Klimatické zmeny vo svete

15. 12. 2015

Bratislavská vedecká cukráreň_december 2015Predvianočnú slávnostnú atmosféru Bratislavskej vedeckej cukrárne podčiarkol aj vtipný podnázov prednášky RNDr. Pavla Šťastného, CSc., zo Slovenského hydrometeorologického  ústavu: Klimatické zmeny vo svete, roztopí sa Santovi severný pól? Posledná tohtoročná prednáška  pre študentov  sa uskutočnila dňa 15. 12. 2015 v Centre vedecko-technických informácií SR.

Obsahom prednášky boli témy: Environmentálne problémy ľudstva v 2. polovici 20. storočia, Klimatická zmena (krátky úvod do problematiky, Aké bolo podnebie v minulosti? Zmena klímy a jej dôsledky (svet, Európa, Slovensko), Očakávané budúce zmeny klímy a Boj proti klimatickej zmene.
V úvodnej časti  nám  autor  hneď  začlenil klimatické zmeny medzi najdôležitejšie environmentálne problémy ľudstva. Ak by sme chceli definovať čo je klimatická zmena, tak je  to vlastne zmena klímy, ktorá sa prisudzuje priamo alebo nepriamo ľudskej činnosti meniacej chemické zloženie atmosféry alebo vo využívaní zemského povrchu.
Environmentálne problémy ľudstva ktoré zaznamenávame od 2. polovice 20. storočia sú zmeny stavu klímy, trvajúce dlhšie obdobie (aspoň niekoľko desaťročí). Môžu ich spôsobovať buď prirodzené vnútorné procesy v klimatickom systéme alebo vonkajšie hnacie sily – sopečné erupcie, zmeny Slnka a pretrvávajúce hnacie sily z antropogénnej činnosti.

V druhej polovici 20. storočia sme čelili jadrovej hrozbe a zoslabovaniu ozónovej vrstvy. Jednoduché riešenia týchto problémov prinieslo svoje výsledky. Klimatická zmena je však tvrdším orieškom.

prezentácia Pavla Šťastného_december 2015

Základný cieľ výskumu klímy a klimatickej zmeny je porozumieť premenlivosti klímy  a klimatickej zmene na zlepšenie plánovania a odozvy ľudskej spoločnosti, lepšie poznať klimatický systém a deje v ňom, poznať minulú klímu  a predpovedať budúcu klímu a odhadnúť budúce správanie ľudstva.
Podrobnejší výskum zmeny klímy sa začal v 70-tych rokoch 20. storočia. Za jej hlavnú príčinu bolo označené nešetrné správanie sa ľudstva k našej planéte, najmä zvýšenými emisiami skleníkových plynov do atmosféry. Najdôležitejším prejavom klimatickej zmeny je globálne oteplenie. Jeho dôsledky sú pozorovateľné vo všetkých zložkách klimatického systému. Medzi najviac sledované patrí topenie ľadovcov, zvyšovanie hladiny morí, ale aj šírenie chorôb a škodcov. Možné scenáre klimatickej zmeny v budúcnosti sú závislé od mnohých faktorov. Patrí k nim aj budúce správanie sa ľudstva. V súčasnosti je snaha zakotviť zásady tohto správania v záväznom dokumente, ktorý by zaručil stabilitu klimatického systému Zeme v budúcnosti. Právne záväzná celosvetová dohoda o klíme dosiahnutá na parížskej konferencii OSN o zmene klímy, ktorá sa konala od 30. novembra do 11. decembra tohto roka, má byť tým dokumentom.

prezentácia Pavla Šťastného_december 2015

V závere prednášky nám autor zhrnul účinné adaptačné opatrenia pre boj proti suchu a povodniam.
Sucho
• Zadržiavanie vody v krajine
• Vodné nádrže
• Zavlažovanie
• Ochrana vodných zdrojov
• Možnosť prevodu vody z povodia do povodia
• Pestovanie odolnejších rastlín
• Predpovede sucha
Povodne
• Hrádze, vodné nádrže, poldre
• Koordinácia výstavby, regulácia skládok dreva, poľnohospodárske postupy (orba)
• Mestá a obce – kanalizácia, rigoly, regulovaný odtok, možné zadržiavacie objemy pre vodu
• Zadržiavanie vody v krajine
• Predpovede povodní

Miera neistoty o číselnej hodnote vplyvu človeka na zmenu klímy je ešte stále pomerne vysoká. Intergovernmental Panel on Climate Change, skr. IPCC (vedecký orgán poverený úlohou vyhodnocovať riziko zmeny klímy) potvrdzuje, že je veľmi pravdepodobné (95 –100 % pravdepodobnosť), že globálne otepľovanie od roku 1950 je dôsledkom vplyvu človeka.
Medzi tie najzásadnejšie závery 5. hodnotiacej správy IPCC  patrí informácia, že k otepľovaniu klimatického systému nepochybne dochádza a že vplyv človeka na tento proces je evidentný. Za mnohé môže človek svojim nešetrným prístupom k prírode  a antropogénne emisie skleníkových plynov sú z veľkej časti zodpovedné za zmenu globálnej klímy.

Najlepšie otázky, ktoré kládli študenti k tejto téme boli odmenené sladkou maškrtou. Na fotke sú odmenení študenti.

Bratislavská vedecká cukráreň_december 2015

Spracovala: M. Izakovičová (CVTI SR, NCP VaT)

Obr.: prezentácia RNDr. Pavla Šťastného, CSc., zo Slovenského hydrometeorologického  ústavu

Fotogaléria: Ján Laštinec (CVTI SR, NCP VaT)

Video:

http://ncpvat.cvtisr.sk/sk/multimedialna-galeria/videoarchiv/vedecka-cukraren/rndr.-pavel-stastny-csc..html?page_id=8356

Kľúčové slová:
vedy o Zemi a enviromentálne vedy, popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

<< < | 1 | 2 | 3 | > >>
Tlač