Druhý ročník burzy technológií a vedomostí sústredil viac ako stovku projektov

13. 10. 2015

logo CVTI SRUž po druhýkrát mohla vedecká obec výsledky svojej práce prezentovať na podujatí Trans Tech Burza. O možnosti využitia práce vedeckovýskumných inštitúcií v praxi komunikovali vedeckí pracovníci priamo so zástupcami podnikateľského sektora. 

Druhý ročník podujatia Trans Tech Burza privítal tento rok približne 130 účastníkov. Cieľom bolo opätovne prepájať záujmy vedeckovýskumnej činnosti so záujmami komerčnej praxe. Zástupcovia akademického sektora, vedy a podnikatelia sa stretli, aby otvorili spoločnú diskusiu o možnostiach vzájomnej spolupráce.

Rovnako ako pri predchádzajúcom ročníku hlavnými organizátormi podujatia boli Slovenská akadémia vied (SAV) a Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Počas dvoch „burzových dní“ odznelo 25 prezentácií a k vzhliadnutiu bolo 65 posterov.  „Prihlásených sme mali spolu 140 projektov, ktoré zahŕňali jednak samotné nové technológie, expertné kapacitné služby a tiež bežiace projekty,“ konkretizuje Zuzana Čeplíková z CVTI SR. Ako ďalej doplnila, na oficiálnej stránke podujatia si prezrelo tieto projekty viac ako 1 700 návštevníkov stránky.    

Dôležitou súčasťou podujatia boli i takzvané b2match partnerské stretnutia. Išlo o priame konzultácie vedeckých pracovníkov so zástupcami firiem. Témami spoločných rozhovorov  sa stali práve možnosti spolupráce, ktorá by konkrétnu technológiu preniesla do reálneho využitia v komerčnej sfére. „Evidovaných sme mali 20 zástupcov firiem, ktorí mali záujem diskutovať o možnej spolupráci s vedeckou komunitou. Priamo dohodnutých b2match stretnutí prebehlo približne 40,“ dopĺňa Čeplíková.

CVTI SR predstavilo na podujatí dva zo svojich národných projektov, jednak projekt NPC, ako aj projekt NITT SK. Oba tieto projekty súvisia s podporou transferu technológií na Slovensku a zároveň i malého a stredného podnikania.
Trans Tech Burza 2015 potvrdila, že je platformou vhodnou pre spoločnú diskusiu o potrebách vedy a praxe a zároveň priestorom pre vytváranie potrebných vzťahov v týchto dvoch oblastiach.

Mgr. Eva Vašková

Fotogaléria z podujatia

Uverejnila MI

Kľúčové slová:
CVTI SR, workshop, inovácie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač