Univerzita Komenského si pripomenula 550. výročie založenia Academie Istropolitany

01. 10. 2015

Univerzita Komenského v Bratislave_logoTlačová správa, Bratislava 1. októbra 2015: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) si dnes pripomenula vedecko-akademickým podujatím 550. výročie založenia Academie Istropolitany (Universitas Istropolitana). UK s hrdosťou nadväzuje na tradície tejto najstaršej vysokej školy založenej na území Slovenska. Záštitu nad podujatím prevzal prezident SR Andrej Kiska.

Podujatie ponúklo prierez politickým, sociálnym a kultúrnym kontextom vzniku vysokého školstva v stredovýchodnej Európe v stredoveku, priblížilo vznik a činnosť Academie Istropolitany a ponúklo zamyslenie na tému univerzita a výzvy dnešného sveta.

„Ak by som mal stručne zhrnúť základné charakteristiky počiatkov univerzitného vzdelávania v stredovýchodnej Európe, tak by som upozornil na nasledovné skutočnosti: vznikli v čase, keď tento región vstúpil do svojho vrcholnostredovekého obdobia, charakteristického na rozdiel od oblastí súdobej západnej Európy všestranným rozmachom; za ich založením stáli osvietení panovníci, ktorí sa usilovali pozdvihnúť svoje krajiny na úroveň tých rozvinutejších západných a v záujme toho podporovali vzdelanosť; po smrti svojich zakladateľov (a dobrodincov) poľské a rakúske univerzity upadajú až dovtedy, kým sa situácia v krajinách nestabilizuje a na trón nenastúpia noví panovníci, ktorí pokračujú v diele svojich predchodcov a univerzity nestabilizujú - výnimkou je Uhorsko, kde pod vplyvom turbulentného vnútro- i zahraničnopolitického vývoja sa takáto ideová kontinuita nevytvorí, resp. nepretrvá a univerzity sa zakladajú vždy nanovo; úlohu pri tom zrejme zohralo aj to, že prvá uhorská univerzita nevznikla v sídle panovníka, ako to bolo v Čechách, Poľsku i Rakúsku,“ uviedol vo svojej prednáške historik a prorektor UK doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.

Vznik Academie Istropolitany priblížil prodekan Filozofickej fakulty UK doc. PhDr. Juraj Šedivý, PhD., MAS: „Podobne ako v prípade susedných univerzít v Prahe, Viedni či v Krakove boli aj začiatky Istropolitany poznačené improvizáciou. Kým v Krakove uplynuli medzi zriadením univerzity a začiatkom vyučovania tri roky, v Bratislave to stihli za dva. Slávnostnú aulu nahrádzal v tom období zrejme Kostol sv. Martina, kde práve v tom čase prebiehala výstavba neskorogotického presbytéria (1456 - 1487). Vyučovacie a obytné miestnosti pre pedagógov a študentov sa nachádzali v priestoroch Gmaitlovych domov na Ventúrskej ulici a v novopostavených troch 1-poschodových budovách východne od dnešného prepoštského paláca. Na univerzite boli zriadené 4 fakulty – na čele s dekanmi: tzv. artistická (t. j. slobodných umení), práva, medicíny a teológie. Artistická bola chápaná ako príprava pre vyššie fakulty.“

„Univerzita, to predsa bolo a stále je miesto, kde múdrosť našla inštitucionálne rámce pre rozvíjanie svojho programu zdokonaľovať jednotlivcov a ich výchovou prispievať k napredovaniu celej spoločnosti. V tomto programe sa poznanie spájalo s múdrosťou, aby spolu, v polyfónii hlasov, modulovali, dotvárali, završovali a znovu začínali príbeh o hľadaní a nachádzaní seba samého,“ uzatvoril podujatie prednáškou o univerzite a výzvach dnešného sveta prof. PhDr. Miroslav Marcelli, PhD., z Filozofickej fakulty UK.

Na podujatí sa okrem prezidenta SR zúčastnili aj zástupcovia diplomatických zborov, predstavitelia slovenských vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied,  ako aj ďalší významní hostia.

Bližšie informácie:
PhDr. Andrea Földváryová
vedúca
Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Univerzita Komenského v Bratislave
Tel.: +421 2 592 44 355
Mobil: +421 910 901 205
E-mail: andrea.foldvaryova@rec.uniba.sk
www.uniba.sk
www.facebook.com/Comenius.University

(Uverejnila: MB)

Kľúčové slová:
vysoké školy

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač