Minister školstva J. Draxler ocenil prácu novinárov

11. 11. 2015

Pozitívne zviditeľnenie slovenskej vedy a techniky novinármi ocenil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, Juraj Draxler. Cenu za Najlepšiu reportáž o slovenskej vede a technike si z jeho rúk prevzal kolektív novinárov z RTVS za reportáž o elektronickom aute „EDISON“. Ceny za najlepšie amatérske filmy putovali do Bratislavy, Levíc a Rožňavy, ocenenia za grafickú a fotografickú súťaž si rozdelili autori zo Sedlíc, Bratislavy, Spišského Hrušova a z Michaloviec a ceny za výtvarnú súťaž dostali žiaci a študenti zo všetkých kútov Slovenska.Minister Juraj Draxler na oceňovaní víťazov súťaží TVT 2015

V stredu 11. novembra 2015 o 13.00 hod. sa v priestoroch Divadla Malá scéna STU v Bratislave uskutočnilo slávnostné udeľovanie cien víťazom súťaží Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015 za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera

V tomto ročníku boli udelené ceny víťazom piatich súťaží, ktoré vyhlásilo Centrum vedecko-technických informácií v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Išlo o súťaž o najlepšiu reportáž o slovenskej vede a technike, súťaž amatérskych filmárov, výtvarnú, fotografickú a grafickú súťaž. Cieľom bolo podporiť tvorivosť žiakov a študentov stredných a vysokých škôl a zároveň zvýšiť ich záujem o vedecké bádanie, ale aj motivovať novinárov v produkovaní reportáží s vedeckou, resp. technickou tematikou, ktoré by pozitívnym spôsobom zviditeľnili Slovensko.

Minister školstva J. Draxler udeľuje cenu za najlepšiu reportáž

Súťaž o najlepšiu reportáž o slovenskej vede a technike

V Súťaži o najlepšiu reportáž mohli súťažiť novinári, ktorí vytvorili reportáž o slovenskej vede a technike, ktorá bola odvysielaná v televízii v čase od 1. októbra 2014 do 11. októbra 2015. Základnou podmienkou bolo, aby obsah súťažného diela bol spätý výhradne so Slovenskom. Reportáž teda mohla byť napr. o výskume, ktorý sa realizoval na Slovensku, o slovenskom vedcovi a výsledkoch jeho činnosti, o slovenskej inovácii, vynáleze alebo novej technológii.

Víťazný kolektív autorov: Matej Novák, Gregor Mareš, Ján Kurilla, Alfonz Alexander, Ado Tuan Roman, Vladimír Ferenčák, Peter Kováčik za reportáž odvysielanú v relácii VAT – veda a technika. Víťazná reportáž má názov Elektrické auto EDISON.

Cenu za najlepšiu reportáž o slovenskej vede a technike odovzdal víťazovi minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler.

Ján Turňa odovzdal ceny v súťaži amatérskych filmárov

Súťaž amatérskych filmárov

Témou súťaže o najlepší amatérsky vedecko-technický film bola „Cesta okolo svetla – svetlo okolo nás“. Odborná porota vyberala víťazov spomedzi trinástich filmov. 

V kategórii do 12 rokov zvíťazila dvojica autorov Martin Compel a Daniel Compel z Bratislavy s filmom nazvaným „Svetlo je život“.

V kategórii od 13 do 17 rokov získal cenu Adrián Ďurči z Levíc za film „Tajomstvo stretu svetla“.

Víťaz kategórie od 18 rokov: Ladislav Junga z Rožňavy s prácou nazvanou „Svetlo okolo nás“

Ceny viťazom odovzdal generálny riaditeľ CVTI SR prof. Ján Turňa.

Výtvarná súťaž TVT 2015

Témou 10. ročníka výtvarnej súťaže bolo Moje centrum vedy. Do súťaže boloM. Musilová odovzdáva cenu za výtvarnú súťaž TVT 2015

poslaných 236 výkresov.

I. kategória: žiaci vo veku od 11 do 13 rokov

1. miesto: Andrea Vilinová, ZŠ Stará Ľubovňa, názov práce: Moja multimediálna učebňa

2. miesto: Tamara Hošťáková, ZUŠ Stará Turá, názov práce: Vedecké centrum výskumu nálad a emócií

3. miesto: Andrea Hegyová, ZŠ Podvysoká 307, názov práce: Chemické pracovisko

II. kategória: žiaci a študenti vo veku od 14 do 16 rokov

1. miesto: Barbora Boleková, Súkromná základná umelecká škola Námestovo, názov práce: Vedecké laboratórium mojimi očami

2. miesto: Aneta Babenská, ZŠ s MŠ Tulčík, názov práce:  Strom či stroj, príroda či technika – kde sa ukrýva centrum vedy?

3. miesto: Veronika Belanová, ZŠ v vyuč. jazykom maďarským, Želiezovce, názov práce: Železná budúcnosť

Ceny v tejto súťaži odovzdala astrobiologička Dr. Michaela Musilová zo Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity.

Zľava M. Vozárová a A. Putalová

Fotografická súťaž

Témou tohtoročnej fotografickej súťaže bolo Kto alebo čo inšpiruje môj záujem o vedu a techniku

Súťažné príspevky vo fotografickej  súťaži hodnotila odborná komisia na základe bodového hodnotenia. Komisia vyberala víťazov spomedzi 39 fotografií.

Ceny v tejto súťaži odovzdala Mgr. Andrea Putalová, riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR.

I. kategória: žiaci stredných škôl

Víťaz: Stanislav Gonda, Technická akadémia Spišská Nová Ves
(autor pochádza zo Spišského Hrušova), názov práce: Ekologická žiarovka

II. kategória: študenti vysokých škôl vrátane doktorandov

Víťaz: Jakub Kováč, Univerzita Komenského Bratislava
(autor pochádza z Bratislavy), názov práce: Očami techniky

M. Šarišský odovzdáva cenu víťazke v súťaži TVT 2015Grafická súťaž

Témou grafickej súťaže boli Symboly vedy a techniky

Odborná komisia vybrala víťazov tejto súťaže z 36 grafických prác.

Ceny v tejto súťaži odovzdal Miroslav Šarišský, riaditeľ externej komunikácie Slovenských elektrární, člena skupiny ENEL.

I. kategória: žiaci stredných škôl

Víťaz: Alžbeta Timková, Stredná odborná škola Košice, autorka pochádza zo Sedlíc, názov práce: Vedou a technikou do duše

II. kategória: študenti vysokých škôl vrátane doktorandov

Víťaz: Viliam Strajňák, Slovenská technická univerzita Bratislava, autor pochádza z Michaloviec, názov práce: Srdce vedy a techniky

Oceňovanie víťazov súťaží TVT 2015: M. Slušná, minister J. Draxler, A. Putalová, J. Turňa, M. Musilová

Vyhodnotenie súťaží TVT 2015

Gestorom a hlavným organizátorom Týždňa vedy a techniky je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Slávnostné podujatie moderovala Mgr. Monika Vozárová. V programe vystúpil folklórny súbor Živel z Bratislavy, ktorý tvoria študenti stredných a vysokých škôl.

Spracovala: PhDr. Marta Bartošovičová

Foto: Ing. Jana Matejíčková a Mgr. art. Ján Michálik, NCP VaT pri CVTI SR

Tlačová správa

Informácie o všetkých podujatiach TVT 2015 nájdete na webovej stránke www.tyzdenvedy.sk

Kľúčové slová:
CVTI SR, popularizácia vedy a techniky, súťaže

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

<< < | 1 | 2 | > >>
Tlač