V Nitre otvorili Výskumné centrum AgroBioTech

19. 10. 2015

logo Univerzita Konštantína Filozofa v NitreV priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre 15. októbra slávnostne otvorili Výskumné centrum AgroBioTech. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a  Ústav genetiky a biotechnológií rastlín Slovenskej akadémie vied od roku 2013 do roku 2015 realizuje spoločný projekt Vybudovanie Výskumného centra AgroBioTech, spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci Operačného programu Výskum a vývoj, štátneho rozpočtu a vlastných finančných zdrojov univerzity. V rámci neho sa uskutočnila úspešná rekonštrukcia dvoch pavilónov v areáli SPU o celkovej ploche 5 800 m². Tieto tvoria priestorovú podstatu Výskumného centra AgroBioTech, súčasťou ktorého je 25 špecializovaných laboratórií, tri integrálne laboratóriá a potravinový inkubátor.

Nové výskumné univerzitné pracovisko slávnostne uviedol do života rektor SPU Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. Pozvanie na otvorenie prijal minister pôdohospodárstva Ľubomír Janhátek, štátny tajomník MŠVVaŠ Vladimír Kováčik, rektor UKF prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., riaditeľ Ústavu genetiky a biotechnológie rastlín doc. RNDr. Ján Salaj, DrSc., predseda NSK Milan Belica, primátor Nitry Jozef Dvonč, nitriansky biskup Mons. Viliam Judák,  ako aj ďalší predstavitelia politického a spoločenského života, zástupcovia domácich a zahraničných univerzít a praxe, a zástupcovia fakúlt.

Ako vo svojom príhovore zdôraznil rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., zmyslom celého projektu je dať vedcom a vysokoškolským učiteľom dvoch nitrianskych univerzít a Slovenskej akadémie vied plnohodnotne vybavené laboratóriá, ktoré sú nevyhnutné pre moderný primárny výskum. Celkové výdavky projektu zahrňujúce účasť univerzity predstavujú 3 368 661,63 eur a hodnota dvadsiatich piatich zakúpených prístrojov je v sume 3 123 478,80 eur. AgroBioTech na UKF v Nitre realizuje výskum v piatich výskumných laboratóriách vybavených najmodernejšou prístrojovou technikou: Laboratórium molekulárnej biológie, Embryotechnologické laboratórium, Fyziologické laboratórium, Biochemické laboratórium a Laboratórium biológie stresu.

„Nedá mi nespomenúť prínos našich odborníkov v rámci Fyziologicko-analytického laboratória, ktoré získalo medzinárodne akceptovateľný certifikát kontroly kvality analýz v German External Quality Assesment Scheme pre toxikologické analýzy v biologickom materiáli,“ informoval rektor Zelenický.

V rámci otvorenia Výskumného centra AgroBioTech sa uskutočnila prehliadka laboratórií, v popoludňajších hodinách sa v kongresovej sále výskumného centra konal odborný program naplnený prednáškami.

Fotogaléria

Zdroj:

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
biologické vedy, vysoké školy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy, Pôdohospodárske vedy

Tlač