Seminár v Ostrave – výskum, vývoj a inovácie

08. 09. 2014

Dňa 2. 9. 2014 sa uskutočnilo na Vysoké škole báňske – Technická univerzita v Ostrave, podujatie „Brokerage Event Horizon 2020 – Research, Development and Innovation“.

baner Ostrava podujatie

Podujatie si stanovilo za cieľ pomôcť podnikateľom, vysokým školám, výskumným organizáciám nájsť si vhodného projektového partnera v oblasti inovácií, výskumu a vývoja a informovať o možnostiach podpory z programov HORIZONT 2020 a COSME.

Program

8:30 – 9:00 Prezentácia

9:00 – 11:00 SEMINÁR

9:05 – 10:05 HORIZONT 2020

Veronika Korritová z Technického centra AV ČR

V prvej prezentácii Veroniky Korritovej z Technického centra AV ČR bol predstavený Horizont 2020 so zameraním na možnosti zapojenia sa do projektov, hlavne z oblastí: ICT, energetika, bezpečnosť, doprava, nanotechnológia.

Finančné aspekty účasti v H2020

 V  prednáške autorka zdôraznila verejno-súkromné partnerstvá, financovanie projektov, kde zložitejší systém predošlého programu bol nahradený jedným typom financovania, pod heslom One project – one funding rate. Priame náklady: 100 % (RTD + DEMO), z toho 70 % (inovácie – ziskové subjekty). Nepriame náklady: Pevná sadzba, 25% z priamych uznateľných nákladov.

 
Možnosti pre malé a stredné podniky v rámcovom programe Horizont 2020

V prezentácii boli predstavené   rôzne typy projektov pre  MSP a podrobnosti, ako prebiehajú jednotlivé fázy účasti schvaľovania finančných nákladov a SME inštrument. Všetky informácie k tejto téme môžete nájsť:

Participant Portal (EK)

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

H 2020 (EK)

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/

H 2020 (TC AV ČR)

http://www.h2020.cz/cs

Brožura H 2020 (TC AV ČR)

http://www.h2020.cz/files/svobodova/TCAV-brozura-Horizont-2020-web.pdf

10:15 – 10:30    COSME – program na podporu konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov

      Anna Macounová, Technologické centrum AV ČR

Program vznikol ako pokračovanie svojho predchodcu  CIP-u –  rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie. Európsky program pre konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov COSME má na obdobie 2014 – 2020 rozpočet 2,3 miliardy EUR. Cieľom je zvýšiť prístup MSP k finančným zdrojom, podporovať podnikateľov a hlavne  ich internacionalizáciu a zlepšovanie podnikateľského prostredia. Podporuje aj špecifické cieľové skupiny ako ženy, seniorov a mladých začínajúcich podnikateľov. Program COSME je úzko spojený s väčším výskumným programom Horizont 2020.

Hlavné problémy malých a stredných podnikov, ktoré chce riešiť program COSME

-          Ťažší prístup k finančným zdrojom

-          Slabnúci podnikateľský duch v Európe

-          Objektívne ťažkosti pri rozvoji podnikania

-          Nízka schopnosť MSP expandovať na zahraničné trhy

 
10:30 11:00    Praktické skúsenosti z účasti v medzinárodnom projekte výskumu a vývoja

      Luděk Dluhoš, Timplant, s. r. o. – dentálne implantáty, prax v 7. RP a príprava v H2020

Projekt bol riešený v rámci spolupráce EÚ + Rusko. Ide o vývoj nového implantátu z nanoštruktúrneho titanu.

      Petr Šilhan, PURITY CONTROL spol. s r. o. – úprava technologickej a pitnej vody

Projekt sa týka automatického merania koncentrácie ťažkých kovov Zn, Cd, Cu, Ni, Cr, Pb v odpadových vodách online.

    Jiří Štěpán, Agentura pro regionální rozvoj, a. s., skúsenosť projektového koordinátora

Ciele projektu: Mapovanie regionálnych výskumných kapacít pre potreby firiem, predovšetkým z oblasti automobilového  a leteckého priemyslu a vzdelávanie odborníkov z inštitúcií a podnikov zamerané na rozvoj kompetencií, ktoré sú potrebné pre realizáciu a riadenie výskumno-vývojových a inovačných aktivít.

11:00 12:00     Prestávka

12:00 18:00     DVOJSTRANNÉ ROKOVANIA (max. 15 rokovaní á 20 min.) 

 

bilaterálne rokovania
         
bilaterálne rokovania

Hlavnými organizátormi podujatia boli za Českú republiku: Krajská komora Moravskoslezkého kraje, BIC Ostrava s. r. o., Technologické centrum Akademie věd České republiky, Vysoká škola báňská Technická univerzita  a iní. Toto medzinárodné podujatie malo spoluorganizátorov z Francúzska, Bulharska, Slovenska (CVTI SR) – NCP Horizontu 2020 na Slovensku, Poľska, Veľkej Británie, Maďarska, Slovinska, Nemecka.

Prezentácie z podujatia Brokerage Event Horizon 2020 – Research, Development and Innovation
Foto: Ostrava H 2020 a Mgr. M. Izakovičová

ARR_Jiří Stepan_prezentacia_pdf

Purity Control_Petr Silhan_pdf

Horizont 2020_Korittova_pdf

Macounova_COSME_pdf

Príležitosti pro MSP_140902_pdf

Spracovala Mgr. Mária Izakovičová

Kľúčové slová:
semináre

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač