Ochrana prírody v Európe

02. 10. 2015

logo EKAk máme do roku 2020 zastaviť úbytok biodiverzity, musíme sa viac snažiť uviedla tlačová správa Európskej komisie  z 2. októbra  2015.

Cieľom stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 je zastaviť úbytok biodiverzity a degradáciu funkcií ekosystémov, do roku 2020 ich v čo možno najväčšej miere obnoviť a pomôcť zvrátiť stav globálneho úbytku biodiverzity. Stratégiou boli vytýčené ciele v týchto šiestich hlavných oblastiach: úplné vykonávanie právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia, zachovanie a obnova ekosystémov a ich funkcií, udržateľnejšie poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rybárstvo, prísnejšie kontroly inváznych nepôvodných druhov a zvýšenie príspevku EÚ k zvráteniu stavu globálneho úbytku biodiverzity. Stratégia EÚ zdôrazňuje potrebu plne využiť ekonomické a sociálne výhody, ktoré príroda poskytuje, a začleniť ich do systémov podávania správ a účtovníctva. Cieľom stratégie je tiež plnenie globálnych záväzkov v oblasti biodiverzity v rámci Dohovoru o biologickej diverzite ako príspevok k novej globálnej agende 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj.

Hodnotenie stratégie EÚ v oblasti biodiverzity v polovici jej trvania potvrdilo pokrok v mnohých oblastiach, no zároveň zdôraznilo potrebu väčšieho úsilia členských štátov pri jej realizácii, ak sa má zastaviť úbytok biodiverzity do roku 2020.

V hodnotení stratégie EÚ v oblasti biodiverzity v polovici jej trvania sa posudzovalo, či je EÚ na dobrej ceste k dosiahnutiu cieľa zastaviť úbytok biodiverzity do roku 2020. Jeho výsledky síce potvrdzujú pokrok v mnohých oblastiach, no zároveň podčiarkujú potrebu väčšieho úsilia na splnenie záväzkov týkajúcich sa realizácie stratégie členskými štátmi. Schopnosť prírody čistiť ovzdušie a vodu, opeľovať poľnohospodárske plodiny a znižovať následky katastrof, akými sú napr. záplavy, je ohrozená, čo môže znamenať nemalé a neočakávané náklady pre našu spoločnosť a ekonomiku. Výsledky prieskumu verejnej mienky na území celej EÚ, ukázali, že väčšina Európanov sa obáva dôsledkov úbytku biodiverzity a uvedomuje si možný negatívny vplyv na ľudské zdravie a dobré životné podmienky a v konečnom dôsledku aj na náš dlhodobý hospodársky rozvoj.

EÚ prijala spomínanú stratégiu, aby zastavila úbytok biodiverzity do roku 2020. Hodnotenie, ktoré prichádza v polovici jej realizácie, zdôraznilo potrebu urobiť v praxi ďaleko viac, ak sa má politika EÚ pretransformovať do konkrétnych opatrení. Po prvé, členské štáty musia dôslednejšie vykonávať právne predpisy EÚ v oblasti životného prostredia. Stav viac ako troch štvrtín významných prírodných biotopov v EÚ je v súčasnosti nepriaznivý a mnohým druhom hrozí vyhynutie. Zastavenie úbytku biodiverzity bude závisieť aj od toho, ako účinne dokážeme otázky súvisiace s biodiverzitou integrovať do politík poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, rybárstva, regionálneho rozvoja a obchodu. Zreformovaná spoločná poľnohospodárska politika umožňuje lepšie integrovať otázky týkajúce sa biodiverzity, no o úspechu spoločnej poľnohospodárskej politiky rozhodne miera, do akej členské štáty zavedú vnútroštátne opatrenia. V neposlednom rade je dôležité, aby sme naše prírodné bohatstvo poznali a uvedomovali si ho, a to nielen na území našich chránených oblastí, ale o veľa viac aj v našich krajinách a moriach. Komisia v súčasnosti vykonáva tzv. kontrolu vhodnosti smerníc EÚ o vtákoch a biotopoch, aby posúdila, či svoje ciele dosahuje tým najúčinnejším spôsobom.

Viac: Tlačová správa EK

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
environmentálna biotechnológia

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Pôdohospodárske vedy

Tlač