Nová „známka excelentnosti“ má zvýšiť kvalitu financovania regionálneho výskumu

12. 10. 2015

logo EKBrusel 12. október 2015: Európska komisia dnes začala novú iniciatívu s cieľom zabezpečiť, aby sa peniaze daňových poplatníkov vynakladali efektívne. Tomu má pomôcť zlepšenie spolupôsobenia financovania regionálnej politiky a výskumu zo zdrojov EÚ.

Nová schéma „známka excelentnosti“ regiónom umožní uznávať značku kvality, ktorá je udeľovaná sľubným návrhom projektov predložených v rámci programu Horizont 2020, ktorý je programom EÚ pre výskum a inováciu, a podporovať ich prístup k rôznym zdrojom financovania, ako sú napríklad európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) a ďalšie vnútroštátne alebo regionálne investičné programy.

Značka kvality „známka excelentnosti“ bude udelená sľubným projektom predloženým v rámci programu Horizont 2020, ktoré v náročnom a nezávislom procese hodnotenia síce získali vysoké hodnotenie, ale z dôvodu rozpočtových obmedzení nemohli byť financované. Vo svojej pilotnej fáze sa „známka excelentnosti“ bude udeľovať najprv návrhom malých a stredných podnikov (MSP) predložených na základe nástroja pre MSP v rámci programu Horizont 2020. Opatrenia by sa neskôr mohli rozšíriť aj na ďalšie oblasti programu Horizont 2020.

Iniciatíva „známka excelentnosti“ je konkrétnym príkladom širšieho záväzku Komisie maximalizovať vplyv investícií EÚ do výskumu a inovácií prostredníctvom zlepšovania spolupôsobenia medzi programom Horizont 2020 a európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi a inými programami EÚ ako COSME a Erasmus+. Tento záväzok potvrdil aj predseda Juncker vo svojom prejave o stave Únie 9. septembra.

Celá tlačová správa

Zdroj: Európska komisia

Uverejnila: MI

Tlač