Najlepšie projekty podporené z OP Výskum a vývoj

30. 11. 2015

Výskumná agentúra zorganizovala v závere roka s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR najvýznamnejšiu udalosť s cieľom zviditeľniť výsledky implementácie projektov operačného programu Výskum a vývoj za programové obdobie 2007 –  2013.konferencia zameraná na prezentáciu a zviditeľnenie najväčších úspechov a výmenu skúseností  v rámci projektov operačného programu Výskum a vývoj (OP VaV)
Dvojdňová konferencia, ktorá sa konala v termíne  23. – 24. novembra 2015 v hoteli Bôrik v Bratislave, bola zameraná na prezentáciu a zviditeľnenie najväčších úspechov a výmenu skúseností  v rámci projektov operačného programu Výskum a vývoj (OP VaV).  
Podujatie slávnostne otvoril štátny tajomník ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) Vladimír Kováčik. „Verím, že konferencia bude dobrou príležitosťou diskutovať o úspechoch a nájsť synergický efekt vzájomnej spolupráce pre implementáciu v ďalšom programovom období“, povedal vo svojom príhovore.  
S príspevkami vystúpili Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied, ako aj generálny riaditeľ Výskumnej agentúry Róbert Škripko. O  národných projektoch implementovaných v rámci OP VaV v gescii MŠVVaŠ SR prítomných poinformovala a Andrea Uhrínová, riaditeľka zo sekcie štrukturálnych fondov EÚ MŠVVaŠ SR.
Kľúčovými hosťami konferencie boli prijímatelia v rámci OP VaV – rektori, predstavitelia univerzít/vysokých škôl, riaditelia ústavov SAV, výskumných organizácií a súkromného sektora. Priamo na konferencii odprezentovali takmer 30-tku projektov a špičkové výsledky z oblasti aplikovaného výskumu, prenosu poznatkov do praxe, infraštruktúry výskumu a vývoja a infraštruktúry vysokých škôl. 
Veda a výskum na Slovensku dosiahli vďaka financiám z Európskeho fondu regionálneho rozvoja z EÚ výsledky svetového formátu. Cez Výskumnú agentúru sa podarilo zazmluvniť 460 dopytovo-orientovaných projektov za viac ako miliardu eur. Stovka hostí si vzájomne vymenila skúsenosti a informácie z úspešných projektov z oblasti technických, humanitných a spoločenských vied a infraštruktúry. Projekty výskumu a vývoja priniesli unikátne technológie, jedinečné výsledky do praxe, do  života, obohatili výskumný sektor, prepojili vedecké kapacity, spojili kolektívy do excelentných celkov.
Výsledky svojou unikátnosťou a ultra modernými metódami, technológiami a patentmi zaujali aj zástupkyňu Stáleho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku pani Ľudmilu Majláthovú.

Jedným z pozitívnych a užitočných podnetov konferencie vzišla potreba pripraviť a sprístupniť  databázu kompletnej infraštruktúry prístrojového vybavenia všetkých subjektov v rámci projektov OP VaV, aby jednotlivé subjekty mohli využívať prístroje a vybavenie navzájom na rôzne účely pre výskumné projekty a nemuseli zakupovať duplicitne  zakúpené prístroje.
Hostia veľmi ocenili nové informácie z úplne iných odlišných oblastí mimo ich pôsobenia, vymenili si vzácne skúsenosti a unikátne informácie. Hlavný cieľ a účel konferencie zarezonoval v podobe synergického efektu nadchádzajúcich nových kooperácií, partnerstiev a v neposlednom rade inovatívnych nápadov pre ďalšie projekty v rámci operačného programu Výskum a inovácie v programovom období 2014 – 2020.

Zdroj a fotozdroj:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

 Uverejnila MI

Kľúčové slová:
projekty

Tlač