykovedec, ale aj literárny vedec, vysokoškolský pedagóg a grafológ. Vyštudoval slovenský a ruský jazyk na Univerzite Komenského a venoval sa hlavne štylistike a morfológii. Najvýznamnejšie výsledky dosiahol v organizovaní a zveľaďovaní letnej školy Studia Academica Slovaca."

prof. PhDr. Jozef Mlacek, CSc., bývalý riaditeľ SAS: "My sme naskočili do týchto koľají a usilovali sme sa ísť v tých šľapajách možno trošku obohacovať ešte o isté aspekty. No a nazdávam sa, že SAS žije a nadväzuje na toto aj doposiaľ."

Soňa Vincze: "Meno Jozef Mistrík je dodnes známe aj v zahraničí. Prednášal napríklad aj v Spojených štátoch amerických, v Oxforde, v Nemecku, Taliansku, Moskve, Prahe, či Egypte."

Klaudia Suchomel Guzová, reportérka TV JOJ: "Som naozaj veľmi rada, že som ho stihla na Akadémii umení v Banskej Bystrici tiež, kde mal s nami seminár. Dodnes má štylistika jeho v mojej knižnici čestné miesto. Mám ju odloženú."

Soňa Vincze: "Počas svojho života Jozef Mistrík získal množstvo ocenení, titulov a vyznamenaní. V rodnej obci má pamätnú izbu a na pôde svojej alma máter oddnes pamätnú tabuľu."

prof. PhDr. Jozef Mistrík, CSc:

"Ja by som bol rád veľmi, keby nebol jediný. Keby táto univerzita, ktorá má veľa osobností vo svojej histórii, keby si takýmto spôsobom alebo podobným spôsobom dokázala tiež pripomenúť aj ich."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)
(AO)

Kľúčové slová:
osobnosti vedy

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač