Veda v CENTRE: Ischémia srdca a civilizačné ochorenia

19. 11. 2015

MUDr. Táňa Ravingerová, DrSc.

Pozývame Vás do vedeckej kaviarne Veda v CENTRE. Stretnutie verejnosti s osobnosťou vedy sa uskutoční  vo štvrtok 26. 11. 2015 o 17.00 hod. v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. 

Hosťom bude uznávaná fyziologička a patofyziologička MUDr. Táňa Ravingerová, DrSc., z Ústavu výskumu srdca SAV. V súčasnosti sa vo svojom výskume venuje štúdiu alternatívnych foriem ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme, ktorý je zaťažený civilizačnými chorobami.

V prednáške pod názvom Ischémia srdca a civilizačné ochorenia nám priblíži a objasní najzávažnejšie prejavy ischemickej choroby srdca, ktorými sú infarkt myokardu a náhla smrť v dôsledku porúch srdcového rytmu. Práve tieto sú jednou z najčastejších príčin úmrtnosti na kardiovaskulárne ochorenia v modernej spoločnosti. Odpoveď srdca na ischémiu zhoršujú civilizačné ochorenia, ktoré majú zároveň negatívny vplyv na vlastné ochranné mechanizmy v myokarde.

Vzhľadom k tomu, že v humánnej medicíne neexistujú dostatočne efektívne terapeutické opatrenia vhodné na prevenciu infarktu ani na redukciu ischemického poškodenia, ochrana srdca pred ischémiou ostáva najväčšou výzvou pre klinických a experimentálnych kardiológov. Dr. Ravingerová nám počas prednášky poskytne prehľad niektorých alternatívnych postupov a metód, ktoré by mohli aktivovať vlastné adaptačné mechanizmy v myokarde za účelom zvýšenia ischemickej tolerancie srdca voči ischémii. Niektoré z týchto metód sú natoľko perspektívne z hľadiska účinnej terapie a prevencie, že predstavujú pomerne bezpečný a potenciálne využiteľný spôsob, ako zvýšiť odolnosť srdca u pacientov vystavených rôznym záťažovým stavom.

Veda v CENTRE 26-11-2015

Podujatie organizuje pravidelne, raz do mesiaca, pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR. Ak sa chcete dozvedieť viac, v neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj vy. Vedecká kaviareň Veda v CENTRE sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke. Vstup na podujatie je voľný.

Kontakt pre médiá – CVTI SR:
Mgr. Eva Vašková, 02/69 253 113, eva.vaskova@cvtisr.sk

Kontakt na zodpovednú osobu: Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, Odbor propagácie vedy a techniky
PhDr. Zuzana Hajdu, 02/69253 134, zuzana.hajdu@cvtisr.sk

Uverejnila: MB

Pozvánka

Kľúčové slová:
CVTI SR, popularizácia vedy a techniky, Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač