Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach

29. 10. 2015

Propagačný plagát MEDIPARK KošiceStrategickým cieľom projektu MEDIPARK, Košice je vybudovanie univerzitného biomedicínskeho vedecko-technického parku (UVP MEDIPARK, Košice) ako špičkového národného a medzinárodného centra pre aplikovaný výskum a vývoj, ako aj transfer jeho výsledkov do praxe v oblasti medicíny.

UVP MEDIPARK, Košice vznikne integráciou ľudského potenciálu s expertízou v biomedicínskych vedách, výskumnej infraštruktúry a priemyselných (komerčných) partnerov v mieste realizácie projektu – budove Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) na Triede SNP 1 v Košiciach. Akademickými inštitúciami zúčastňujúcimi sa na realizácii projektu sú: Univerzita P. J. Šafárika (Lekárska a Prírodovedecká fakulta), Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF), Neurobiologický ústav SAV (NbÚ) a Technická univerzita v Košiciach (TUKE).
Centrá excelentnosti s biomedicínskym zameraním tvoria jadro budovania UVP MEDIPARK, Košice. Kreovaním UVP MEDIPARK, Košice sa dosiahne:
a) koncentrácia vedeckého potenciálu a experimentálnej infraštruktúry na prieniku medicíny, biológie, biochémie, biofyziky, informatiky a bioinžinierstva;
b) integrácia biomedicínskeho výskumu a prenosu výsledkov výskumu do medicínskej praxe na poli prevencie, diagnostiky a liečby;
c) aplikácie vedeckých poznatkov v klinickej praxi, verejnom zdravotníctve, vzdelávaní a v biotechnológiách.

Implementácia projektu smerujúca k vybudovaniu UVP MEDIPARK, Košice je realizovaná v troch základných skupinách aktivít:

1) Vybudovanie fyzickej infraštruktúry UVP MEDIPARK, Košice ako sofistikovaného technologického celku na Triede SNP 1 v Košiciach. Druhou stavbou realizovanou v rámci budovania fyzickej infraštruktúry UVP MEDIPARK, Košice bude pavilón chirurgie a PGA malých zvierat v Univerzitnej veterinárskej nemocnici (UVLF).
2) Realizácia špičkového aplikovaného výskumu vo vybraných oblastiach vedy, vrátane jeho spoločensko-humanitnej dimenzie premietnutej do verejného zdravotníctva v piatich kľúčových (CORE) výskumných programoch:

  • Farmakogenetika a individualizácia liečby. Výskumný program zameraný na: a) štúdium markerov asociovaných s terapeutickým účinkom a s nežiaducimi účinkami liečiv a na význam antiangiogénnych liečiv v terapii nádorov (garant: prof. MVDr. J. Mojžiš, DrSc.); b) mechanizmy fotodynamickej liečby nádorov (garant: RNDr. J. Mikeš, PhD.); c) genetické markery nádorových chorôb, mechanizmy bunkovej smrti a medzibunkových interakcií; prínos inovatívnych postupov v liečbe onkologických chorých (garant: prof. RNDr. P. Fedoročko, PhD.).
  • Metabolizmus – ateroskleróza – starnutie. Výskumný program zameraný na: a) úlohu bunkového stresu v mechanizmoch bunkovej smrti pri procesoch asociovaných starnutím (garant: doc. RNDr. V. Víglaský, PhD.); b) interakcie genotypu a prostredia v mechanizmoch prispievajúcich k poruchám metabolizmu, diabetu a aterosklerózy (garant: prof. MUDr. I. Tkáč, PhD.); c) bunkové mechanizmy porúch metabolizmu a aterosklerózy, klinické prejavy a komplikácie aterosklerózy a ich dopad na zdravotný stav obyvateľstva (garant: prof. MUDr. D. Pella, PhD.).
  • Neurovedy. Výskumný program zameraný na: a) reparatívne mechanizmy po traumách miechy (garant: RNDr. N. Lukáčová, DrSc.); b) neurodegeneratívne a neuroreparatívne mechanizmy, klinické prejavy a komplikácie neurologických ochorení (Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, sclerosis multiplex, cievne mozgové príhody (garant: prof. MUDr. Z. Gdovinová, PhD.).
  • Regeneračná a reprodukčná medicína. Výskumný program zameraný na: a) inovatívne možnosti regenerácie a reparácie kostných, kĺbových a chrupkových tkanív po úraze a pri degeneračných a autoimunitných ochoreniach (garant: MVDr. J. Rosocha, PhD.), b) využitie biotechnológií v regeneračnej a reprodukčnej medicíne (garant: doc. Ing. R. Hudák, PhD.).
  • Zoonózy a významné infekčné choroby. Výskumný program zameraný na: a) zoonózy a významné infekčné choroby z pohľadu epizootológie, skvalitnenia ich laboratórnej diagnostiky a prevencie (garant: prof. MVDr. J. Pistl, PhD); b) inovatívne prístupy v preventívnych opatreniach, diagnostike a liečbe významných infekčných chorôb v humánnej medicíne (garant: prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.); c) inovatívne prístupy pri riešení epidemiologických, diagnostických a preventívnych opatrení pri tlmení zoonóz a významných infekčných chorôb (garant: prof. Ing. Š. Vilček, DrSc.).

3) Organizačné a riadiace zabezpečenie chodu UVP MEDIPARK, Košice zamerané na
-  podporu aplikovaného výskumu v kľúčových (CORE) vedeckých zameraniach,
-  zabezpečenie intelektuálneho vlastníctva výsledkov aplikovaného výskumu,
-  transfer týchto výsledkov do realizačnej praxe prostredníctvom spin-off postupov.

UPJŠ plánuje v rámci projektu, na základe spolupráce s centrami partnerských inštitúcií – UCITT (TUKE) a CEKOODUV (SAV) zameranými na komercializáciu poznatkov a ochranu duševného vlastníctva vybudovať komplexné inštitucionálne zázemie pre transfer výsledkov výskumu a vývoja do praxe. Implementáciu projektu MEDIPARK, Košice koordinuje projektový manažér RNDr. Andrej Mirossay, PhD.
Partnerstvo v projekte MEDIPARK, Košice je založené na rovnocennom prístupe vo všetkých oblastiach projektu a rozhodnutia partnerov sú podložené konsenzom. UPJŠ v Košiciach, UVLF, NbÚ SAV i TUKE majú vytvorené projektové administrácie, ktoré navzájom veľmi úzko a efektívne spolupracujú pri implementácii projektu.
Očakávanými konkrétnymi výsledkami výskumnej činnosti v UVP MEDIPARK, Košice s transferom do klinickej praxe sú: rozvoj personalizovanej medicíny v liečbe nádorových chorôb ako aj v oblasti reprodukcie; využitie inovatívnych postupov v prevencii, diagnostike a liečbe vnútorných chorôb; využitie nových technológií v mikrochirurgii a minimálne invazívnej endoskopickej chirurgii; inovatívna liečba degeneratívnych ochorení a úrazov nervových tkanív ako aj degeneratívnych ochorení a úrazov skeletu; tlmenie šírenia zoonóz a významných infekčných chorôb. Celkovo je na projekt MEDIPARK, Košice alokovaných 19,9 mil. € v rámci UPJŠ.

Zdroj:

Mgr. Mária Hrehová, PhD.
Tlačový referent  a hovorca

web: http://www.upjs.sk/
http://www.upjs.sk/univerzita/medipark-kosice

Rektorát UPJŠ v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice

Uverejnila: MI

Kliknutím na obrázok, zobrazí sa v plnom rozlíšení

Kľúčové slová:
vedecké parky

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač