Výskum UVL v Košiciach

30. 09. 2014

(23.09.2014; Televízna stanica TA 3; Euroskop; 16.30; por. 1/1; Simona Frantová/‑)

Simona Frantová, moderátorka: "Potraviny zo zdravých zvierat by mali byť priaznivé pre zdravie človeka. Táto skutočnosť však spochybňujú rôzne aktuálne kauzy o nekvalitnom mäse či iných škodlivých výrobkoch. O tom, ako prebieha výskum zameraný práve na naše zdravie, nám dnes povie Emil Pilipčinec, rektor Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Vitajte."

Emil Pilipčinec, rektor Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach: "Dobrý deň."

Simona Frantová: "A agentúru ministerstva školstva pre štrukturálne fondy Európskej únie už tradične zastupuje pán Marián Kostolányi, pekný deň aj vám."

Marián Kostolányi, Agentúra MŠ pre štrukturálne fondy EÚ: "Dobrý deň."

Simona Frantová: "Pán rektor, v médiách sa čoraz častejšie objavuje veta ‑ Ďalší škandál okolo nakazeného mäsa, ako je možné, že aj napriek prísnym kontrolám sa takéto výrobky dostávajú do predajní?"

Emil Pilipčinec: "Určite jednoduchá otázka, ale o to zložitejšia odpoveď. Ja v tejto súvislosti by som rád uviedol, že kdekoľvek tieto škandály vznikajú, v ktorejkoľvek časti sveta a ktokoľvek je ich príčinou, vždy majú základ v tom, že nie sú dodržiavané základné normy, ktoré sú kladné na výrobu potravín, ich skladovanie alebo ich distribúciu. A my ako škola, ktorá má dlhoročné skúsenosti práve s oblasťou bezpečnosti potravín, kvality potravín sa na celý problém pozeráme trošku komplexnejšie. Vychádzame totiž zo skutočnosti, že základom zdravej potraviny je zdravé zviera. Zase zdravá potravina je predpokladom dobrého zdravia človeka. To bol jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli aj z finančných prostriedkov štrukturálnych fondov budovať centrum excelentnosti. Centrum excelentnosti, ktoré by v jednej časti svojej vedecko‑výskumnej činnosti sa venovalo aj takzvaným biologickým rizikám potravín. Mám na mysli riziká, ktoré so sebou prinášajú mikroorganizmy. Tie povedal by som horšie mikroorganizmy na nazývame ich aj patogénne, či sú to už vírusy, baktérie alebo parazity. Preto aj názor centra, ktoré sme budovali a budujeme s Parazitologickým ústavom Slovenskej akadémie vied, nesie tak trochu zložitý názov možno pre niektorých ako Centrum excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonoózy. Zoonoózy, to je práve tá skupina chorôb, ktoré sú prenášané zo zvierat na človeka a či už priamym kontaktom alebo nepriamo potravinou. Takže aj úlohou tohto centra, tejto oblasti potravinovej je práve odhaľovať tieto biologické riziká. A ja si myslím, že v tejto oblasti je ešte veľa čo robiť, pretože aj tie škandály, ktoré boli medializované v nedávnej minulosti, boli väčšinou spôsobené chemickými faktormi. Či už to bolo použitie chemickej soli v potravinách alebo dioxínov, prípadne boli uvedené rezíduá, zvyšky antibiotík v kuracom mäse. Takže toto centrum práve si dalo za úlohu odhaľovať tieto biologické faktory ako riziká."

Simona Frantová: "Pán Kostolányi, akou sumou agentúra toto centrum excelentnosti podporila?"

Marián Kostolányi: "Ako už pán rektor povedal, Centrum excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonoózy aj vďaka eurofondom sa stalo významným vedecko‑výskumným pracoviskom. Boj s týmito nákazami zvierat sa na tomto pracovisku premietol aj do kvalitnejšieho, bezpečnejšieho reťazca potravín nášho obyvateľstva, čím prispel aj k zabezpečeniu zdravia ľudskej populácie. Výchovou vysokokvalifikovaných doktorandov a doškoľovaním práve týchto učiteľov a výskumných pracovníkov veterinárnych sa zvýšila aj odbornosť vo veterinárnej komunite. INFEKTZOON sa stal aj základom pre neformálnu spoluprácu medzi jednotlivými odbornými tímami, vytvorili sa aj nové operatívne odborné tímy a bola možnosť publikácie výsledkov výskumu do medzinárodných časopisov a zabezpečilo sa aj praktické riešenie problémov týkajúcich sa oblasti infekcie alebo infekčnej nákazy zvierat. Časť finančných zdrojov bola použitá na nákup špičkovej technológie, zlepšila sa kvalita digitálneho spracovania dát a taktiež sa zabezpečil rozvoj virtuálnych laboratórií s diaľkovým prenosom jednotlivých výsledkov výskumu. Myslím si, že práve tá suma, ktorá bola na tento projekt vo výške 12 milióna eur poskytnutá práve na výskum nákazy zvierat a bezpečnosť potravín pre nás, pre mňa aj pre vás po tej stránke finančnej bola zanedbateľná."

Simona Frantová: "Pán rektor, čo konkrétne ste v rámci tohto projektu skúmali? Skúste nám opísať, ako prebiehal ten výskum v laboratóriu?"

Emil Pilipčinec: "Rád by som tu uviedol, že v rámci Centra excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonoózy my ďalej aj skúmame, sme neprestali s vedecko‑výskumnou činnosťou, samozrejme že nie. Ale celá tá práca by sa mohla rozdeliť alebo by som rozdelil do tej časti experimentálnej, čo tej časti laboratórnej, potom do tej časti experimentálnej na modeli zvieracom, no a samozrejme, aby ten výskum a celé bádanie bolo samoúčelné, musí to mať nejaký reálny výstup aj z pohľadu spoločenskej požiadavky. V tej časti laboratórnej, nakoľko centrum excelentnosti je zložené z viacerých pracovísk univerzity, ako som aj uviedol, aj s laboratóriami Parazitologického ústavu Slovenskej akadémie vied, tak v tej časti laboratórnej nám ide predovšetkým o to, aby sme čo najlepším spôsobom a čo najskôr vedeli izolovať takéto choroboplodné zárodky. A nielen to, ale aj vedeli dostatočným spôsobom a podľa možnosti aj úplne charakterizovať, či už po stránke genetickej, či po stránke toho, aké hlavne tie toxické látky produkujú do svojho prostredia a tým pádom sú aj určitým rizikom či už pre konzumenta alebo priamo pre svojho hostiteľa. Tak to je jedna časť. Druhá časť experimentálna, tá sa vykonáva na laboratóriu, ktorému hovoríme takzvané vnútrobiologické laboratórium. Je to prakticky jediné laboratórium v rámci Slovenskej republiky, kde už vieme vykonávať experimentálne práce na zvieracích modeloch, avšak podotýkam za veľmi prísnych legislatívnych podmienok a dopredu schválených protokoloch v takzvanom bezmikróbnom prostredí, čiže to je prostredie, v ktorom prakticky skúmame, študujeme vzťah, interakciu medzi tým potenciálnych zárodkom ‑ patogénom a hostiteľom, tým organizmom, ktorý je v tomto experimente v pokuse. A samozrejme výsledkom je buď nový diagnostický prípravok, buď nejaká nová očkovacia látka, prípadne potvrdenie alebo vyvrátenie toho, že daný mikroorganizmus či už vírus alebo baktéria alebo parazit na našom území sa vyskytuje alebo sa nevyskytuje."

Simona Frantová: "Pán Kostolányi, vaša agentúra poskytla na tento projekt viac ako milión eur, ako ste spomínali, získala univerzita na výskum aj nejaké ďalšie financie?"

Marián Kostolányi: "Univerzita je ako u nás jediná, ktorá sa zaoberá veterinárnym lekárstvom. Vzhľadom k tomu, že má aj dlhú históriu a v rámci operačného programu Výskum a vývoj, ktorý je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom nenávratného finančného príspevku získala celkovo šesť prostriedkov v sume nad 20,5 milióna eur. Z toho práve na to centrum excelentnosti mala sumu 1,2 milióna eur. Pre infraštruktúru výskumu a vývoja na univerzite bol jeden projekt v hodnote do troch miliónov eur a zvyšné štyri projekty boli opatrenia infraštruktúra vysokých škôl, kde bola poskytnutá suma do 16,5 milión eur a bola práve na všetkých univerzitách, aby sa zlepšil vzdelávací proces a zlepšila sa kvalita výskumných aktivít a vedeckých činností, tak bola rekonštrukcia, dobudovanie objektov, výbava laboratórií, tak isto skvalitnenia informačno‑komunikačných technológií, čiže všetky podmienky sa zlepšili, ktoré bolo možné pre výskumnú a vzdelávaciu aktivitu na univerzite realizovať, tak sa realizovali v rámci týchto piatich projektov mimo toho centra excelentnosti."

Simona Frantová: "Pán rektor, keď to celé zhrnieme, aký je prínos týchto projektov pre študentov, pedagógov a celkovo pre univerzitu?"

Emil Pilipčinec: "Tak ja môžem potvrdiť, čo pán Kostolányi tu povedal. Treba si tiež uvedomiť, alebo aby som zdôraznil, že univerzitné prostredie, vysokoškolské prostredie je jedno ucelené kompaktné prostredie, kde je veľmi ťažko, povedal by som, nie je to ani možné a dobre že to nie je ani možné nejako deliť na tú časť východno‑vzdelávaciu a vedecko‑výskumnú. Už len preto nie, lebo študenti už počas toho štúdia sa zapájajú do vedecko‑výskumnej činnosti či už v rámci projektov študentskej vedecko‑výskumnej činnosti alebo v rámci riešenia diplomových prác, samozrejme doktorandov nevynímajúc. A až je vysoká škola a našu školu nevynímajúc vybavovaná aj týmto prístrojovým, laboratórnym, diagnostickým zázemím, sú obnovované laboratória, celé budovy a je budovaná celá tá infraštruktúra pre informačno‑komunikačné technológie, kde naozaj je zabezpečený veľmi rýchly a veľmi vysoký prenos dát v digitálnej forme aj pre študentov, tak jednoducho sa dvíha úroveň vysokej školy tak z hľadiska národného aj medzinárodného a v tom prípade je aj konkurencieschopnou či už v tom európskom vzdelávacom priestore alebo v tom európskom výskumnom priestore."

Simona Frantová: "Tak staré programové obdobie máme za sebou, pred nami je nové. Viete už aj teraz predstaviť, na ktorú ďalšiu oblasť výskumnú by ste sa chceli zamerať?"

Emil Pilipčinec: "My sme tu začali s potravinami, tak aby som nejakým spôsobom tu nemiešal nejaké iné veci, i keď ten vedecký zámer univerzity je v piatich oblastiach a týka sa tak, ako tu už bolo uvedené infekčných a parazitných chorôb, týka sa oblasti životného prostredia, oblasti farmácie, farmakológie a tak isto oblasti hygieny chovu zvierat, tak skončíme potravinami. V oblasti potravín aspoň načriem tri oblasti zaujímavé, ktoré sme chceli riešiť v budúcnosti a začali sme tohto roku, je to jednak skúmanie faktorov, ktoré bohužiaľ prispievajú k obezite ľudí z pohľadu ich výživy. Ďalej je to oblasť, ktorá sa začína prehodnocovať aj z pohľadu zase výživy človeka, to je použitie takzvaných živočíšnych tukov v ich strave. A tretia oblasť, ktorá taktiež nás trápi, to je oblasť skúmania toho, prečo tie mikroorganizmy aj napriek tomu, že máme veľkú škálu antibiotík a tak ďalej, sú stále rezistentné a my máme prekonať dané ochorenie."

Simona Frantová: "Pán rektor, máme ešte poslednú minútku na otázku, zaujíma ma, či prispeli tieto eurofondy, ktoré ste získali, aj k posilneniu postavenia univerzity na medzinárodnej úrovni?"

Emil Pilipčinec: "No nie je to odpoveď na minútu, ale ja dvoma vetami, univerzita a taktiež jej pracovníci sú expertmi, expertným pracoviskom pre spoluprácu s takzvaným Európskym úradom pre bezpečnosť potravín a na druhej strane univerzita aj vďaka tomuto vybaveniu je univerzitou evolovanou na úrovni medzinárodnej, je na zozname takzvaných navštevovaných a potvrdených škôl v rámci Európskej únie, vďaka tomu má status, že je viac ako desať percent študentov na univerzite zahraničných."

Simona Frantová: "Páni, toto je už záver našej diskusie, ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas, dovidenia."

Marián Kostolányi: "Ďakujeme pekne, dovidenia."

Emil Pilipčinec: "Dovidenia."

Simona Frantová: "S vami sa milí diváci tak isto lúčim a nezabudnite nás sledovať opäť o týždeň. Svoje otázky nám môžete dovtedy posielať na e‑mailovú adresu euroskop@ta3.com. Majte sa krásne, dovidenia."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)
Vložila: (AO)

Kľúčové slová:
zdravotné vedy, živočíšna produkcia

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy , Pôdohospodárske vedy

Tlač