Národná konferencia SCIENTIX 2015

12. 11. 2015

Scientix je komunita pre vzdelávanie v oblasti prírodovedných predmetov v Európe, ktorá presadzuje a podporuje európsku spoluprácu v STEM (prírodné vedy, technológie, inžinierstvo a matematika), a to najmä vo sfére vyučovania, výskumu a stratégií – www.scientix.eu.

SCIENTIX_logoProjekt Európskej únie SCIENTIX zastrešuje pomoc a podporu iniciatívam, projektom, nápadom na národnej úrovni, ktoré sú zacielené na popularizáciu vedy a techniky pre žiakov a študentov základných škôl. Ponúka bezplatné workshopy v triede budúcnosti, moodle kurzy na rôzne zaujímavé témy, účasť na konferenciách, umožňuje zverejňovať projekty a výstupy z projektov v podobe učebných materiálov. Učitelia sa môžu inšpirovať, voľne používať tieto zdroje, môžu požiadať zdarma o preklad do svojho jazyka.

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015, ktorý slávnostne otvoril minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler v Centre vedy CVTI SR, uskutočnila sa aj Národná konferencia SCIENTIX. Pod odbornou záštitou Žilinskej univerzity v Žiline ju zorganizovala Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR. doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD., otvoril Národnú konferenciu SCIENTIX 2015

Národná konferencia SCIENTIX: Inovatívne formy vzdelávania v prírodovedných a technických predmetoch na základných a stredných školách sa konala v dňoch 9. – 10. 11. 2015 v Centre vedy CVTI SR (Matador business centre) v Bratislave, na Bojnickej 3, za účasti 60 pedagógov a odborníkov v oblasti vedy a vzdelávania z rôznych krajov Slovenska.

V úvode podujatia vystúpil doc. Ing. Jozef Ristvej PhD., prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing Žilinskej univerzity v Žiline, predseda o. z. AMAVET. Prezentácie prednášajúcich boli zamerané na STEM vzdelávanie, popularizáciu vedy a techniky, moderné technológie vo vzdelávaní, ale aj anglický jazyk ako 3. pilier vedy, eTwinningový projekt v oblasti prírodovedných predmetov a ďalšie.    

Zuzana Christozová, ambasadorka Scientix, Spojená škola Martin, vystúpila na tému Scientix – platforma na podporu STEM vzdelávania a tvorba medzinárodných elearningových kurzov pre Scientix. 

Andrea Putalová, riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri CVTI SR, predstavila aktivity NCP VaT, webové stránky a projekty zamerané na popularizáciu vedy a techniky na Slovensku.

Mgr. Andrea Putalová, riaditeľka NCP VaT, na NK SCIENTIX 2015

doc. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD., Elektrotechnická fakulta STU Bratislava, hovorila o moderných technológiách vo vzdelávaní a pripravenosti stredoškolákov na vysokoškolské štúdium prírodovedných vied. 

doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc., vedúca katedry fyziky, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava, vystúpila s prezentáciou E-laboratória – prostredie pre integrované rozvíjanie kľúčových kompetencií žiaka a učiteľa tretieho tisícročia.

Katarína Kotuľáková, Katedra chémie, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava, predstavila Výskumne ladenú koncepciu a otázky trvalej udržateľnosti vo vzdelávaní (Projekt SUSTAIN).

Pedagogičky z Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity upriamili pozornosť na tretí pilier vedy – anglický jazyk a možnosti vedeckej komunikácie pre mladších žiakov.

Beáta Marasová, Základná škola Š. Šmálika, Tvrdošín, predstavila eTwinning ako priestor pre projektové o tvorivé myslenie, príklad dobrej praxe.

Lýdia Cziriová, Obchodná akadémie, Levice, prezentovala prístup k zvládnutiu programovacích základov: Hodiny informatiky netradične – Scratch a virtuálna trieda.            

Zuzana Tkáčová z Gymnázia sv. Edity Steinovej, Košice predložila pozitívne prístupy v učení o nanotechnológiách.

doc. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD., Národná konferencia SCIENTIX 2015

Súčasťou programu Národnej konferencie SCIENTIX bola návšteva Centra duálneho vzdelávania Volkswagen Slovakia, ktoré ponúka vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania v odbore mechatronik, elektrotechnik pre automatizačnú techniku a priemyselný mechanik. Centrum je vybavené najnovšími technológiami v oblasti obrábania, elektrotechniky, automatizačnej techniky, pneumatiky a hydrauliky. Disponuje multifunkčne vybavenými miestnosťami a praktickými laboratóriami. 

Projekt Scientix (2012 – 2015) je podporovaný z rámcového programu Európskej únie pre výskum a vývoj (FP7). Učitelia môžu prostredníctvom tohto projektu nájsť inšpiráciu pre svoje triedy. STEM materiály sa nachádzajú v archíve zdrojov Scientix. Tam môžu tiež získať zdarma preklad učebných materiálov.

Administráciou projektu Scientix je poverené európske združenie European Schoolnet (EUN). Ide o sieť ministerstiev školstva alebo nimi nominovaných národných agentúr. V Slovenskej republike  je národným kontaktným miestom projektu Žilinská univerzita v Žiline (http://scientix.uniza.sk).

Časť prezentácií z Národnej konferencie SCIENTIX sa nachádza na: scientix.uniza.sk

Spracovala: PhDr. Marta Bartošovičová

Foto: Ing. Alena Oravcová

Kľúčové slová:
CVTI SR, konferencie, projekty, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

<< < | 1 | 2 | > >>
Tlač