Akadémia ozbrojených síl SR

15. 01. 2015

(13.01.2015; Televízna stanica TA 3; Euroskop; 16.30; por. 1/1; Simona Frantová/-)

Simona Frantová, moderátorka: Sapientia bonun patria - v preklade múdrosť, dobro, vlasť. Tieto slová vyslovil generál francúzskej armády Milan Rastislav Štefánik a stali sa mottom Akadémie ozbrojených síl, ktorá už 40 rokov nesie jeho meno. Za tento čas vychovala tisícky budúcich dôstojníkov pripravených brániť svoju vlasť. Som rada, že sa po novom roku opäť stretávame. Dnes si predstavíme päť zaujímavých projektov, o ktorých nám porozpráva rektor Akadémie ozbrojených síl pán Boris Ďurkech, dobrý deň."

Boris Ďurkech, rektor Akadémie ozbrojených síl SR: Dobrý deň."

Simona Frantová: A Agentúru Ministerstva školstva pre štrukturálne fondy Európskej únie bude zastupovať pán Marián Kostolányi. Vitajte."

Marián Kostolányi, Agentúra MŠ pre štrukturálne fondy EÚ: Ďakujem. Dobrý deň."

Simona Frantová: Pán Kostolányi na úvod si povedzme, koľko projektov akadémia v rámci operačného programu Výskum a vývoj realizovala a na čo boli zamerané?"

Marián Kostolányi: Akadémia ozbrojených síl z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom operačného programu Výskum a vývoj implementovala počas programového obdobia 2007 až 2013 celkovo päť projektov. Z toho tri projekty boli z opatrenia budovanie infraštruktúry vysokých škôl, ktorá bola financovaná v hodnote nad 10,5 milióna eur. Tento projekt vlastne úplne zmenil objekty akadémie. Prešla veľkou rekonštrukciou, zmodernizovala sa a vlastne touto modernizáciou sa zlepšilo hospodárenie a hlavne energetické hospodárenie s tým, že sa v priebehu sledovaných päť rokov ušetrilo dokopy 250-tisíc eur. Samozrejme v rámci tejto rekonštrukcie to ušetrenie je práve zo zateplenej plochy, ktorá bola v rámci budov akadémie takmer 8 200 metrov štvorcových. Jeden projekt má akadémia aj z opatrení prenosu poznatkov a technológií získané výskumom a vývojom do praxe a to v sume nad 900-tisíc eur. Tento projekt sa týkal vývoja metód a procesov v oblasti krízového manažmentu a vlastne riešil postupy v situáciách ako sú záplavy, evakuácie, epidémie, teroristické útoky, preprava toxického odpadu alebo pandémie. Tieto témy sú stále aktuálne v súčasnosti a je treba sa im venovať. V rámci nielen teoretických, ale akadémia má aj praktické skúsenosti a to v príprave aktívnej, teda aktívna príprava na mierové misie, kde v simulačných centrách adepti a manažéri simulujú nácviky pri zosuvoch pôdy, pri pretrhnutí vodných hrádz, havárií cisterien alebo pri úniku nebezpečných látok. V rámci týchto piatich projektov, teda dokopy bolo zazmluvnených v hodnote takmer 14 miliónov eur. A ešte tam bol samozrejme ten posledný projekt, ktorý sa týkal z opatrenia infraštruktúry výskumu a vývoja, ktorý súčasne ešte stále sa realizuje a tento sa venoval elektromagnetickej a kybernetickej bezpečnosti."

Simona Frantová: Poďme teraz k tomu projektu krízového manažmentu, ktorý pán Kostolányi spomenul. Vieme, že sa zaoberal tým, ako postupovať pri záplavách, epidémiách a teroristických útokoch. Pán rektor, aké výsledky ste v týchto konkrétnych oblastiach dosiahli."

Boris Ďurkech: Jedná sa o projekt Metódy, formy, postupy, didaktické procesy v oblasti krízového manažmentu s využitím simulačných technológií. Ten projekt je v hodnote zhruba 938-tisíc eur. Rieši v podstate krízové situácie, ktoré akadémia vie nasimulovať a potom v podstate modelovaným spôsobom naučiť trebárs krízové štáby tak, aby dokázali zvládať krízové situácie a mohli sa vopred na ne pripraviť. Ako už tu bolo spomínané, vieme nasimulovať v podstate akýkoľvek druh krízovej situácie. Zameriavame sa predovšetkým na záplavy, požiare, úniky chemických látok, správanie sa veľkého počtu civilistov, správanie sa davov evakuácie pri epidémii, pandémii, vytváranie karantén, ošetrovanie a hospitalizácia zranených s rôznym stupňom zranených, transporty a zásobovanie, ženijné práce, odstraňovanie výbušnín, teroristické útoky, protiteroristické opatrenia. Podstatou opatrenia je vybudovanie softvéru a hardvéru tak, aby sme toto vedeli ošetriť a realizovať. Realizujeme tam v podstate aplikovaný výskum riešenie krízového riadenia. Snahou je vybudovať pracovisko simulačných a modelačných krízových situácií a stavov. Spolupracujeme samozrejme s Akadémiou policajného zboru, s krízovými štábmi na úrovni krajov, okresov. Celkovo ide o to, v podstate vymyslieť alebo vytvoriť nejakú krízovú situáciu a potom namodelovať konkrétne krízové stavy a ich odstraňovať. Toto krízové pracovisko v podstate umožňuje overiť činnosť riadiacich orgánov, obvodných úradov, riadiacich orgánov samosprávy miest a obcí pri organizovaní, riadení a vykonávaní tých záchranných prác, umožňuje overiť reálnosť spracovávaných plánov ochrany obyvateľstva pri riešení mimoriadnych udalostí spojených s únikom nebezpečnej látky napríklad. Umožňuje overiť činnosť riadiacich orgánov pri realizácii opatrení na ochranu obyvateľstva s dôrazom na evakuáciu, ukrytie a vykonávanie záchranných prác. Umožňuje overiť a zdokonaliť činnosť riadiacich orgánov pri realizácii opatrení na ochranu obyvateľstva, osadenstva, objektov a materiálu. Tak isto umožňuje overiť funkčnosť spracovanej dokumentácie, overiť funkčnosť informačného systému civilnej obrany pri vzniku mimoriadnej situácie. Ak to môžem zjednodušiť, tak napríklad pri záplavách máme nejaké mesto, v blízkosti ktorého je vodná nádrž, pri nejakých tých dlhodobých dažďoch dochádza k naplneniu tej hrádze vodného diela až do momentu, keď dôjde k pretrhnutiu tejto vodnej hrádze a potom je tá prívalová vlna, tá sa rúti na daný objekt, mesto, obec alebo nejaký ten chránený objekt, v ktorom sa nachádzajú ľudské životy, hodnoty, materiál, vznikajú záplavy, vznikajú požiare. Cieľom tohto krízového štábu je vyhodnotiť situáciu, v prvom poradí zachrániť čo najväčšie množstvo osôb a potom majetok a ďalšie veci s tým spojené."

Simona Frantová: Pán rektor, ďalšie tri projekty, ktoré ste realizovali, sa týkali infraštruktúry vysokých škôl a získali ste finančnú podporu na tieto projekty viac ako 10 miliónov eur. Naša relácia má však iba 15 minút, tak si rozoberme aspoň prvý projekt."

