Čo sa za mladi naučíš…

16. 01. 2015

BRATISLAVA 9. januára 2015 

Pozreli sme sa na to, akú šancu na uplatnenie majú absolventi rôznych študijných odborov. Rozdiely v tom, či si absolventi škôl nájdu prácu vo svojom odbore, sú veľmi výrazné. Kým v prípade absolventov medicíny vyše 80 percent nájde uplatnenie v zdravotníctve, v prípade sociálnej práce a environmentálnej ochrany je to menej ako 20 percent absolventov. Výrazný prebytok absolventov oproti dopytu na trhu je v prípade poľnohospodárstva, humanitných vied a prekvapivo aj priemyslu a stavebníctva. Najväčší nedostatok absolventov je v odbore informačných technológií.

Z vysokoškolsky vzdelaných ľudí v odboroch veterinárstvo, medicína, právo a informačné technológie viac ako 90 percent končí na vysokokvalifikovaných pozíciách. Naopak, najmenej (len niečo vyše 50 percent) sa na týchto pozíciách uplatňujú absolventi sociálnej práce a environmentálnej ochrany.

Z našich výsledkov vyplývajú aj niektoré odporúčania:

- Na trhu práce nie je nedostatok pracovníkov s kvalifikáciou pre priemysel, resp. stavebníctvo. Problémom sú skôr ich nedostatočné zručnosti.

- Ak by mali byť niektoré študijné odbory predmetom regulácie, odporúčame sústrediť sa iba na odbory s veľmi nízkou uplatniteľnosťou (sociálna práca, environmentálna ochrana a poľnohospodárstvo). 

- Osožná môže byť aj regulácia v prípade študijných odborov, v ktorých absolventi nadobúdajú špecifické zručnosti a vedomosti vedúce k nízkej medziodvetvovej mobilite (lekári, zdravotné sestry, učitelia). Práve pre tieto odbory je ľahké do budúcna odhadovať dopyt, ktorý závisí najmä od demografického vývoja.

- Prípadná podpora zo strany štátu by mala smerovať na odbory s dobrým uplatnením a výrazným nedostatkom absolventov (IT).

- Vo väčšine odborov, ktoré majú priemernú uplatniteľnosť, sa namiesto regulácie či motivácie odporúčame zamerať skôr na posilnenie zručností, ktoré ich študenti získavajú.

Podrobnosti nájdete v komentári na linke:

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10041

Martin Filko
hlavný ekonóm a riaditeľ
Inštitút finančnej politiky

Zdroj: PR servis, 9.1. 2015

(AO)

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Tlač