Historická príležitosť, ako zabrániť nebezpečnej zmene klímy

08. 12. 2015

logo EKEurópska komisia predstavila svoju pozíciu a ciele pred konferenciou Organizácie Spojených národov o zmene klímy, ktorá sa  v dňoch 30. 11. – 11. 12. uskutoční v Paríži, vo svojej tlačovej správe. Na konferencii sa zúčastní predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker a komisár pre oblasť klímy a energetiky Miguel Arias Cañete spolu s ostatnými svetovými lídrami.

Európska komisia  zdôraznila, aký kľúčový význam bude mať spravodlivá, ambiciózna a právne záväzná celosvetová dohoda o klíme dosiahnutá na parížskej konferencii OSN o zmene klímy, ktorá sa bude konať od 30. novembra do 11. decembra. Európska únia sa bude usilovať o dosiahnutie komplexnej, trvalej a dynamickej dohody, ktorá urýchli celosvetový prechod na ekonomiky s nízkymi emisiami odolné voči zmene klímy. Pomôže to nielen obmedziť zmenu klímy a zvýšiť spoločenské úsilie zamerané na prispôsobenie sa jej vplyvom, ale aj podporiť dlhodobý hospodársky rast a trvalo udržateľný rozvoj v EÚ aj na celosvetovej úrovni. 

Z pohľadu EÚ musí nová dohoda vyslať jasný signál, že vlády sú odhodlané účinne znižovať emisie, a to tak, aby nárast teploty do konca tohto storočia nepresiahol dohodnutý limit. Súčasťou vízie EÚ, pokiaľ ide o dôveryhodnú dohodu, sú:

1. Globálna vízia dlhodobého cieľa ako signál pre zainteresované strany vrátane podnikov, investorov a verejnosti o odhodlaní prejsť na ekonomiky s nízkymi emisiami;
2. Mechanizmus na pravidelné vyhodnotenie a zvyšovanie spoločných ambícií;
3. Spoľahlivý systém transparentnosti a zodpovednosti, vďaka ktorému sa budú môcť zúčastnené a zainteresované strany spoľahnúť na dodržanie všetkých záväzkov.

EÚ považuje ambiciózne opatrenia na prípravu na vplyvy zmeny klímy a na ich riešenie za ústrednú časť vyváženej dohody. Znižovanie emisií a rovnako tak aj prispôsobovanie sa na zmenu klímy budú nevyhnutné na zvládnutie a znižovanie rizika nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane riešenia rizika strát a škôd súvisiaceho s vplyvmi zmeny klímy.

EÚ je aj naďalej odhodlaná splniť svoju časť spoločného cieľa rozvinutých krajín, ktorým je vyčleniť 100 miliárd USD ročne do roku 2020 na opatrenia v oblasti klímy v rozvojových krajinách. Z nedávnej správy, ktorú vypracovala OECD a Iniciatíva týkajúca sa politiky v oblasti klímy (CPI), vyplýva, že sa v roku 2014 podarilo vyčleniť 62 miliárd USD, čo znamená, že rozvinuté krajiny sú na dobrej ceste k stanovenému cieľu 100 miliárd USD. Hlavným prispievateľom v tomto financovaní je EÚ.

 

Ďalšie informácie

Informačný list: Otázky a odpovede o konferencii OSN o zmene klímy v Paríži

Nový prieskum Eurobarometra o postoji verejnosti k zmene klímy

Zdroj:

Tlačová správa EK

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
vedy o Zemi a enviromentálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač