CVTI SR: Cena za transfer technológií na Slovensku 2015

13. 10. 2015

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) vyhlásilo v tomto roku 3. ročník súťaže CENA ZA TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU 2015.

Vyhlásenie výsledkov súťaže na NITT SK 2015

Cieľom súťaže je zvýšiť povedomie a zapojenie sa pracovníkov výskumu a vývoja verejných vedeckovýskumných inštitúcií na Slovensku do procesu ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie a ich propagácie smerom k širšej verejnosti. Súťaž  je určená pre inovácie, technické riešenia, výsledky vedeckovýskumnej činnosti a ich pôvodcov pochádzajúcich výhradne z inštitúcií slovenských vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a rezortných výskumných ústavov na Slovensku. Do súťaže bolo možné prihlásiť technológie, ktorých vznik bol nahlásený vedeckovýskumným inštitúciám v termíne od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015. Mgr. Andrea Putalová a doc. Ing. František Duchoň, PhD.

Výsledky súťaže boli slávnostne vyhlásené 7. októbra 2015 v CVTI SR v rámci Konferencie NITT SK 2015 – Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí. V mene CVTI SR ceny oceneným odovzdala Mgr. Andrea Putalová, riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Podujatie moderovala Mgr. Monika Vozárová. 

Ocenení Cenou za transfer technológií na Slovensku 2015

1. kategória: Inovácia s najväčším potenciálom pre uplatnenie v praxi

Kmene mikroorganizmov Lactobacillus Plantarum LS/07 CCM 7766 a spôsob ich využitia

Majiteľ technológie: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Pôvodcovia: MVDr. Ladislav Strojný, PhD., MVDr. Alojz Bomba, DrSc.

2. kategória: Najlepšie realizovaný transfer technológií

Kancelária spolupráce s praxou STU za Prísadu na zvýšenie cetánového čísla dieselových palív alebo biodieselových palív a jej použitie

Majiteľ technológie: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Pôvodcovia: doc. Ing. Pavol Daučík, PhD. a kolektív

3. kategória: Prístup inovátora k realizácii transferu technológií

doc. Ing. František Duchoň, PhD. a kolektív

Pracovisko: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

(MB)

Foto: Ing. Alena Oravcová

Video: Marián Zelenák

Kľúčové slová:
CVTI SR, konferencie, vysoké školy, Slovenská akadémia vied, súťaže, inovácie

Video súbory k článku

<< < | 1 | 2 | > >>
Tlač