Konferencia k predstaveniu operačného programu Výskum a inovácie

21. 01. 2015

tlačová konferencia: minister školstva Juraj Draxler, minister hospodárstva Pavol Pavlis a zástupca Európskej komisie Christopher Todd

V stredu 21. januára 2015 sa v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste v Bratislave uskutočnila Konferencia k predstaveniu operačného programu Výskum a inovácie a k podpore výskumu, vývoja a inovácií z vybraných programov EÚ. Organizátormi podujatia boli Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR. Konferencii predchádzala tlačová beseda, na ktorej vystúpili minister školstva Juraj Draxler, minister hospodárstva Pavol Pavlis a zástupca Európskej komisie Christopher Todd.

Krátky prehľad

Dňa 28. októbra 2014 bol Európskou komisiou schválený Operačný program Výskum a inovácie. Predstavuje spoločný programový dokument Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pre poskytnutie podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020 v oblasti zameranej na vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre inovácie pre všetky relevantné subjekty a podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ako základného piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti.
Operačný program Výskum a inovácie nadväzuje na operačný program Výskum a vývoj a operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v programovom období 2007 – 2013.
Celková alokácia OP VaI za zdroje EÚ predstavuje 2 266 776 537,00 EUR, z toho viac ako tri štvrtiny všetkých finančných prostriedkov sú určené na posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií a zvyšná časť je alokovaná na podporu zvýšenia konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov.

konferencia k predstaveniu OP Výskum a inovácie

Jednotlivé body programu konferencie počas dopoludňajších hodín:

-          Slávnostné otvorenie konferencie a zahájenie implementácie operačného programu Výskum a inovácie
-          Základná štruktúra operačného programu Výskum a inovácie, princípy a zmeny oproti programovému obdobiu 2007 –  2013
-          Systémové opatrenia v rámci OP VaI – národné projekty
-          Plánované aktivity MŠVVaŠ SR v rámci OP VaI

Ján Turňa  –  generálny riaditeĺ CVTI SR
Počas prvého panela vystúpení dominovala prezentácia generálneho riaditeľa Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) J. Turňu, v ktorej predstavil národné projekty za MŠ VVaŠ  t. j. projekty realizované v CVTI SR a zdôraznil, že v novom programovacom období by sa malo na tieto úspešné projekty nadviazať.  Budú pokračovať na novej platforme, ktorá vyplýva z koncepcie nového obdobia. Taktiež zástupcovia Ministerstva hospodárstva predstavili svoje národné projekty a novinkou by mal byť kreatívny priemysel, ktorý zahrňuje  hlavne reklamu a marketing, dizajn, módny dizajn a i.

 V popoludňajších hodinách odzneli tieto témy:

-          Podpora v rámci Horizontu 2020
-          Podpora v rámci programu COSME
-          Podpora v rámci programu ERAZMUS+
-          Možnosti synergického financovania z EŠIF vo vzťahu k Horizontu 2020, COSME, Erazmus+ a iným programom EÚ
-         Synergie operačného programu ľudské zdroje a operačným programom Výskum a inovácie
-          Podpora v rámci COST
-          Záverečná diskusia a ukončenie konferencie

Program konferencie

konferencia k predstaveniu OP Výskum a inovácie

logá konferencie k predstaveniu OP Výskum a inovácie

Z podkladov MŠVVaŠ spracovala: Mgr. Mária Izakovičová

Foto: Ing. Alena Oravcová
Kliknutím na fotky, zobrazia sa vám v plnom rozlíšení.

Kľúčové slová:
CVTI SR, konferencie, duševné vlastníctvo, inovácie

<< < | 1 | 2 | > >>
Tlač