Boris Ďurkech: Prvý projekt, jedná sa o projekt budovanie infraštruktúry a modernizácia Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika. Má v podstate dve časti. Prvá časť je rekonštrukcia a modernizácia budov školy s dôrazom na zníženie energetických strát. Ako tu už bolo spomínané, mali sme podľa prepočtu energetickej inšpekcie ministerstva obrany, bola predpokladaná úspora približne 50 percent. Sledovaná úspora po dobu piatich rokov od ukončenia projektu má predstavovať zhruba 7 590 gigajoulov. Reálnosť týchto projektov a prepočtov potvrdzuje aj ročná úspora, kedy už po prvom roku sledovania bola získaná úspora vo výške 2 940 gigajoulov a finančná úspora bola v hodnote 248 341 eur. V podstate každé štyri roky sme schopní ušetriť milión eur. Myslím si, že táto čiastka je značne vysoká. Táto úspora samozrejme bude viesť k zníženiu energetickej náročnosti, ale predovšetkým zníži náklady na prevádzku, čo sa v podstate odrazí aj v štátnom rozpočte, budeme si potom menej pýtať. Druhým projektom je modernizácia výučbového a výskumného procesu prostredníctvom komplexného zavedenia moderných IKT technológií do učební a internátov. Obsahom je vybudovanie jednotné informačného a komunikačného systému pre potreby študentov, pedagógov, zamestnancov. projekt umožnil prepojenie počítačov s dataprojektormi, pripojenie internetu do všetkých učební, špecializovaných učební a laboratórií, vybudovanie štrukturovanej kabeláže v celom objekte školy a obsadenie ... siete aktívnymi prvkami. Celkovo sa nám podarilo zrealizovať, zrekonštruovať a zmodernizovať zhruba 67 učební. Vybudovanie centrálneho uzla, intranetu a zabezpečenie pripojenia na internet, implementácia bezpečnostných prvkov, ktoré spĺňajú medzinárodné kritéria podľa štandardov EÚ a NATO a ministerstva obrany. Ďalej sme vybudovali dátové centrum ... systémy, serverové farmy, centrálnu virtuálnu knižnicu, archív, ktorí slúži pre potreby vzdelávacieho procesu zamestnancov, ďalej sme zaviedli moderné e-learningové metódy a využívame multimediálne nástroje na možnosť diaľkového vzdelávania našich študentov. Vybudovali sme tak isto internetové hlasové multimediálne komunikačné systémy na báze IP prostriedkov, realizovali sme komplexný systém pre spracovanie audia a videa na jeho využívanie, vrátane koncových zariadení, implementovali sme bezdrôtovú wifi komunikáciu, komunikačný polygón v Akadémii ozbrojených síl. Prínosy z tohto projektu bola realizácia projektu zabezpečiť študentov v rámci vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania v súlade s koncepciou budovania sieťovo orientovaných spôsobilostí NEC a obranných spôsobilostí Slovenskej republiky v duchu noriem EÚ a NATO štandardov. Ďalej významnou mierou prispeje k rozvoju všeobecnej a špecializovanej učebno-výchovnej základne pre komplexnú prípravu personálu sekundárnym zabezpečením, multimediálnu podporu vzdelávania a implementáciu nových technológii vo výučbe v súlade s potrebou praxe absolventov našej školy. A v neposlednom rade podporí prácu technologickej spôsobilosti a aktívnu činnosť vedecko... Akadémie ozbrojených síl primárne v projektoch NATO, RTO a Európskej obrannej agentúry EDA. Toľko ohľadne toho projektu."

Simona Frantová: Ešte nám zostal posledný piaty projekt za viac ako dva milióny eur. Ten je konkrétne z oblasti infraštruktúry výskumu a vývoja, tak čoho presne sa týkal?"

