EIB zvyšuje prítomnosť na Slovensku

06. 11. 2015

Bratislava/Luxemburg, 6. november 2015 - Skupina Európskej investičnej banky (EIB) dnes inaugurovala svoju kanceláriu v Bratislave, aby posilnila svoje zastúpenie na Slovensku.

Banka EÚ taktiež podpísala úver vo výške 350 miliónov euro na spolufinancovanie prioritných projektov, ktoré sú oprávnené na financovanie z fondov Európskej únie v programovom období 2014-2020. Zdrojmi od EIB – prvá časť úveru, ktorá je súčasťou schváleného úveru v celkovej výške 669,6 milióna euro – budú podporené strategické investície dopravnej infraštruktúry identifikované v Cestnom regionálnom Master Pláne Slovenskej republiky.

Prezident EIB Werner Hoyer, ktorý inauguroval kanceláriu skupiny EIB spolu s podpredsedom vlády a ministrom financií Slovenskej republiky Petrom Kažimírom, uviedol: „Kancelária zabezpečí našu fyzickú prítomnosť na Slovensku, prístupnosť trhu a zlepší naše dodávacie možností. Banka EÚ sleduje svoj prístup k mobilizácii investícií dosiahnutej prostredníctvom „úverov, blending a poradenstva“. Priestor je pre zvýšenie našej podpory a prehlbovanie spolupráce so slovenskými poskytovateľmi, súkromnými investormi, spolufinancovateľmi a orgánmi verejnej správy v prospech obyvateľov.“

„Zriadenie stálej kancelárie na Slovensku je významným momentom v rozvíjaní našich vzájomných vzťahov a zviditeľnenie EIB. Investície financované EIB prispeli k podpore hospodárskeho rastu našej ekonomiky a regionálnemu rozvoju.“ dodal podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky Peter Kažimír.

Na podporu činnosti a politického dialógu má EIB v súčasnosti svoje kancelárie v 20 členských štátoch a v 19 krajinách mimo EÚ.

Podpísané operácie EIB na Slovensku sú vo výške 6,6 biliónov euro. Dohoda o financovaní, ktorá bola dnes podpísaná, doplní rozsiahle portfólio strategických projektov v sektore dopravy.

Viceprezident EIB László Baranyay, ktorý je zodpovedný za aktivity na Slovensku, povedal: „Tento úver je dobrým príkladom toho, ako efektívne spájať naše zdroje s fondmi Európskej únie. Prispeje to k vytvoreniu bezpečnejšieho a plynulejšieho dopravného systému, najmä železníc. Pevne verím, že naša investícia zlepší atraktívnosť ekologicky priaznivých dopravných systémov, s prínosom z hľadiska zlepšenia kvality života slovenských občanov a posilnenia konkurencieschopnosti krajiny.“

Financovanie od EIB bude poskytnuté dvoma formami: štrukturálneho programového úveru na spolufinancovanie investícií v sektore dopravy v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a krytím národnej časti spolufinancovania Nástroja pre spájanie Európy v programovom období 2014-2020.

Zdrojmi od EIB budú financované investície potrebné na:

  •  budovanie chýbajúcich úsekov hlavnej železničnej a cestnej siete TEN-T (Transeurópske siete – Doprava);
  •  obnovu parku železničných koľajových vozidiel;
  •  rozvoj infraštruktúry prístavov;
  •  obnovu mestského systému električiek;
  •  modernizáciu regionálnych ciest a obchvatov;
  • budovanie inteligentných dopravných systémov a riadenie systémov ciest a železníc.Tento úver je štvrtým úverom v oblasti spolufinancovania projektov podporených fondmi EÚ. Zo strany EIB bol predtým poskytnutý úver vo výške 95 miliónov euro v roku 2004; 1,3 miliárd euro v roku 2010; a naposledy vo výške 600 miliónov euro v júni 2015.

Európsky investičný fond (EIF), ktorý je súčasťou skupiny EIB, v rámci iniciatívy JEREMIE (Spoločné európske zdroje pre mikro až stredne veľké podniky) manažuje holdingový fond vo výške 100 miliónov euro. Ide o využitie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ alokovaných pre Slovensko. Malé a stredné veľké podniky na Slovensku môžu prostredníctvom štyroch záručných nástrojov, dvoch nástrojov na zdieľanie rizika a dvoch nástrojov pre kapitálové operácie benefitovať zo zvýhodnených investícii rizikového kapitálu, investičných úverov a prevádzkového kapitálu v celkovom objeme 330 miliónov euro. Ďalšie dve záručné operácie a dve operácie v oblasti mikrofinancovania majú za cieľ katalyzovať približne 85 miliónov euro prostredníctvom financovania inovatívnych a vysoko rastových malých a stredne veľkých podnikov, a tiež 20 miliónov euro pre mikropodnikateľov, ktorí majú obmedzený prístup k tradičným bankovým službám, vrátane mladých a samostatne zárobkovo-činných podnikateľov.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR

Zdroj: PR servis, 6. 11. 2015
http://www.prservis.sk/mf-sr-eib-zvysuje-pritomnost-na-slovensku/

(AO)

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy, Spoločenské vedy

Tlač