Na Univerzite Komenského sa konala spoločná slávnostná promócia doktorov vied

02. 12. 2015

Univerzita Komenského v Bratislave_logo

Bratislava 1. decembra 2015: V Aule Univerzity Komenského v Bratislave (UK) sa dnes za účasti prezidenta SR Ing. Andreja Kisku konala spoločná slávnostná promócia doktorov vied. Ide o prvé podujatie svojho druhu, na ktorom si diplomy prevzali doktori vied Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej akadémie vied (SAV), Slovenskej technickej univerzity (STU) a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ).

Diplomy doktorov vied odovzdali predstavitelia inštitúcií, ktorých vedecké rady hodnosť doktora vied udelili. Predseda SAV odovzdal diplomy 16 doktorom vied, rektor UPJŠ 6 doktorom vied, rektor STU 3 doktorom vied a rektor UK 2 doktorom vied (kompletný zoznam doktorov vied).

Slávnostná promócia doktorov vied na UK 1. 12. 2015

„Nič nemalo v uplynulých piatich storočiach väčší vplyv na vývoj ľudského ducha, kultúru, priemysel, poľnohospodárstvo a zdravie ľudí ako slobodný, zvedavosťou a bádavosťou ľudskej mysle motivovaný výskum a vedecké poznanie," uviedol v slávnostnom príhovore prorektor UK a zároveň predseda Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti (SKVH) prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. Ako ďalej zdôraznil: „Výskum na Slovensku je dlhodobo významne podfinancovaný – podiel HDP je absolútne i relatívne malý v porovnaní s ostatnými krajinami a v porovnaní s odporúčaním Európskej únie. Ak nemajú mladí vedeckí pracovníci dostatočnú finančnú podporu od rodičov, sú odkázaní na zárobok v zahraničných výskumných inštitúciách a univerzitách, ktoré tých najschopnejších priťahujú aj možnosťami a podporou výskumu."

Slávnostná promócia doktorov vied na UK 1. 12. 2015

Vedecká hodnosť DrSc. (doktor vied) vyjadruje vysokú vedeckú kvalifikáciu preukázanú vytvorením závažných vedecky originálnych prác dôležitých pre rozvoj bádania v určitom vednom odbore alebo pre spoločenskú prax a charakterizujúcich vyhranenú vedeckú osobnosť. Neformálne je vedecká hodnosť doktora vied najvyššou vedeckou hodnosťou v Slovenskej republike. 

Celé znenie príhovoru predsedu SKVH a prorektora UK prof. P. Mocza

Viac fotografií nájdete na Facebooku UK.

PhDr. Andrea Földváryová
vedúca oddelenia
Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. č. 6
P. O. Box 440
814 99  Bratislava 1
tel.: +421 2 592 44 355
mobil: +421 910 901 205
e-mail: andrea.foldvaryova@rec.uniba.sk
www.uniba.sk
www.facebook.com/Comenius.University

Uverejnila: MB

Kliknutím na obrázok získate väčšie rozlíšenie

Kľúčové slová:
vysoké školy, Slovenská akadémia vied, vzdelávanie

Tlač