Boris Ďurkech: Tento projekt považujeme za unikum na Slovensku. Ide o vybudovanie výskumného pracoviska elektromagnetickej a kybernetickej bezpečnosti v hodnote zhruba 22 milióna eur. Ide o jedinečné pracovisko na Slovensku svojho druhu v tejto oblasti. Cieľom je vybudovanie jedinečného laboratória v Slovenskej republike, ktoré komplexne rieši elektromagnetickú bezpečnosť na úrovni aplikovaného výskumu, teoretickú analýzu, matematické modelovanie a vo verifikačnej fáze testovanie elektromagnetickej odolnosti zavádzanej a vyvíjanej polovodičovej techniky, elektroniky zabezpečovacích systémov AKIS (?). Samotné testovanie vyžaduje spôsobilosť bezpečného generovania elektromagnetických polí s veľkou hustotou energie. Pri špecifikácii parametrov sa dosahuje spôsobilosť. V laboratóriu je pritom braná zreteľ na finančné možnosti projektu, očakávané dosiahnuté technické možnosti konštrukcie teroristických systémov v najbližších piatich a možno až pätnástich rokoch. To znamená, že sme v predstihu v priemere o zhruba desať rokov pred možným vývojom - to čo príde na trh, čo budú schopní tí teroristi aplikovať v nasledujúcich piatich až pätnástich rokoch. Po zakúpení ďalšieho softvéru a navrhovanej laboratórnej techniky bude možné charakterizovať použitie a štruktúry, zmeny ich vlastnosti vplyvom elektromagnetických polí, vhodnosť pre bezpečnostné aplikácie, bezpečne generovať výkonové elektromagnetické polia a testovať ich podľa úrovne štandardov Slovenskej republiky, EÚ a NATO. Ďalej sme v rámci toho projektu vybudovali dve laboratória. V jednom sme aplikovali IT prístrojovú techniku, v druhom sme vybudovali reverbačnú komoru a komoru Smart 1000. Činnosť obidvoch je previazaná, pričom je odborne riešená problematika senzorových bezpečnostných aplikácií so zameraním sa na charakteristiku vývojových polovodičových materiálov, polovodičových a kompozitových (?) mikro a nanoštruktúr, polovodičových dialektrických (?) štruktúr a ... štruktúr. Pracovisko kybernetickej bezpečnosti, ktoré som spomínal, ide o laboratórium pre simuláciu, diagnostiky, analýzu, výstrahu, ochranu proti kybernetickým útokom, ktoré umožní podrobnú analýzu jednotlivých kategórií škodlivého softvéru šíreného v rámci rôznych aplikácií a rozhraní, ich typické algoritmy a anomálie. Taktiež sme schopní diagnostikovať cielené útoky možných foriem s cieľom zahltenia a kolapsu siete, servera a aktívnych prvkov siete a podobne. Zakúpená technológia nám umožní na báze vývoja špecializovaných hardvérov a architektúr vytvoriť ich simulačné prostredie, spôsoby výstrahy a eliminácie, poprípade ochranu portov, serverov a PC siete, komunikačnej a informačnej infraštruktúry."

Simona Frantová: Môžeme teda povedať, že projekty Akadémie ozbrojených síl sú prevažne orientované na oblasť bezpečnosti, simulované havárie, ale dotkli sme sa aj mierových misií vo svete. Pán Kostolányi, realizovali vysoké školy alebo možno nejaké súkromné spoločnosti nejaké podobné projekty týkajúce sa bezpečnosti?"

Marián Kostolányi: Tak v rámci operačného programu Výskum a vývoj, ktorý čerpal z rôznych oblastí bolo dvanásť tém, medzi nimi bola samozrejme aj bezpečnosť a ochrana. Bezpečnosť si zobrali na mušku alebo na paškál samozrejme aj iné organizácie ako Akadémia ozbrojených síl a venovali sa protipovodňovej ochrane, otázkam národnej a medzinárodnej bezpečnosti, technológiám na predvídanie krízových situácií, vplyvov kozmického žiarenia. A boli aj témy, ktoré sa zaoberali napríklad opatreniami proti nákaze zvieratami. Všetky tieto témy sú v súčasnosti aktuálne a veľmi dôležité a treba sa im venovať v zmysle štátnej politiky a priorít politiky Európskej únie."

Simona Frantová: Ešte máme pár sekúnd na poslednú otázku, pán rektor, aké máte plány do ďalšieho programového obdobia, budete sa uchádzať tiež o eurofondy?"

Boris Ďurkech: Chceli by sme, ak samozrejme nám to umožní ministerstvo školstva, tak máme záujem aj o ďalšie programové obdobie 2014 až 2020 a v prvom poradí chceme predovšetkým dokončiť už implementované projekty, to znamená druhú etapu, tretiu etapu a chceme dopracovať aj to pracovisko elektromagnetickej a kybernetickej bezpečnosti Akadémie ozbrojených síl."

Marián Kostolányi: Ja len chcem v tejto relácii povedať, že 21. januára je predstavenie nového operačného programu Výskum a inovácie v Centre vedecko-technických informácií. Čiže je to na webovej stránke ministerstva školstva."

Simona Frantová: Tak toto je už záver našej diskusie. Páni ja vám ďakujem za cenné informácie a váš čas. Dovidenia."

Boris Ďurkech: Dovidenia."

Marián Kostolányi: Ďakujeme, dovidenia."

Simona Frantová: To je od nás z dnešnej relácie všetko. Ak vás téma zaujala, radi odpovieme na vaše otázky, ktoré môžete posielať na e-mailovú adresu euroskop@ta3.com. Ja sa na vás teším opäť o týždeň. Dovidenia."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.
(AO)

Kľúčové slová:
projekty, elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy, vysoké školy

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač