Ako účinne predchádzať hypertenzii?

02. 12. 2015

Projekt Centra excelentnosti SAV pre výskum regulačnej úlohy oxidu dusnatého v chorobách z civilizácie (NOREG) dospel logo SAVk dôležitým záverom. Realizoval sa od septembra 2011 na Ústave normálnej a patologickej fyziológie SAV v úzkej spolupráci s partnermi z Ústavu pre výskum srdca SAV, Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV, Lekárskej a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského.

Takzvané ochorenia z civilizácie, predovšetkým ochorenia srdcovo-cievneho a nervového systému a metabolických dráh patria medzi hlavné rizikové faktory, ktoré spôsobujú väčšinu chorôb a predčasných úmrtí. Výsledky projektu Centra excelentnosti SAV pre výskum regulačnej úlohy oxidu dusnatého v chorobách z civilizácie majú veľký význam pre pochopenie mechanizmov, ktoré sa uplatňujú pri poškodzovaní nášho zdravia aj v prevencii udržiavania krvného tlaku a vzniku psychických ochorení. Samotný oxid dusnatý (NO) pomáha chrániť pred poškodením srdca, no má aj signalizačnú funkciu a v nadmernej miere môže byť škodlivý. O to dôležitejšie sú závery celého projektu. Osobitne v kontexte konštatovania, že hypertenzia zabíja vo svete až tridsať miliónov ľudí a ako uviedol prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., hypertenziou trpí až 25 percent našej populácie. Po sedemdesiatke sa to šplhá až k deväťdesiatim percentám.

Cieľom CE NOREG bolo identifikovať spoločné (pato)mechanizmy regulované oxidom dusnatým, ktoré sa podieľajú na rozvoji obezity, dislipidémie, diabetu, hypertenzie a porúch srdcového rytmu. Uvedené rizikové faktory sa vyskytujú u značnej časti populácie v kombináciách ako súčasti metabolického syndrómu.

Výrazne sme prispeli k pochopeniu mechanizmov, ktoré sa uplatňujú v poškodení zdravia v podmienkach kardiometabolického syndrómu a chronického stresu.“ To je jeden zo záverov projektu Centra excelentnosti SAV pre výskum regulačnej úlohy oxidu dusnatého v chorobách z civilizácie (NOREG). Realizoval sa od septembra 2011 na Ústave normálnej a patologickej fyziológie SAV v úzkej spolupráci s partnermi z Ústavu pre výskum srdca SAV, Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV, Lekárskej a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského.

Viac o výsledkoch projektu sa dozviete na stránke SAV

Zdroj:

Slovenská akadémia vied

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
projekty, Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač