Konferencia – Slovenská republika v Horizonte 2020

16. 01. 2015

Ján Turňa  –  generálny riaditeĺ CVTI SRDňa 16. januára 2015 sa v Centre vedecko-technických informácií SR uskutočnilo oficiálne otvorenie Styčnej kancelárie pre výskum a vývoj (SLORD). Organizátormi podujatia boli Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Centrum vedecko-technických informácií SR a Styčná kancelária pre výskum a vývoj.

Cieľom podujatia bolo priblížiť vedcom a výskumníkom dôvody založenia  Styčnej kancelárie pre výskum a vývoj, jej úlohy a ciele pri podpore účasti v európskych programoch podporujúcich výskum a inovácie s dôrazom na Horizont 2020. Účastníci sa mohli  dozvedieť, ako im môže SLORD pomôcť pri ich snahách participovať v celoeurópskych projektoch. Podujatie bolo  interaktívne a podľa očakávaní zapojilo sa aj publikum.

Podujatie chcelo priniesť  prvé výsledky a skúsenosti s Horizontom 2020, a to v rámci dvoch diskusných panelov. Prvý panel „Stratégie účasti v rámcových programoch“ vniesol  pohľad zo všetkých hlavných sektorov na to, aké procesy a iniciatívy nastavujú univerzity, Slovenská akadémia vied a firmy pri účasti v Horizonte 2020. Zároveň otvorilo diskusiu o tom, čo sú základné prekážky našej participácie v rámcových programoch. Cieľom panelu bolo identifikovať:

-          najlepšiu prax pri zapájaní sa do Horizontu 2020
-          stratégie aké volia jednotlivé inštitúcie pri účasti v Horizonte 2020
-          motiváciu pre inštitúcie a výskumníkov

prvá panelová diskusiaPo kliknutí, dostanete foto v plnom rozlíšení

Zľava: Igor Kočiš, CEO, GA Drilling; Ján  Čelko, prorektor, Žilinská univerzita v Žiline; Vladimír Šucha, generálny riaditeľ, Joint Research Centre; Dušan Šándor, 1. tajomník, Stále zastúpenie SR pri EÚ; Karol Fröhlich, člen predsedníctva, Slovenská akadémia vied; Dušan Meško, prorektor, Univerzita Komenského v Bratislave; Stanislav Biskupič, prorektor, Slovenská technická univerzita

Druhý panel „Slovensko v Horizonte 2020. Skúsenosti a odporúčaniapriniesol  pohľad vedcov, ktorí sú dlhodobo aktívni v rámcových programoch, ako aj pohľad postdoktoranda, ktorý získava prvé skúsenosti z projektov. Cieľom panelu j bolo identifikovať:

-          základné predpoklady úspechu v Horizonte 2020
-          skúsenosti s nastavením výziev a prípravou projektov
-          skúsenosti s hodnotením projektov
-          hlavné chyby, ktorým je potrebné sa vyhnúť pri príprave projektov

druhá panelová diskusia                                         Po kliknutí, dostanete foto v plnom rozlíšení


Zľava: Patrik Helmich, MŠVVaŠ SR; Radoslav Delina, Technická univerzita v Košiciach; Vladimír Bužek, Fyzikálny ústav SAV;  Daniel Straka, vedúci Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj;  Alexandra Bitušíková, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici; Daniela Macáková, Ardaco, a. s.; Martin Weis, Slovenská technická univerzita v Bratislave

 Program:

Na oficiálnom otvorení sa zúčastnili generálny riaditeľ, Centra vedecko-technických informácií SR Ján Turňa a Daniel Straka, vedúci Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj.

 9.30 – 11.00: Stratégie účasti v rámcových programoch – panelová diskusia

Moderátor: Dušan Šándor, 1. tajomník, Stále zastúpenie SR pri EÚ

Key note speech: Vladimír Šucha, generálny riaditeľ, Joint Research Centre

Panelisti:
Karol Fröhlich, člen predsedníctva, Slovenská akadémia vied; Ján Čelko, prorektor, Žilinská univerzita v Žiline; Stanislav Biskupič, prorektor, Slovenská technická univerzita; Dušan Meško, prorektor, Univerzita Komenského v Bratislave; Igor Kočiš, CEO, GA Drilling

11.30 – 13.00: Slovensko v Horizonte 2020. Skúsenosti a odporúčania – panelová diskusia

Moderátor:

Daniel Straka, vedúci Styčnej kancelárie pre výskumu a vývoj

Key note speech: Patrik Helmich, Aktuálny stav účasti v Horizonte 2020

Panelisti:
Vladimír Bužek, Fyzikálny ústav SAV; Radoslav Delina, Technická univerzita v Košiciach; Alexandra Bitušíková, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ; Martin Weis, Slovenská technická univerzita v Bratislave a Daniela Macáková, Ardaco, a. s.

Konferencia Slovensko v HORIZONTE 2020

Program

Prezentácie

Správa z konferencie (SLORD)

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli bola zriadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Centrom vedecko-technických informácií SR. Svoju činnosť začala 2. januára 2014. Samotná kancelária sa zameriava na sledovanie európskych politík a nástrojov na podporu výskumu a vývoja s dôrazom na nový rámcový program pre výskum a inovácie – Horizont 2020.

logá zakladateĺov SLORD

Zdroj:
SLORD (Slovak Liaison Office for Research and Development)

leták (EN)

Spracovala: Mária Izakovičová

Kliknutím na fotky, zobrazia sa vám v plnom rozlíšení.

Foto: CVTI SR

Kľúčové slová:
konferencie

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Tlač